ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 30.3.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων επί των πεζοδρόμων στην παραλιακή οδό της Σφαιρίας και στην οδό Μέξη/25ης Μαρτίου, προκειμένου να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα το καθεστώς παραχωρήσεων επί του πεζοδρόμου που ίσχυσε τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του κορωνοϊού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και τη Δευτέρα 3.4.2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου, ανακοινώνει την Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023, (με αρ. πρωτ. 8259/30.12.2022 – ΑΔΑ: 9Ξ1ΙΩΞΝ-ΙΓΧ, Εγκριτικό ΑΣΕΠ 39/2023//1/2023/06.03.2023), για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Παιδικού Σταθμού, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (info@poros.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας. Α. Μανωλοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2298320515 και 2298320500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, με αρ. πρωτ. 8259/30.12.2022 – ΑΔΑ: 9Ξ1ΙΩΞΝ-ΙΓΧ (Εγκριτικό ΑΣΕΠ 39/2023//1/2023/06.03.2023), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Παιδικού Σταθμού, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (info@poros.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας. Α. Μανωλοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2298320515 και 2298320500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με ξεχωριστή ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Δημοτικό Κατάστημα και στο site του δήμου www.poros.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων (10-6-2021)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ (WORD)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ ( PDF)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (WORD)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ

Την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου του Στρατοπέδου Κ.Ε. Πόρος με Προγραμματική Σύμβαση, ζητάει από την Πολιτεία το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου με ομόφωνη Απόφαση που ψηφίστηκε στις 21.3.2023. Σύμφωνα με την Απόφαση, ο Δήμος αιτείται επίσης την τροποποίηση των ορίων του χαρακτηρισμένου ως «Ναυτικού Οχυρού» Στρατοπέδου, ώστε οι επίμαχοι αθλητικοί χώροι (ανατολικά της λεωφόρου Παπαδοπούλου) να τεθούν εκτός των ορίων του και έτσι να είναι νομικά εφικτή η αιτούμενη παραχώρηση.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος ζητάει να περιέλθει στη διαχείρισή του η χρήση όλης της ανατολικής έκτασης του Στρατοπέδου πλην του κτηρίου κατοικιών και της πλαζ, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει Μελέτες και χρηματοδότηση για τη δημιουργία ή/και αποκατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου, της κερκίδας και των αποδυτηρίων, κλειστού γηπέδου μπάσκετ/βόλεϊ, ταρτάν στίβου, ανοικτού γηπέδου μπάσκετ/βόλεϊ, γηπέδου τένις, εγκαταστάσεων λοιπών αθλημάτων στίβου και να αναλάβει την συντήρησή τους. Επίσης, να αποδοθεί σε κοινή χρήση το νοτιοδυτικό άκρο της ανωτέρω έκτασης για δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου, να διατηρηθούν οι χρήσεις του λεμβαρχείου και του αμαξοστασίου στη δυτική πτέρυγα, να παραχωρηθούν οι υποδομές στις παραλίες Μοναστηρίου και Μικρού Νεωρίου και η δεξαμενή νερού στην Βρυσούλα και να συμφωνηθεί η εκπόνηση Μελέτης «masterplan» για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του Καναλιού. Σε αντιστάθμισμα, ο Δήμος θα διατηρεί το τέλος ύδρευσης του Στρατοπέδου στο 75% της Α΄ κλίμακας του οικιακού τιμολογίου για καταναλώσεις έως 6.660 κυβ./τετράμηνο, και στην τιμή της Β΄ κλίμακας για καταναλώσεις πάνω από 6.660 κυβικά (εξασφαλίζοντας και στο μέλλον ετήσια οικονομία της τάξης των 100.000€ στο Στρατόπεδο). Τέλος, σε περίπτωση που το αίτημα για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων απορριφθεί, ο Δήμος ζητάει από την Κυβέρνηση την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε προσχώσεις στη θάλασσα στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, όπως προέβλεπε το Β.Δ. 106/1972 (ΦΕΚ 29/Α), το οποίο δεν εκτελέστηκε λόγω της άτυπης συμφωνίας για χρήση του γηπέδου του Κ.Ε. Πόρος από τον Δήμο.

Καθοριστικές για την διαμόρφωση και την ομόφωνη έγκριση της σχετικής εισήγησης του Δημάρχου Γ. Δημητριάδη, ήταν οι παρεμβάσεις στην Βουλή των κομμάτων «Ελληνική Λύση» και «Μέρα25», η απάντηση του Υπουργού ΠΕΘΑ κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η τροποποίηση των ορίων του Ναυτικού Οχυρού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της παραχώρησης και η ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, ότι η Περιφέρεια μπορεί να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση και κατασκευή των εγκαταστάσεων, μόνο αν το Π.Ν. συνάψει προηγουμένως Προγραμματική Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης με τον Δήμο. Τέλος, καθοριστική για την επίτευξη ομοφωνίας ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της μειοψηφίας και πρ. Δημάρχου κ. Δ. Στρατηγού, η οποία συνέβαλε στην αλλαγή στάσης των τριών ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που μέχρι την στιγμή της ψηφοφορίας είχαν τοποθετηθεί αρνητικά επί της εισήγησης.

Σημαντική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 στις 17:00 στο κτήριο Συγγρού, με μοναδικό θέμα τον καθορισμό ενεργειών του Δήμου για την εξασφάλιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην συνεδρίαση, η οποία θα μεταδοθεί και ζωντανά από την σελίδα του Δήμου στο facebook «Δήμος Πόρου – Ζωντανές Συνδέσεις», καλούνται να παραβρεθούν όλοι οι εκπρόσωποι αθλητικών Σωματείων του Πόρου, καθώς και κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό στο νησί.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την εταιρεία Give life (Καινοτόμα Προγράμματα Πρώτων Βοηθειών) , διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Βασιλική Κογιώνη» (αίθουσα εκδηλώσεων Β’ Δημοτικού – Γυμνασίου Πόρου) για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Πόρου, τα αθλητικά σωματεία καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε στις 14.3.2023 την ακόλουθη επιστολή στους κυβερνητικούς βουλευτές Α’ Πειραιά & Νήσων κ. Π. Δούνια και κ.κ. Κ. Κατσαφάδο, Ν. Μανωλάκο, Ι. Μελά και Χρ. Μπουτσικάκη, με κοινοποίηση στο Γραφείο Πρωθυπουργού:

«Αξιότιμοι κυρία και κύριοι βουλευτές,

Σε συνέχεια σχετικών επιστολών, της «αδυναμίας» σας μέχρι σήμερα να ανταποκριθείτε στα καλέσματα του Δήμου μας για συζήτηση των σοβαρών χρόνιων θεμάτων αρμοδιότητας του κεντρικού Κράτους που απασχολούν την περιοχή μας (υγεία, αθλητισμός, πολ. προστασία, ιχθυοκαλλιέργειες - περιβάλλον – τουρισμός) και της επιλογής σας να μην απαντάτε καν σε όσα σάς έχει απευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου με ομόφωνα Ψηφίσματά του, αλλά και εγώ με πλήθος επιστολών μου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις παρακάτω σκέψεις:

Διάβασα με ενδιαφέρον την ομιλία του κ. Πρωθυπουργού προς το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την τραγωδία στα Τέμπη, στο πλαίσιο της οποίας ανέφερε: «Έχουμε χρέος να αφήσουμε πίσω μας ένα σύστημα το οποίο … θέλουμε να αλλάξουμε δραστικά … αναμετριόμαστε με τις υψηλές προσδοκίες που οι πολίτες έχουν από εμάς… είναι μία μάχη η οποία πρέπει να ενταθεί… ένας πόλεμος με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού… το οποίο … παίρνει … διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά παραμένει βαθύ, γιατί έχει δομηθεί επί δεκαετίες πάνω σε κατεστημένες νοοτροπίες, σε συστημικές αδράνειες, σε μικροπολιτικά τερτίπια και δυστυχώς σε ανεύθυνες συμπεριφορές… Είναι το προβληματικό κράτος το οποίο σας ζητώ να ανατρέψουμε… Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολόκληρης της χώρας… προσπαθώντας περισσότερο και με μεγαλύτερο πείσμα, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, ξεκινώντας άμεσα… Να δείχνετε ενσυναίσθηση.. και να συμμετέχουν όλοι στο δημόσιο διάλογο, κάποιοι να μην κρύβονται».

Θεωρώ ότι κανένας δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με τις ανωτέρω αναφορές και, επιπλέον, θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινείς και εκφράζουν τις πραγματικές επιθυμίες του κ. Πρωθυπουργού. Θέτω το ερώτημα, λοιπόν, αν ως εκπρόσωποι του Πόρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θεωρείτε ότι κάνετε πράξη τις εντολές αυτές. Με το να έρχεστε π.χ. στην περιοχή μας (όσοι έρχεστε) μόνο για κομματικές συγκεντρώσεις και για γλέντια αλλά όχι για να ασχοληθείτε με τα προβλήματά μας, νοιώθετε ότι δίνετε μάχη με τις κατεστημένες νοοτροπίες και τα μικροπολιτικά τερτίπια; Θεωρείτε ότι με το να μην ενεργείτε για την επίλυση των θεμάτων της περιοχής (όσοι τα γνωρίζετε) και περιφρονώντας τις εκκλήσεις του Δήμου για θεσμικό διάλογο, ανταποκρίνεστε στις υψηλές προσδοκίες που οι πολίτες έχουν από εσάς; Η στάση σας αυτή τοποθετείται άραγε στις υπεύθυνες συμπεριφορές που θα ανατρέπουν το κράτος του αναχρονισμού και αναγεννούν την χώρα ή στις ανεύθυνες συμπεριφορές που ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να παταχθούν;

Σάς γεμίζει με υπερηφάνεια ο τρόπος λειτουργίας των υγειονομικών δομών της περιοχής μας (ο οποίος δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνον των σταθμαρχείων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) ή η δημόσια παραδοχή του Περ. Διοικητή της Πυροσβεστικής (Πρακτικά Σ.Ο.Π.Π. 20.4.2022) ότι η επιλογή των περιοχών στις οποίες λειτουργούν Εποχιακά Πυροσβεστικά Κλιμάκια έγινε αποκλειστικά με πολιτικά κριτήρια χωρίς να ερωτηθεί η Πυροσβεστική; Θεωρείτε σωστό να μην απαντάει κανείς αρμόδιος επί τρία χρόνια στα ομόφωνα αιτήματα μιας τοπικής κοινωνίας να εξαιρεθεί από τα σχέδια βιομηχανοποίησης ή σε δεκάδες έγγραφα με τα οποία ο Δήμαρχος ενός νησιού ρωτάει πότε και πώς λειτουργεί το τοπικό δημόσιο ιατρείο ή ζητάει αθλητικές εγκαταστάσεις για τη νεολαία του νησιού;

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς, και υιοθετώντας από την μεριά μου το μήνυμα που εξέπεμψε ο κ. Πρωθυπουργός, θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε νέα ανοικτή συζήτηση την Κυριακή 26.3.2023 στις 17:00 στην αίθουσα του κτ. Συγγρού, προκειμένου να σηματοδοτηθεί στο τοπικό επίπεδο του Πόρου η απαρχή όλων όσων ζήτησε ο Πρωθυπουργός και απαιτούν οι πολίτες.

Με τιμή, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης».

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου», προϋπολογισμού 247.816,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/3/2023 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/4/2023 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ»

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας από τον ΔΕΔΔΗΕ, την Κυριακή 5.3.2023 θα γίνουν διακοπές ρεύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης/επέκτασης του δικτύου ηλεκτροδότησης ως εξής:

- 09:30 με 13:00 στην Πούντα, Αγ. Γιάννης μέχρι Σταυρό, παραλία μέχρι περίπτερο Μούγιου, πάνω δρομίσκος Πούντας
- 09:30 με 14:00 στην Αγορά μέχρι Γυμνάσιο, Ρολόι Πόρου, πάνω Δρομίσκος- Χατζοπούλειο-ΕΛΤΑ, παραλία.
- 13:00 με 15:00 στο Ασκέλι, super market Σταυριανάκη, ποτάμι, παραλία μέχρι Πανόραμα, Πάνω Ασκέλι, Καμάρες.
- 13:00 με 15:00 από πρ. κτήριο ΚΑΠΗ Πόρου μέχρι Γαλήνη.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ & ΧΟΡΗΓΟΙ 2023

Με ένα ξέφρενο τετραήμερο ξεφάντωμα επαναλήφθηκαν φέτος, μετά τη διακοπή της πανδημίας, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Πόρο. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής με το καρναβάλι των Δημοτικών Σχολείων στην πλατεία Καραμάνου και συνεχίστηκαν το Σάββατο με το ανανεωμένο «Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού», το οποίο από φέτος απέκτησε νέα σκέλη, με παιδικές δοκιμασίες το πρωί και καρναβαλικά δρώμενα το απόγευμα (παρέλαση και διαγωνισμός μεταμφιεσμένων). Παράλληλα, το Κυνήγι ενώθηκε με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Δήμου και συνδυάστηκε με το αποκριάτικο party που κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με τη συναυλία των καταπληκτικών Walkman the Band. Το Κυνήγι συνεχίστηκε την Κυριακή με το σκέλος των γρίφων και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στην Πούντα, όπου στο μεταξύ είχε στηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι του Δήμου, με το Νίκο Χατζόπουλο να ξεσηκώνει με το βιολί και τα τραγούδια του τους εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Καθαρά Δευτέρα με το παιδικό party μασκέ στην πλατεία Καποδίστρια.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ & ΧΟΡΗΓΟΙ 2023

Με μεθοδικότητα και συνέπεια, ο Πόρος όχι μόνο παρέχει στους κατοίκους του ποιοτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στις περιόδους των Αποκριών και των Χριστουγέννων, αλλά καθιερώνεται και ως προορισμός τις περιόδους αυτές για συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών (παραθεριστές, κάτοικοι γειτονικών Δήμων), γεγονός που είναι πλέον εμφανές από τις αυξημένες -για την εποχή- αφίξεις και από την πληρότητα των επιχειρήσεων είναι ανοικτές.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για τη συμβολή τους στην επιτυχία του τετραημέρου:

• Την Περιφέρεια Αττικής για την ανάληψη του κόστους της συναυλίας των Walkman the band.
• Το Α.Τ. και το Λιμεναρχείο Πόρου για τη συμβολή τους στη διαχείριση των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών.
• Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του «Κυνηγιού του Χαμένου Θησαυρού» Λίτσα Χρήστο, Τζανετοπούλου Χρύσα, Ανδρεάδη Αικατερίνη, Ζεντέλη Μαρία, Κανατσίδη Άννα, Κανατσίδη Μπάμπη, Καπέτα Ράνια, Λούζη Ελένη, Μακρή Σοφία, Μπαϊκούση Πέτρο, Παπαδοπούλου-Μπερή Χριστίνα, Παπαθυμιόπουλο Βαγγέλη και Ράντου Μαρία και τους καθηγητές φυσικής αγωγής των Σχολείων του Πόρου, Αναστασία Γελαλή, Γιώργο Κούνιο, Γιώργο Μπερή και Βάσω Τρασάνη.
• Την Μαρία Ζεντέλη (γραφιστικά), τον Μπάμπη Κανατσίδη (φωτογραφία), την Ελένη Μωραΐτη (φωτογραφία) και το Νίκο Σούχλα (DJ).
• Tα στελέχη του Δήμου και των συνεργαζόμενων εργολάβων που υποστήριξαν τις εκτός ωραρίου τις εκδηλώσεις
• Τους μικρούς και μεγάλους χορηγούς των εκδηλώσεων.

✔ Μεγάλοι Χορηγοί
✔ Κ.Ε. Πόρος
✔ ΑΠΑΝΑ / εταιρία καθαριότητας
✔ Βαρβάρου Μαρία / μικροβιολογικό ιατρείο
✔ Δημητριάδης Γιάννης / Δήμαρχος Πόρου
✔ Δημητριάδης Γιώργος / «Στη Ρότα»
✔ Δόσκαρης Κώστας / δωμάτια Πέρλια
✔ Καΐκας Ανδρέας / Άσπρος Γάτος
✔ Κομνηνός Μάκης / Μουράγιο
✔ Μητσόπουλος Σάκης / Όασις
✔ Σκλαβενίτη Μάνια

✔ Χρυσοί Χορηγοί
✔ Sofrano
✔ Grande
✔ Geia mas
✔ Signora boutique
✔ Unique
✔ Καθετή
✔ Passaggio
✔ Ευ. Μέλλος / πρατήριο καυσίμων
✔ Αλλοτινό
✔ 7 Brothers
✔ Ανώνυμος

✔ Χορηγοί
✔ Clock
✔ Blue
✔ Perel
✔ Μαστροπέτρος Γρηγόρης
✔ Ανώνυμος
✔ Δάγκλης / Αμυγδαλωτά
✔ Κανατσίδη Σίσσυ / Φαρμακείο
✔ Porto
✔ Poros Beauty Center
✔ Μεράκι
✔ Βασίλης
✔ Σπηλιάδα
✔ Prima Sera

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μαζί με Δήμους της Αττικής & της Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν δράση συγκέντρωσης φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τα Κοινωνικά τους Φαρμακεία.

Στον Δήμο μας η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 από τις 10:00 έως τις 14:00 στο ισόγειο του Δημαρχείο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ»

Με ομόφωνη Απόφασή του στις 13.2.2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ενέκρινε την ονοματοδοσία του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων του Δήμου με το όνομά του ιατρού και ανθρωπιστή Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, ο οποίος απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου το 2021.

Ακολουθεί η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη:

«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

Ο ιατρός Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ο οποίος απεβίωσε στις 18.2.2021 σε ηλικία 73 ετών, αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες διεθνώς στους τομείς του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών. Πρωτοπόρος της χειρουργικής, μέσα από την δραστηριοποίησή του στο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εισήγαγε στην Ελλάδα τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ ξεφεύγοντας από τα γεωγραφικά όρια της χώρας μας έγινε πρωτοπόρος της ανθρωπιστικής ιατρικής, την οποία εισήγαγε ως επιστημονικό αντικείμενο και στην Ελλάδα. Προερχόμενος από οικογένεια με μακρά ιατρική παράδοση, αντιλαμβάνεται την Ιατρική ως τρόπο ζωής. Αγωνίζεται για την υπεράσπιση ενός δίκαιου και καθολικού συστήματος υγείας και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, παράλληλα, επεκτείνει το πεδίο της ιατρικής φροντίδας στο επίπεδο της συναισθηματικής στήριξης του ασθενή.

Το 1990 ιδρύει τους Γιατρούς του Κόσμου και παραμένει Πρόεδρός τους για πολλά χρόνια. Με τις αποστολές της Οργάνωσης, ταξιδεύει σε εμπόλεμες ζώνες και σε ζώνες καταστροφών και πανδημίας στην Αφρική, την Ασία, την Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική, το Κουρδιστάν, το Ιράκ, την Τουρκία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Σομαλία, την Παλαιστίνη, την Αιθιοπία, το Κόσοβο, το Νταρφούρ, την Αϊτή, όπου διασώζει και περιθάλπει εκατοντάδες τραυματίες και ασθενείς, χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκείας, ή πολιτικής. Χειρουργεί μέσα σε σκηνές, στήνει δομές στις ζώνες καταστροφής και φροντίζει με την αναχώρησή του να αφήνει πίσω του υποδομές (κλινικές, σχολεία κ.τ.λ.), εκπαιδεύοντας ντόπιο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Αλλά και στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου ιδρύουν το 1995 το Ανοιχτό Πολυιατρείο, για την φροντίδα ανθρώπων με ανάγκες χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας.

Την ίδια στιγμή, ο Θ. Ρόζενμπεργκ μετατρέπει την εμπειρία του σε επιστημονική γνώση και την μεταλαμπαδεύει. Δημιουργεί στο Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας με τους φοιτητές να ταξιδεύουν στην Τανζανία και να εκπαιδεύονται σε ένα νοσοκομείο τροπικής ιατρικής, που αντιμετώπιζε νοσήματα της υποσαχάριας Αφρικής. Στο μεταπτυχιακό αυτό εισάγεται, για πρώτη φορά, η έννοια της ιατρικής των ελαχίστων πόρων, που αναφέρεται στον τρόπο άσκησης της ιατρικής σε ακραίες συνθήκες έλλειψης υποδομών και προσωπικού, ενώ αναπτύσσονται προγράμματα προσφοράς ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο δρόμο (street works). Παράλληλα με το ακαδημαϊκό του έργο, ο Θ. Ρόζενμπεργκ διατελεί για ένα διάστημα (2016- 2019) και Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μεταξύ των σημαντικών αρετών που χαρακτήριζαν τον Θ. Ρόζενμπεργκ ήταν και εκείνη της σεμνότητας, εξαιτίας της οποίας η αναγνώριση που αναλογεί στην μεγάλη προσφορά του περιοριζόταν κυρίως στους ιατρικούς, ακαδημαϊκούς και ανθρωπιστικούς κύκλους. Για τον ίδιο λόγο, ίσως δεν είναι επαρκώς γνωστό στην κοινωνία του Πόρου το γεγονός ότι ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος διατηρούσε επί γενεές οικογενειακή κατοικία στον Πόρο, τον οποίο αγαπούσε και επισκεπτόταν αδιάλειπτα σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Ή, για τον ίδιο λόγο, όσοι γνώριζαν τον Ποριώτη Θ. Ρόζενμπεργκ, δεν γνώριζαν ίσως σε όλη της την διάσταση την αξιοθαύμαστη διαδρομή του. Βέβαια, δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι του νησιού που έτυχαν της φροντίδας του ως ιατρού ή της παρέμβασής του προκειμένου να λάβουν την φροντίδα που είχαν ανάγκη από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Προκειμένου να αναγνωριστεί, αλλά και να γίνει ευρύτερα γνωστή στο νησί μας η παραδειγματική διαδρομή και προσφορά του Θ. Ρόζενμπεργκ, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας οφείλει να συνδέσει με το όνομά του με κάποιον χώρο που η χρήση του σχετίζεται με τα ευρύτερα ιδανικά της προσφοράς και της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο και ιδανικός τέτοιος χώρος είναι το κτήριο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου μας. Πρόκειται για το κτήριο εμβαδού 2.660τ.μ. που αναγέρθηκε το 2006, μετά την παραχώρησή του στον Δήμο το 1992 από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, προκειμένου να λειτουργήσει σε αυτό δημοτικό Γηροκομείο. Ωστόσο, ο Δήμος ουδέποτε κατάφερε να προβεί στην ίδρυση Γηροκομείου και, έτσι, έως το 2014 το κτήριο ήταν κατά κύριο λόγο αναξιοποίητο, στεγάζοντας στο υπόγειό του τις αποθήκες του Δήμου και σε μικρό τμήμα του ισογείου του το ένα εκ των δύο Νηπιαγωγείων του νησιού. Από το 2014, με διαδοχικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε επιπλέον η στέγαση και των ακόλουθων χρήσεων στο κτήριο: (1) β΄ Νηπιαγωγείο, (2) Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, (3) Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, (4) το Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, (5) Κοινωνικό Φαρμακείο, (6) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (7) γραφείο Κοιν. Υπηρεσιών. Έτσι, σήμερα το εν λόγω ακίνητο αποτελεί ένα από τα πλέον ενεργά κύτταρα του αστικού ιστού του νησιού, φιλοξενώντας τις πλέον κρίσιμες Υπηρεσίες που προάγουν την δημόσια υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την πολιτική προστασία και τον εθελοντισμό. Σημειώνεται ότι για την εν τοις πράγμασι αλλαγή χρήσης του κτηρίου ο Δήμος έχει ενημερώσει ήδη από το 2016 την ΕΤΑΔ και έχει επιδιώξει συστηματικά την πλήρη παραχώρηση του ακινήτου και την έγκριση/τακτοποίηση των συντελούμενων χρήσεων. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λάβει Απόφαση με την οποία θα εγκρίνει:

1. Την ονοματοδοσία του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων σε Κτήριο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ.
2. Τη διενέργεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία του κτηρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει παρουσίαση της ζωής και του έργου του Θ. Ρόζενμπεργκ».

Η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1.528) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκ των οποίων μία (1) αφορά το Μουσείο Πόρου (ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων).

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

Παράρτημα ΣΟΧ

Παράρτημα γνώσης χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα γλωσσομάθειας

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΓΙΩΝΗ»

Με ομόφωνη Απόφασή του στις 13.2.2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ενέκρινε την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου και του B’ Δημοτικού Σχολείου με το όνομα της Γυμνασιάρχη και φιλολόγου Βασιλικής Κογιώνη, η οποία απεβίωσε στις 5.11.2020.

Ακολουθεί η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη:

«Η Βασιλική Κογιώνη γεννήθηκε το 1963 στο Ναύπλιο και, αφού τελείωσε τη Φιλοσοφική Σχολή, εργάστηκε ως καθηγήτρια σε σχολεία της Αργολίδας, της Ρόδου και των Κυθήρων. Το 1992 αναλαμβάνει καθήκοντα φιλολόγου στο Γυμνάσιο Πόρου. Φιλική, εγκάρδια, συνεργάσιμη, υπομονετική, δοτική, επικεντρωμένη στις ανάγκες των παιδιών με συνεχές και αμέριστο ενδιαφέρον για αυτά, εντάσσεται εντελώς αθόρυβα και φυσιολογικά στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή του νησιού. Παντρεύτηκε τον δραστήριο επιχειρηματία της περιοχής και πτυχιούχο θεολογίας Γιώργο Δημητριάδη αποκτώντας τρία αγόρια.

Το 2006 τοποθετείται ως αναπληρώτρια διευθύντρια και το 2007 ως κανονική πλέον Διευθύντρια του Γυμνασίου μας, θέση που διατήρησε έως τον πρόωρο θάνατό της. Η θέση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξει τις αρετές της στο υψηλότερο επίπεδο. Το Γυμνάσιο Πόρου υπό την καθοδήγηση της διευρύνει τα όρια του και αποκτά εξωστρέφεια, ενώ η σχολική κοινότητα αποκτά ενότητα και αναπτύσσει σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Η ίδια παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων, ενώ το Σχολείο συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, σε προγράμματα ανακύκλωσης και καθαρισμού ακτών, αγωγής υγείας, διατροφής και άσκησης, σε δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό, σε δια- σχολικές μουσικές εκδηλώσεις κ.α. Επίσης, διοργανώνονται θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικά δρώμενα, θεσμοθετείται αδελφοποίηση του Γυμνασίου Πόρου με το Σχολείο Πριγκιποννήσων, συνεργασία με το Γυμνάσιο της Βαρβακείου και η χορωδία του Γυμνασίου μετέχει στον διαγωνισμό της Καρδίτσας και στον διεθνή διαγωνισμό χορωδιών στο Castellamare di Stabia της Ιταλίας καταλαμβάνοντας στην πρώτη θέση. Παράλληλα, η Βάσω Κογιώνη είναι παρούσα με τη δύναμη του λόγου της και τις νότες του πιάνου της στις σημαντικές δραστηριότητες του Δήμου Πόρου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των Συλλόγων του νησιού.

Η σκέψη να τιμηθεί η Βάσω Κογιώνη για την προσφορά της στην παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας πλανάται επί δύο χρόνια στο μυαλό όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί της και θεωρώ ότι αποτελεί υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τις σχετικές Αποφάσεις. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προκειμένου το όνομά της Β. Κογιώνη να ταυτιστεί στο διηνεκές με κάθε θετική δράση που αναπτύσσεται στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού και οι νέες γενιές να διδάσκονται από το παράδειγμά της, από το να δοθεί το όνομά της στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Πόρου και του Β’ Δημοτικού Σχολείου Πόρου. Μια αίθουσα στην οποία και η ίδια ανέπτυξε σημαντική δράση και η οποία αναβαθμίστηκε σημαντικά το 2016, εν πολλοίς χάρη και στη δική της επιμονή και το προσωπικό της ενδιαφέρον.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλο Μπάμπη Ανδριανόπουλο για την συμβολή του στην ωρίμανση της πρότασης και στη διαμόρφωση του παραπάνω κειμένου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λάβει Απόφαση με την οποία θα εγκρίνει:

1. Την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου και του B’ Δημοτικού Σχολείου Πόρου σε «Αίθουσα εκδηλώσεων Βασιλική Κογιώνη».
2. Τη διενέργεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία της αίθουσας, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει παρουσίαση της ζωής και του έργου της Βασιλικής Κογιώνη».

Το τριώδιο άνοιξε και ο Πόρος μετά από 4 χρόνια προετοιμάζει ένα ξέφρενο αποκριάτικο πρόγραμμα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας!

Το πρόγραμμα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (25-27.2) περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με το Νίκο Χατζόπουλο την Κυριακή το μεσημέρι στην Πούντα, πάρτυ μασκέ με ελληνικά και ξένα 80’s & 90’s με τους Walkman the Βand το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Καραμάνου (με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής), 2 παιδικά πάρτυ την Παρασκευή και την Καθαρά Δευτέρα και φυσικά το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού, το οποίο από φέτος ανανεώνεται και αποκτά νέα μορφή.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 2023

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 2023

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 2023

Ο Δήμος Πόρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για ανάπτυξη επιμορφωτικών και πολιτιστικών δράσεων, ξεκινάει τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων για ενήλικες και παιδιά. Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και θα παραδίδονται από πολίτες πού προσφέρουν διδασκαλία πάνω στα αντικείμενα γνώσης τους, ενώ οι μέρες και ώρες διενέργειάς τους θα καθορισθούν μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

Τα τμήματα που θα ξεκινήσουν είναι τα ακόλουθα:

Μόνο για ενηλίκους:
• Χορός (ελληνικοί) – Χρήστος Λίτσας, Μαρία Ράντου
• Πιάνο – Εβελίνα Παπαδοπούλου
• Μαγειρική & ζαχαροπλαστική – Χρύσα Τζανετοπούλου
• Εικαστικά θεματικά εργαστήρια - Μάρα Δημοπούλου

Τμήμα για παιδιά:
• Αφήγηση παραμυθιών / θεατρικά δρώμενα – Μάιρα Δρούγκα, Μαρία Ζεντέλη, Κέλλυ Καρυστινού, Μαρία Μαρουλάκη, Ματούλα Πάνου και Μαρία Ράντου.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω μαθήματα, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στην Αντιδήμαρχο Εβελίνα Παπαδοπούλου (τηλ. 698 8215520), στην ηλ. διεύθυνση info@poros.gr ή στο τηλέφωνο του Δήμου 2298320512 (10:00-14:00).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ & ΣΥΡΙΑΣ

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», διοργανώνει δράση συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 από 10:00 έως 16:00 στο κτήριο Συγγρού.

Οι κάτοικοι της περιοχής μας καλούνται να παραδώσουν είδη πρώτης ανάγκης από αυτά που παρατίθενται στην ακόλουθη λίστα, τα οποία στην συνέχεια θα μεταφερθούν από τον Δήμο μας σε αποθηκευτικούς χώρους του ΣΕΦ απ’ όπου θα αποσταλούν άμεσα στις σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με οδηγίες των πρεσβειών της Τουρκίας και της Συρίας.

Λίστα ειδών:
Χειμερινά ρούχα για ενήλικες & παιδιά: παλτό, μπουφάν, αδιάβροχα, μπλούζες, παντελόνια, μπότες, γαλότσες, γάντια, κασκόλ, σκουφάκια, κάλτσες, εσώρουχα.
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, κονσέρβες, παιδικές τροφές.
Εξοπλισμοί: σκηνές, κρεβάτια, υπνόσακοι, υποστρώματα σκηνών, κουβέρτες καινούργιες, σόμπες υγραερίου, θερμάστρες, θερμός, φανάρια χειρός, powerbank, γεννήτριες.
Προϊόντα υγιεινής, πάνες, σερβιέτες.
Υγειονομικό υλικό: αποστειρωμένες γάζες και επίδεσμοι, αιμοστατικοί επίδεσμοι, ελαστικοί επίδεσμοι, φλεβοκαθετήρες, σύριγγες με βελόνες, θερμοστατικές κουβέρτες, παυσίπονα.

*Πηγή φωτογραφιών ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Πέμπτη 9.2.2023 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Υπογράφηκε την Τρίτη 31.1.2023 μεταξύ του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη και του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη η Προγραμματική Σύμβαση για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια της Μελέτης αποτύπωσης και διόρθωσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου.

Με την εν λόγω χρηματοδότηση, ύψους 500.000€, την οποία έχει αιτηθεί ο Δήμος Πόρου στις 12.12.2017 και η Περιφέρεια ενέταξε στον Προϋπολογισμό της το 2020, ο Δήμος Πόρου θα προκηρύξει διαγωνισμό για την κατάρτιση Μελέτης αποτύπωσης σε σύγχρονο τοπογραφικό υπόβαθρο και διόρθωσης του ισχύοντος Ρυμοτομικού του Οικισμού. Η Μελέτη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση πλήθους προβλημάτων που οφείλονται στο μη-ακριβές τοπογραφικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει εφαρμοστεί το Ρυμοτομικό το 1997 και δίνει, επιπλέον, την δυνατότητα στον Δήμο να προχωρήσει στο εμβληματικό σχεδιαζόμενο έργο της διευθέτησης όλων των υπόγειων δικτύων (διαχωρισμός παντορροϊκού, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ) και της διαμόρφωσης - ανάπλασης όλων των κοινόχρηστων χώρων του Οικισμού.

Πρόκειται για την πρώτη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και Περιφέρειας που υπογράφεται την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, ενώ εκκρεμεί η χρηματοδότηση τριών ακόμα Μελετών (διευθέτηση υπόγειων δικτύων - 575.015€, άρση επικινδυνότητας πρανών Σταυρού – 65.000€, ανάπλαση κτ. Συγγρού – 30.000€), για τις οποίες ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε ότι οι Πρ. Συμβάσεις θα υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, στην οποία μετείχε και ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε επίσης τον Δήμαρχο Πόρου ότι εντός του τρέχοντος έτους πρόκειται να ικανοποιηθεί η διεκδίκηση των νησιωτικών Δήμων της Αττικής, στην οποία πρωτοστατεί ο Δήμος Πόρου, για σημαντικές μειώσεις του τέλους εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Φυλής, ως αντιστάθμισμα για τα τεράστια έξοδα μεταφοράς στα οποία υποχρεώνονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (καθημερινή μεταφορά στην Αττική). Τέλος, ο κ. Πατούλης επανέλαβε, τόσο κατ’ ιδίαν όσο και με δημόσια ανακοίνωσή του, την απόλυτη ταύτιση της θέσης της Περιφέρειας με εκείνη του Δήμου κατά της ίδρυσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Δημητριάδης, επανέλαβε ότι οι ανωτέρω διαβεβαιώσεις του κ. Πατούλη ικανοποιούν απόλυτα τον Δήμο Πόρου και ότι η υλοποίησή τους θα είναι εκείνη που θα επισφραγίσει την επιτυχημένη συνεργασία Δήμου-Περιφέρειας για την περίοδο 2019-2023.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου», που εδρεύει στον Δήμο Πόρου του Νομού Αττικής.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 2.752.183,48€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/02/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9.2.2023 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης.

Εγκρίθηκε στις 26.1.2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023 (1 η υποχρεωτική αναμόρφωση), ο οποίος ανέρχεται στο ύψος-ρεκόρ των 30.732.023,73€. Πρόκειται για την 9 η συνεχόμενη χρονιά που ο Π/Υ του Δήμου παρουσιάζει αύξηση (από 24,3εκ€ το 2022), σημειώνοντας κάθε χρόνο ρεκόρ ιστορικού υψηλού (ξεκινώντας από 4,6εκ€ το 2014). Στον Π/Υ δεσπόζει το έργο-σταθμός για την αποκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού (16.473.490€), ενσωματώνονται νέες χρηματοδοτήσεις όπως εκείνη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (2.752.183€) και τη διόρθωση του ρυμοτομικού του Οικισμού (499.963€) και καταγράφονται εκτελούμενα και δημοπρατημένα έργα, όπως εκείνο της ασφαλτόστρωσης στο Περγάρι και το Μιστρέτσι (υπολειπόμενος π/υ 616.264€), της εγκατάστασης υδρομέτρων τηλεμετρίας (υπολειπόμενος π/υ 591.745€) και της διαμόρφωσης του οικοπέδου έναντι του Λυκείου (225.000€).

Συνολικά, ο Π/Υ εμπεριέχει 16 έργα, 4 μελέτες και 50 υπηρεσίες και προμήθειες υψηλής σπουδαιότητας, ενώ στο πλαίσιο της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του 2023 παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός 25 ακόμα σημαντικών έργων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης, 18 για τα οποία αναζητείται χρηματοδότηση και ο απολογισμός 26 έργων και σημαντικών δράσεων που ολοκληρώθηκαν την τριετία 2020-2022 με συνολικό κόστος 2,1εκ€.

Σημειώνεται ότι το Τ.Π. και τον Π/Υ ψήφισαν μόνο οι σύμβουλοι των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ενώ οι τρεις ανεξάρτητοι σύμβουλοι δήλωσαν «Όχι» στην ψηφοφορία για την έγκριση του πρώτου (δηλαδή κατά το νόμο μη-έγκυρη ψήφο εφόσον δεν συνοδευόταν από εναλλακτική πρόταση) και «Παρών» στην ψηφοφορία για την έγκριση του δεύτερου.

Δείτε εδώ τη συνεδρίαση:
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πόρου - 26 Ιανουαρίου 2023 - YouTube

*Οι βιντεοσκοπήσεις από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται αναρτημένες στην σελίδα του Δήμου στο YouTube και στο poros.gr

ΣΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τέλος στην πολυετή αδικία σε βάρος τους από την οικονομική επιβάρυνση που τους προκαλεί η υποχρέωση καθημερινής μεταφοράς των απορριμμάτων τους στη Φυλή επιχειρούν να δώσουν οι Δήμοι Πόρου, Αίγινας και Τροιζηνίας- Μεθάνων, προσφεύγοντας κατά του ΕΔΣΝΑ στο ΣτΕ. Οι εν λόγω Δήμοι υπέβαλαν στο ΣτΕ προσφυγές κατά του Κανονισμού τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ για το 2022 μετά την άρνηση του τελευταίου να αναλάβει ο ίδιος το δυσβάσταχτο αυτό κόστος, ενώ ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση εξετάζουν και οι Δήμοι Αγκιστρίου και Σπετσών.

Όπως είναι γνωστό, οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής από το 2010 υποχρεούνται από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής να μεταφέρουν καθημερινά τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ της Φυλής, επωμιζόμενοι έτσι πολλαπλάσιο οικονομικό κόστος σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας (αλλά και της χώρας). Τις ίδιες προβλέψεις, δε, διατηρεί και η επικείμενη 3η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, η οποία απομακρύνει μάλιστα ακόμα περισσότερο τον χώρο παράδοσης των απορριμμάτων των νησιών (Σχιστό). Σύμφωνα με αυτήν, οι ανωτέρω 5 Δήμοι θα είναι οι μόνοι μεταξύ των 66 Δήμων της Αττικής που θα συνεχίσουν να υποχρεώνονται σε παράδοση των σύμμικτων απορριμμάτων τους σε τόσο μεγάλη απόσταση από την επικράτειά τους.

Όπως είναι φυσικό, το τεράστιο κόστος που προκαλεί στους εν λόγω Δήμους η υποχρέωση αυτή ακυρώνει κάθε δυνατότητά τους για ανάπτυξη «σύγχρονων» δράσεων καθαριότητας (διαλογή στην πηγή, διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης, πράσινα σημεία κ.ά.), καθώς απορροφά το σύνολο των διαθέσιμων πόρων που προέρχονται από τα δημοτικά τέλη καθιστώντας έτσι ελλειμματικές τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Πρόκειται, βέβαια, για αντιμετώπιση που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς και με τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων (ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης, αυτάρκεια και εγγύτητα της αξιοποίησης, «ο ρυπαίνων πληρώνει» κ.τ.λ.).

Για τους παραπάνω λόγους, οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής απευθύνουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια (στην οποία υπάγεται ο ΕΔΣΝΑ), στο Υπ. Περιβάλλοντος και στους τοπικούς βουλευτές, το αιτήματα της δίκαιης αντιμετώπισης και της αναλογικής απαλλαγής από το τέλος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ, χωρίς μέχρι σήμερα να βρίσκουν καμία ανταπόκριση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο των εν λόγω Δήμων δεν γνωμοδότησε θετικά επί της 3ης αναθεώρησης του ΠΕΔΣΔΑ, η οποία συζητήθηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ενώ το Δ.Σ. Πόρου απέστειλε εμπεριστατωμένη αρνητική γνωμοδότηση.

ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Με πολύ σημαντικές εξελίξεις ολοκληρώθηκε το 2022 και ξεκινάει η νέα χρονιά για τον Δήμο Πόρου. Ειδικότερα:

• Εγκρίθηκε στις 5.1.2023 από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών το αίτημα του Δήμου μας για αύξηση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού από 13.286.350€ σε 16.473.490εκ€ λόγω της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, ο Δήμος μας ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων για τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου και πλέον αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός του μεγαλύτερου και πλέον κρίσιμου έργου στην ιστορία του.

• Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στις 23.12.2022 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου ασφαλτοστρώσεων και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του νησιού π/υ 2.752.183€.

• Κατακυρώθηκε μέσω διαπραγμάτευσης και ξεκινάει η εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης του οικοπέδου μπροστά από το Λύκειο Πόρου π/υ 225.000€, με χρηματοδότηση 163.194€ από το Πράσινο Ταμείο και 61.805€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

• Υπογράφτηκε η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πόρου, του Δημ. Λιμ. Ταμείου και του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων για την ωρίμανση αρχιτεκτονικής Μελέτης ανάπλασης της Πούντας π/υ 124.605€, η οποία χρηματοδοτείται από το Δημ. Λιμ. Ταμείο Πόρου.

• Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την αγορά ενός καλαθοφόρου οχήματος π/υ 115.000€ με χρηματοδότηση 62.600€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και 52.400€ από ίδιους πόρους.

• Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση της Χατζοπουλείου Βιβλιοθήκης π/υ 112.000€ με χρηματοδότηση 100.000€ από το Π.Ε.Π. Αττικής (ΕΣΠΑ) και 12.000€ από ίδιους πόρους.

• Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων μοτοποδηλάτων π/υ 247.816€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

• Ολοκληρώθηκε το έργο καθαρισμού, ανάδειξης και σήμανσης των πεζοπορικών διαδρομών του Πόρου π/υ 94.000€ και ανατέθηκε η υπηρεσία προβολής (ιστοσελίδα, χάρτες) π/υ 13.500€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 2.

• Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του κτηρίου του Κοιμητηρίου π/υ 31.840€ το οποίο εκτελέστηκε με ίδιους πόρους και επίκειται η εργολαβία καθαρισμού και ανάδειξης του Κοιμητηρίου.

• Εγκρίθηκαν με Αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εσωτερικών στις 23 και 27.12.2022 δύο χρηματοδοτήσεις του Δήμου μας συνολικού ύψους 8.000€ για δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Τις τελευταίες αλλαγές καθηκόντων των μελών της δημοτικής αρχής Πόρου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο ανακοίνωσε την Κυριακή 8.1.2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 6/2023 Απόφαση Δημάρχου, νέα Αντιδήμαρχος ορίζεται η Ντίνα Μοσχογιάννη – Καραμάνη, με αρμοδιότητα εποπτείας των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ η Αντιδήμαρχος Εβελίνα Παπαδοπούλου αναλαμβάνει την εποπτεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Βοήθεια στο Σπίτι, Φυσιοθεραπευτήριο, Παιδικός Σταθμός, ΚΔΑΠ) και του Τομέα Τουρισμού. Η Χριστίνα Ροή, η οποία διατέλεσε Αντιδήμαρχος από τον Φεβρουάριο του 2020 έως σήμερα, ορίζεται εντεταλμένη σύμβουλος με αρμοδιότητα εποπτείας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου, των δράσεων αιμοδοσίας και προαγωγής της υγείας και του Τομέα Αδέσποτων Ζώων, ενώ η Ελένη Κανατσίδη εκλέχθηκε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών διατηρούνται ο Τάσος Παπαχρήστου, με αρμοδιότητα στους τομείς Τεχνικών Έργων και Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ο Χρήστος Λίτσας, με αρμοδιότητα στον τομέα Καθαριότητας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2023-2027

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027 στις Νήσους Αττικής, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κτήριο «Συγγρού», στον Πόρο.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Πόρου. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός του Δήμου Πόρου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, με στόχο τον ορισμό της Περιοχής Παρέμβασης, της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος και τη διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής για τη Προγραμματική Περίοδο 2023-2027.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Π.Ε. Νήσων Αττικής δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή των νησιών του Αργοσαρωνικού, τα Κύθηρα – Αντικύθηρα και την περιοχή της Τροιζηνίας και των Μεθάνων, στην οποία υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα CLLD LEADER 2014 – 2020.

Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, στελέχη της εταιρείας θα βρεθούν στον τόπο μας, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα LEADER του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός της Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπολογίζεται σε ~875km2 και 70.000 κατοίκους αντίστοιχα.

Το υλικό της διαβούλευσης για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.atticalag.gr/diavoyleysi-gia-to-neo-topiko-programma-leader-2023-2027/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της διαβούλευσης:

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535
Τηλ. 2104120002-4-9, Fax. 2104120006
Mail: info@atticalag.gr
Web: www.atticalag.gr

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Την Πέμπτη 12.1.2023 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη για το έτος επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Η εταιρία Attica Group (Hellenic Seaways), ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δήμου Πόρου, ανακοίνωσε ότι κάθε Τρίτη όλο το 2023 (εκτός Μ. Τρίτης και Τρίτης Πάσχα), καθώς και κάθε Πέμπτη από 1.1.2023 έως 30.6.2023 (εκτός Μ. Πέμπτη) και από 1.9.2023 έως 31.12.2023, θα χορηγεί εισιτήρια με έκπτωση 50% σε όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων στο πρώτο πρωϊνό δρομολόγιο από Πόρο προς Πειραιά και στο τελευταίο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πόρο.

Η έκπτωση θα χορηγείται:
· Εφόσον δε γίνεται χρήση του μεταφορικού ισοδύναμου (ΜΑΝ).
· Εφόσον η ιδιότητα της μονίμου κατοικίας αποδεικνύεται από βεβαίωση των αντίστοιχων Δήμων ή του Taxisnet (η οποία πρέπει να επιδεικνύεται, τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων, όσο και κατά την επιβίβαση).
· Εφόσον η κράτηση γίνεται έγκαιρα 3 μέρες νωρίτερα.
· Μόνο από το λιμενικό γραφείο της εταιρίας στον Πειραιά (Gelasakis Shipping & Travel Center, τηλ. 210 4222440) και από το πρακτορείο του Πόρου (Marinos Tours, τηλ. 22980 22297 - 22980 22977).

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την ATTICA GROUP για τη σημαντική προσφορά της και την ανταπόκρισή της στο αίτημά του.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου», προϋπολογισμού 112.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/01/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος, Ιωάννης Δημητριάδης, και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου σάς καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023

Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι του Πόρου

11:00 π.μ.: Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ι.Μ.Ν Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή 6η Ιανουαρίου 2023

11:00 π.μ.: Εκκίνηση εκκλησιαστικής πομπής από τον Ι.Μ.Ν Αγίου Γεωργίου
11:15 π.μ.: Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Πόρου (πλ. Ηρώων)
11:45 π.μ.: Ολοκλήρωση εκκλησιαστικής πομπής στον Ι.Ν. της Υπαπαντής
12:00 μ.μ.: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων Β’ Δημοτικού – Γυμνασίου Πόρου, παρουσία αρχών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πολιτών

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων ο Δήμος Πόρου πραγματοποιεί διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν πακέτα τροφίμων σε 80 οικογένειες συμπολιτών μας, ενώ μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών μοιράστηκαν επιπλέον πακέτα σε 93 ακόμα οικογένειες. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, αλλά και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής, η δυνατότητα συνδρομής σε τόσους πολλούς συμπολίτες μας με τόσο πλούσια πακέτα τροφίμων οφείλεται επίσης στους ακόλουθους χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ:

• ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε.
• Αυγερινός - Εσπεριδοειδή
• Γεωργούσης Γκρουπ Ο.Ε. - Colona Βakery
• Γαλουντζής - Φούρνος
• I.M.N Αγίου Γεωργίου
• Κανατσίδης Νικόλαος – Ζαχαροπλαστείο «Γλύκισμα»
• Μαυροκορδάτος Αθανάσιος & Κωνσταντίνου Ζουμπουλία
• ΣΚΑΪ – «Όλοι μαζί Μπορούμε»
• Όμιλος Σκλαβενίτη
• Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου
• Coca Cola 3E
• Lidl Hellas
• McCallum Dennis & Frances

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (2 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής» με χρήση κωδικών Taxisnet, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.

Για τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής απαιτούνται απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Δελτίο Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
2. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά ΚΑΙ ΜΟΝΟ προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν ή υποβάλουν ηλεκτρονικά ιατρική γνωμάτευσης ή βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης έχει ως συνέπεια την επιβολή, κατά περίπτωση, πρόσθετων στρατιωτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21.12.2022 θα γίνει διακοπή ρεύματος σε όλο το νησί του Πόρου από τις 10:00 έως τις 11.00 το πρωί, ενώ στις περιοχές από το Νεκροταφείο προς το Ασκέλι, Μοναστήρι και ναό Ποσειδώνα η διακοπή θα διαρκέσει έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίασή του, στις 15.12.2022, ενέκρινε το ακόλουθο Ψήφισμα αναφορικά με τα διαχρονικά ελλείμματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης:

1. Αξιώνει και απαιτεί από την Κεντρική Διοίκηση και από την εκάστοτε Κυβέρνηση την ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων του Πόρου και την τήρηση των συνταγματικών επιταγών της ισότητας των πολιτών (ά.4) και της μέριμνας για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών (ά.101), οι οποίες καταπατούνται σφόδρα σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών αγαθών στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της κρατικής προστασίας.

2. Εκφράζει τα κατωτέρω αιτήματα προς την Κυβέρνηση και τους τοπικούς βουλευτές της, καθώς και προς όλα τα κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των κατοίκων του Πόρου στις επερχόμενες εθνικές εκλογές:
α) Εξασφάλιση των ελάχιστων Α΄/θμιων παροχών υγείας μέσω της ορθής και διαφανούς λειτουργίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου και ειδικότερα: i) Γνωστοποίηση του καθεστώτος λειτουργίας του Π.Π.Ι. στους πολίτες και τις τοπικές αρχές, λειτουργία του με διαφάνεια (ωράριο, στελέχωση, χρήση τηλεφώνου και ηλ. αλληλογραφίας), ii) αυτοτελής λειτουργία του (απαγόρευση ανάθεσης βαρδιών του προσωπικού του στο Κ.Υ. Γαλατά), iii) διενέργεια 24ωρης εφημερίας ετοιμότητας (on call) για τις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών για τις οποίες θα ειδοποιείται από τις τοπικές αρχές, iv) αξιοποίηση των ασθενοφόρων του Δήμου από τους ιατρούς του Π.Π.Ι και του Κ.Υ. στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, v) προκήρυξη των 5 κενών οργανικών θέσεων του Π.Π.Ι. Ο Δήμος δεσμεύεται για την παροχή επιδόματος διαμονής/διατροφής στο προσληφθέν προσωπικό του Π.Π.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτει κενά του Κ.Υ. Γαλατά.
β) Εξασφάλιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου του Κ.Ε. Πόρος με Προγρ. Σύμβαση στον Δήμο, προκειμένου να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασής, συντήρησης και διαχείρισής τους, διαφορετικά αδειοδότηση και χρηματοδότηση της κατασκευής των προβλεπόμενων στο Β.Δ. 106/1972 (ΦΕΚ 29 Α) αθλητικών εγκαταστάσεων στον χώρο αιγιαλού του Αγ. Στεφάνου.
γ) Άμεση δημιουργία Εποχιακού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο νησί του Πόρου.
δ) Άμεση κάλυψη των κενών του Γυμνασίου Πόρου και θεσμική διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν κενά στα Σχολεία του νησιού μετά την έναρξη του σχολικού έτους.
ε) Άμεση στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων του Α.Τ. Πόρου.
στ) Άμεση εξαίρεση του Πόρου από τις περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθούν βιομηχανικές ζώνες – Π.Ο.Α.Υ.

3. Προσκαλεί τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές να συζητήσουν τα ανωτέρω θέματα σε ανοικτή συζήτηση με τα μέλη του Δ.Σ. και τους πολίτες του Πόρου και να δεσμευτούν για τις ενέργειές τους και για τις ενέργειες της Κυβέρνησης. Ειδικότερα, τους καλεί να ενημερώσουν τον Δήμο για την ημέρα και ώρα που ο καθένας τους μπορεί να προσέλθει στον Πόρο για να συμμετέχει σε τέτοια συνάντηση και τους τονίζει ότι η τακτική παρουσία τους είναι αναγκαία στον τόπο μας προκειμένου να ενημερώνονται, να συζητάνε και να δεσμεύονται για τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο και την κοινωνία. Ωστόσο, αν δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους αυτή, δεν είναι καλοδεχούμενοι στο εξής να έρχονται στην περιοχή μας μόνο για εθιμοτυπικούς και προεκλογικούς λόγους.

4. Ειδικά για το θέμα των ιχθυοτροφείων δηλώνει ότι αν έως την εξαγγελία των εθνικών εκλογών δεν έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση η εξαίρεση του Πόρου από τις περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθεί Π.Ο.Α.Υ., το Δ.Σ. θα λάβει νέα Απόφαση με την οποία θα καλεί τους κατοίκους να απέχουν από την ψηφοφορία και θα διεξάγει σχετική επικοινωνιακή καμπάνια, ως ένδειξη δυσαρέσκειας και αγανάκτησης προς όλα τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες και είναι υπαίτια για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Σημειώνεται ότι, παρά την κρισιμότητα των ανωτέρω θεμάτων, στη συνεδρίαση προσήλθαν μόνο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κ. Γκιων και ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δ. Στρατηγός, ο οποίος καταψήφισε το Ψήφισμα δηλώνοντας ότι διαφωνεί με το περιεχόμενό του.

Δείτε την Απόφαση ΕΔΩ: 6ΧΖΚΩΞΝ-ΥΩ4 (diavgeia.gov.gr)

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Πόρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20ή Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, επί της οδού Νικήτα 15 – 6ος όροφος – στον Πειραιά.

ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύριο Πέμπτη 8.12.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ούτε ένας από τους 5 κυβερνητικούς βουλευτές δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Πόρου για συζήτηση των θεμάτων της υγείας, του αθλητισμού, της πυροπροστασίας και της ΠΟΑΥ (ιχθυοτροφεία) στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε -τελικά μόνο με τους δημότες- το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο κτήριο Συγγρού στον Πόρο.

Είναι η δεύτερη φορά που οι κυβερνητικοί βουλευτές της περιοχής δεν ανταποκρίνονται σε κάλεσμα του Δήμου για συζήτηση των σοβαρών θεμάτων του νησιού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης (σε αντίστοιχη ανοιχτή συζήτηση στις 21.5.2022 για το θέμα της Π.Ο.Α.Υ. είχε προσέλθει μόνο ο κ. Χρ. Μπουτσικάκης). Επιπλέον, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης έχει αποστείλει στους κυβερνητικούς βουλευτές μία επιστολή στις 12.5.2022 με την οποία αναφέρεται στα ίδια κρίσιμα προβλήματα και ζητά την παρέμβασή τους, καθώς και δύο επιστολές στις 25.5.2022 και στις 30.5.2022 με την οποία ζητάει την βοήθεια τους για το θέμα των Π.Ο.Α.Υ. Καθώς οι βουλευτές δεν απάντησαν σε καμία από τις επιστολές αυτές, ο Δήμαρχος διοργάνωσε την πρόσφατη συνάντηση, στην οποία τους προσκάλεσε έναν μήνα νωρίτερα, προσδιορίζοντας την ατζέντα της και την ακριβή ώρα της (16:00 ώστε να είναι δυνατή η αυθημερόν μετάβαση στο νησί). Σημειώνεται ότι και τις δύο φορές οι κύριοι Κ. Κατσαφάδος και Ν. Μανωλάκος απέστειλαν επιστολές με τις οποίες ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραστούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και δήλωσαν τη συμφωνία τους με τις θέσεις του Δήμου.

Είναι προφανές ότι η αδυναμία προσέλευσης σε ένα κάλεσμα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων θα μπορούσε να γίνει πιστευτή και σεβαστή. Όμως, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη και μαζική δεν είναι σύμπτωση. Είναι προφανές ότι η επιλογή της δημοτικής αρχής να μην βάζει κάτω από το χαλί τα διαχρονικά προβλήματα που καταδυναστεύουν το νησί και η συνεχής πίεση προς την Κυβέρνηση και τους βουλευτές της να τα επιλύσουν, τους φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση, που προτιμούν να εκτίθενται με το να κρύβονται, παρά να εκτεθούν με το να βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. Η δημοτική αρχή Πόρου θα φέρει έως το τέλος του έτους στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιδράσουν ο Δήμος και οι κάτοικοι του Πόρου στα δεδομένα αυτά.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος (μηχάνημα έργου) για τις ανάγκες του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 05/12/2022 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/12/2022 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προτίθεται να προμηθεύσει με τρόφιμα δημότες και κατοίκους του Δήμου Πόρου που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου (πρώην ΔΗΚΕΠ) από 5.12.2022 έως και 9.12.2022 και ώρες 09:00 έως 13:30.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2021.
4. Έντυπο Ε1.
5. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
6. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ από 1 έτος κ άνω (όσοι διαθέτουν).
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 67% και άνω (όσοι διαθέτουν).
8. Απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης Ανασφαλίστων.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€)
1 ΑΤΟΜΟ 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω 15.000,00

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000,00€ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000,00€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000,00€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000,00€. Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% σε περίπτωση ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών).

Εγκρίνονται ως ωφελούμενοι άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές περιπτώσεις, που πιστοποιούνται με σχετική έκθεση κοινωνικού επιστήμονα, με την προϋπόθεση η διαφορά στο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ του εκκαθαριστικού και του τιθέμενου ορίου να μην ξεπερνά το 10%.

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση και την ανάθεση περισυλλογής & μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14.12.2022 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ EAST MED YACHT SHOW

H Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ), ο Δήμος Πόρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, σάς προσκαλούν σε συνέντευξη τύπου την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού στον Πόρο, στην οποία θα ανακοινωθεί η διοργάνωση της Έκθεσης Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής “East Med Yacht Show” στο λιμάνι του Πόρου για τα επόμενα τέσσερα έτη (2023-2026).

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Πόρου (P.A.W.S.) και τo μη κερδοσκοπικό σωματείο «Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας» (Ε.Δ.Κ.Ε.) πραγματοποιεί, για δεύτερη χρονιά, δωρεάν πρόγραμμα στειρώσεων γατών. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022 στο ισόγειο του πρώην κτηρίου ΠΙΚΠΑ, όπου κάθε φιλόζωος κάτοικος του νησιού μπορεί να φέρει για στείρωση δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που φροντίζει στη γειτονιά του.

Πληροφορίες:
Χριστίνα Ροή - 6986611122
Εύη Γεωργαντζή - 6945486069
Νεκταρία Μαύρου - 6906630117

Με επιστολή που απέστειλε στις 7.11.2022 ο Δήμαρχος Πόρου στους κυβερνητικούς βουλευτές Α΄ Πειραιά & Νήσων τους προσκαλεί σε ανοιχτή συζήτηση στον Πόρο το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο κτήριο Συγγρού και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουν με την δημοτική αρχή, παρουσία πολιτών και με διαδικτυακή μετάδοση, τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου μας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι κυρία και κύριοι,
Σας προσκαλώ σε ανοικτή συζήτηση στον Πόρο το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο κτήριο Συγγρού και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουμε, παρουσία πολιτών και με διαδικτυακή μετάδοση, τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου μας, στα οποία είχα αναφερθεί και στην από 12.5.2022 επιστολή μου και τα οποία παραθέτω εκ νέου:

1. Υγεία: Ο Πόρος είναι μάλλον το μοναδικό νησί του πληθυσμιακού του μεγέθους στο οποίο η δημόσια δομή υγείας (Π.Π.Ιατρείο) δεν παρέχει διαδικασία διακομιδών, δεν λειτουργεί καθημερινά και με γνωστό ωράριο και δεν λειτουργεί με εφημερίες εκτός πρωινών (ούτε καν ετοιμότητας/on call), στελεχώνεται δε με μόλις μία ιατρό.

2. Νεολαία - Αθλητισμός: Ο Δήμος Πόρου είναι πιθανότατα ο μοναδικός στη χώρα που δεν διαθέτει ούτε μια αθλητική εγκατάσταση. Αντιθέτως, υπάρχουν ρημάζουσες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί που ανήκουν στο Π.Ν., το οποίο τις χρησιμοποιεί μόνο για τις ορκωμοσίες ναυτών, επιτρέποντας μεν ατύπως να εισέρχονται σε αυτές οι κάτοικοι του Πόρου, αλλά διαφωνώντας - μέχρι στιγμής- να παραχωρηθούν με Προγραμματική Σύμβαση στον Δήμο, ώστε ο τελευταίος να αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασης, συντήρηση και διαχείρισή τους.

3. Πολιτική Προστασία: Την ώρα που σε πολλές περιοχές και νησιά της χώρας με μικρότερο ή καθόλου δάσος ιδρύονται Εποχιακά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, η Πολιτεία έχει επιλέξει να αφήσει το εξ ολοκλήρου δασώδες νησί μας στο έλεος του Θεού, μειώνοντας κατά 50% από το καλοκαίρι του 2021 τις περιπολίες του Πυροσβεστικού Σταθμού Τροιζήνας και αναθέτοντας υποκριτικά την ευθύνη προστασίας του νησιού στο Εθελοντικό Π.Κ., το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις αναγκαίες βάρδιες. Σημειώνεται ότι την ίδια στιγμή, Εποχιακό Π.Κ. έχει ιδρυθεί στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και εποπτεύει το τμήμα του Δήμου Πόρου στην Πελοπόννησο, στο οποίο δεν υπάρχει δάσος. Μάλιστα, όπως ενημερώθηκε επίσημα ο Δήμος μας από τον αρμόδιο Πύραρχο του Ν. Αργολίδας, οι παραπάνω επιλογές βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις και όχι σε υπηρεσιακές υποδείξεις.

4. Περιβάλλον – Τουρισμός - Ιχθυοκαλλιέργειες:: Ο Πόρος αποτελεί το μόνο νησί του Αργοσαρωνικού στο οποίο, κόντρα στις επιθυμίες της κοινωνίας και του Δήμου, η Πολιτεία, με παράνομες Αποφάσεις της, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εγκατέστησε ιχθυοτροφεία, στερώντας από κατοίκους και επισκέπτες μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του. Το 2011 με την θεσμοθέτηση του «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών», ο Πόρος χαρακτηρίσθηκε ως περιοχή που προορίζεται για τη δημιουργία ιχθυο- βιομηχανικής ζώνης (ΠΟΑΥ) και σήμερα επίκειται η θεσμοθέτησή της με Π.Δ., η οποία θα αλλάξει με βίαιο τρόπο τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του νησιού, το φυσικό περιβάλλον του και τον τρόπο ζωής μας, μειώνοντας κατά 1/4 τον χερσαίο χώρο διοίκησης του Δήμου και προκαλώντας νομοτελειακά τοπική εξέγερση. Είναι αυτονόητο, δε, ότι όσο δεν ανακοινώνεται η απόσυρση των σχετικών σχεδίων ο Πόρος βρίσκεται σε πολεμική κατάσταση απέναντι στην κεντρική Διοίκηση.

Όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μου, οι κάτοικοι του Πόρου μόνο εξοργισμένοι μπορούν να νοιώθουν από την έως σήμερα αντιμετώπιση της Πολιτείας, η οποία είναι η ίδια παρά τις εναλλαγές κυβερνήσεων, βουλευτών και περιφερειακών αρχών. Καθώς όλα τα ανωτέρω προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και καθώς δεν έλαβα καμία απάντηση από μέρους σας στην προηγούμενη επιστολή μου, θεωρώ ότι η παρουσία σας στην ανοικτή συζήτηση της 3 ης Δεκεμβρίου είναι αναγκαία.

Με τιμή, Ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 37Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA 2022

Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Πόρου συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου. Στην Έκθεση, στην οποία ο Δήμος μας συμμετείχε ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, συμμετείχαν συνολικά 335 εκθέτες από 18 χώρες και 115 hosted buyers από 35 χώρες, ενώ στο πλαίσιο της είχαν προγραμματιστεί περίπου 3.500 ραντεβού και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Στην Έκθεση ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής Τάσο Φιακά, ο οποίος διενέργησε συναντήσεις με επαγγελματίες του Τουρισμού (hosted buyers) από διάφορες χώρες και από διεθνή media, ενημερώνοντας για το νησί μας και τις επιχειρήσεις του μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας ( visitporos.com ) και του έντυπου υλικού παρουσίασης του Δήμου.

Ο Δήμος μας ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον εντεταλμένο σύμβουλο Τουρισμού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού για τη σταθερή συνεργασία σε όλες τις μεγάλες Εκθέσεις.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 37Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA 2022

EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)

Εγκρίθηκε στις 14.11.2022 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου η Μελέτη για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής του Λεμονοδάσους και του βανοστασίου στη θέση Μεγάλη Σκάλα, καθώς και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του σχετικού έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόσκληση «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας»). Με το εν λόγω έργο, το οποίο έχει π/υ 249.780€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση του Λεμονοδάσους και της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου και της διαρκώς αυξανόμενης κατανάλωσης.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή, με Απόφασή της στις 29.9.2022, ενέκρινε Μελέτες για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής ημερήσιας παραγωγής 1.600κ.μ. και για δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού που θα καλύπτει ενεργειακά τη λειτουργία τους, καθώς και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των σχετικών έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Πρόσκληση «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»). Με τα εν λόγω έργα, τα οποία έχουν π/υ 3.207.741€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί στην εξασφάλιση απόλυτης επάρκειας πόσιμου νερού τη θερινή περίοδο, με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων που αντλούνται από τον υδροφόρο ορίζοντα της Τροιζηνίας.

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω Μελέτες συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τη συμβολή εξωτερικών τεχνικών συμβούλων, ενώ οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθησαν ομόφωνα από τα μέλη της πλειοψηφίας, καθώς οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας δεν προσήλθαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις.

ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα Πέμπτη 13.10.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ 8Η ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ο Δήμος Πόρου συμμετέχει και φέτος, για 8η συνεχόμενη χρονιά, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET - LONDON 2022, η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο 7 - 9 Νοεμβρίου 2022.

H World Travel Market αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο στην Βρετανική τουριστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν εκθέτες από όλο τον κόσμο περισσότεροι από 50.000 εμπορικοί επισκέπτες, influencers και media.

Τον Δήμο μας, ο οποίος συμμετέχει ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπεί όπως πάντα ο Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, παρουσιάζοντας τον προορισμό του Πόρου μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας visitporos.com και των αγγλόγλωσσων προωθητικών εντύπων του Δήμου.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και το προσωπικό της Διεύθυνσης Τουρισμού για τη σταθερή συνεργασία και τη φιλοξενία.

Ανακοινώθηκαν σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2022, τα οριστικά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 με Α.Π. 5995/23.09.2022, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 5ώρες/ημέρα, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Καλών Τεχνών (Εικαστικών) και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγών και ελλείψει και αυτού ΠΕ Μουσικών, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση») (περίοδος 2022-2023), για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πόρου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, κατά των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων που είχαν αναρτηθεί στις 27.10.2022, αυτοί καθίστανται οριστικοί.

Με επιστολή που κατέθεσε την Παρασκευή 4.11.2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, ο κ. Κωνσταντίνος Γκιων, ο οποίος τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε ορκισθεί ως επιλαχών σύμβουλος της παράταξης πλειοψηφίας, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την στάση του κ. Γκιων:

«Την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, στο περιθώριο της ορκωμοσίας του κ. Γκιων, τον κάλεσα να αποσαφηνίσει την θέση του αναφορικά με την στήριξη της δημοτικής αρχής, δεδομένου ότι τον Μάιο του 2019, όταν είχε παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος για τους τρεις εναπομείναντες μήνες της τότε δημοτικής περιόδου λόγω προσωπικής πικρίας για την μη-επανεκλογή του στις δημοτικές εκλογές, μού είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με τα κοινά, ούτε να αποδεχτεί θέση δημοτικού συμβούλου στο μέλλον αν ποτέ κληθεί ως επιλαχών. Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες είναι γνωστό ότι με διάφορους τρόπους είναι επικριτικός προς την δημοτική αρχή. Απαντώντας μου, ο κ. Γκιων μου εξέθεσε τους λόγους της δυσαρέσκειάς του και με ενημέρωσε ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει στην παράταξη και να ψηφίζει τα θέματα κατά συνείδηση. Οι λόγοι αυτοί δεν είχαν πολιτικό πρόσημο, ενώ όσοι είχαν ήταν απολύτως προσχηματικοί. Όπως ήταν φυσικό, του εξήγησα ότι δεν μπορώ να του επιτρέψω να ενεργεί ως δούρειος ίππος μέσα στην παράταξη και τον προσκάλεσα να λύσουμε τυχόν παρεξηγήσεις και να είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Ο κ. Γκιων επιφυλάχτηκε να απαντήσει μέχρι την Παρασκευή, οπότε και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Η επιλογή αυτή η οποία στερεί μία έδρα από την παράταξη στην οποία το 2019 ο λαός του Πόρου έδωσε το 58% των ψήφων κρίνεται ως πολιτικά ανέντιμη και είναι βέβαια η ίδια με εκείνη του κ. Γ. Κουτουζή ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πριν 1,5 χρόνο».

Σύμφωνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία που έλαβε ο Δήμος μας από το Κ.Υ. Γαλατά, ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 θα βρίσκονται στο Κ.Υ. Γαλατά οι αντίστοιχοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων:

α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
1. ΚΟΥΖΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επικουρικός ιατρός
Γεν. Χειρουργικής
7 & 21 5 &19
2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιμελητής
Β΄ Παιδιατρικής
24 -
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Επιμελήτρια
Α΄ Παιδιατρικής
- 22
4. ΣΦΕΤΣΙΩΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ειδικευόμενη
Παιδιατρικής
10 8
5. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ειδικευόμενη
Μαιευτικής-
Γυναικολογίας
7 & 8 -
6. ΧΑΛΚΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Επιμελήτρια
Μαιευτικής-
Γυναικολογίας
21, 22,
23
-
7. ΒΙΟΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΑ
Επικουρικός
Μαιευτικής-
Γυναικολογίας
- 5 &6
8. ΓΚΑΜΠΡΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ειδικευόμενη
Μαιευτικής-
Γυναικολογίας
- 19 &20

Για πληροφορίες και ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στην Γραμματεία του Κ.Υ. Γαλατά: 2298320300

Με Απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη που δημοσιεύθηκε την 1 η Νοεμβρίου 2022, νέα Αντιδήμαρχος στον Δήμο Πόρου έως τις 31.12.2023 ορίστηκε η Εβελίνα Παπαδοπούλου, με αρμοδιότητες εποπτείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τομέα Τουρισμού και των δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο». Με την ίδια Απόφαση, η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Ροή, πέραν των αρμοδιοτήτων Οικονομικών τις οποίες διατηρεί, αναλαμβάνει έως το τέλος του 2022 και τις αρμοδιότητες εποπτείας των τομέων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Επίσης, ορκίστηκε στις 31.10.2022 ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πόρου στη θέση της παρετηθείσας Καίτης Μπήτρου-Ροΐδη, ο πρώτος επιλαχών της παράταξης πλειοψηφίας Κωνσταντίνος Γκιων. Ο κ. Γκιων είχε διατελέσει σύμβουλος της πλειοψηφίας την περίοδο 2014-2019 αρμόδιος για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού, καθώς και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 όταν και υπέβαλε την παραίτησή του αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι Τρίτεκνοι είναι μία χωριστή κατηγορία, μέχρις ότου η Πολιτεία χαρακτηρίσει και τους τρίτεκνους ως πολύτεκνους.

Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών, Ο Σύλλογος / Σωματείο Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής θα λειτουργήσει γραφείο στον Πόρο με Ανταποκριτή.

Το γραφείο θα λειτουργεί δύο φορές τον μήνα (μόνο ημέρα Τρίτη) στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου έναντι του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, ώρα 18.00 - 19.00. Επικοινωνία για ραντεβού στο τηλ. 6909836277.

Όλες οι Τρίτεκνες οικογένειες, ανεξάρτητα από τις ηλικίες των παιδιών τους, και το εισόδημα τους, εγγράφονται μέλη στο Σύλλογο Τριτέκνων.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσει ο Τρίτεκνος για την εγγραφή του είναι:

- Αίτηση (την δίνει το γραφείο Τριτέκνων)
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης - Δελτίο Αστυνομικών ταυτοτήτων και των δύο γονιών σε φωτοτυπία
- Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας
- Από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου για τις ταυτότητες, για τους γονείς και για τα παιδιά που έχουν ηλικία από 6 ετών μέχρι και 25.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940 στον Πόρο. Στην παρέλαση, συμμετείχαν τα δύο Δημοτικά Σχολεία, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και η Φιλαρμονική του Δήμου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την προσέλευση αρκετού κόσμου που παρακολούθησε τους εορτασμούς και τόνωσε την τοπική αγορά.

Με την ολοκλήρωση της παρέλασης ο Δήμος Πόρου βράβευσε στην πλατεία Ηρώων τους Ποριώτες μαθητές που εισήχθησαν φέτος σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με τους τιμητικούς επαίνους, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, παρέδωσε σε όλα τα παιδιά το βιβλίο που εξέδωσε φέτος ο Δήμος «Ο Πόρος το 1821» και δωροεπιταγές αξίας 150€, οι οποίες ήταν χορηγία του ιδίου και της εταιρίας «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» που τις διέθεσε με έκπτωση 20%. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους καθηγητές, τους γονείς και τους μαθητές και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην ζωή τους, καθώς και να επιστρέψουν στο νησί για να προσφέρουν εδώ τις επιστημονικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πόρου, αυξάνοντας συνεχώς τον κύκλο εργασιών του, δημιουργεί άμεσα και έμμεσα νέες εργασιακές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους της περιοχής. Επίσης, κατόπιν ομόφωνων Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος παρέδωσε τιμητικές πλακέτες στον ιερέα π. Γεώργιο Στόκο που συνταξιοδοτήθηκε φέτος μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας και στους νεαρούς πρωταθλητές Όμηρο Μοστίτσογλου (κανόε-καγιάκ) και Αντώνη Λάφη (τρίαθλο) για τις σημαντικές διακρίσεις τους στους διεθνείς αγώνες που συμμετείχαν πρόσφατα.

Τέλος, ο Γιάννης Δημητριάδης αναφέρθηκε στο σοβαρό θέμα της ιχθυο- βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ.), τονίζοντας ότι οι κάτοικοι και ο Δήμος του Πόρου λένε σήμερα το δικό τους ΟΧΙ στην εισβολή των ιχθυοτροφείων στον τόπο τους, ορμώμενοι από τα ίδια ακριβώς ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας τα οποία υπογραμμίζονται στη εθνική εορτή, και ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι το ΟΧΙ αυτό είναι δίκαιο και αδιαπραγμάτευτο.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (Παν. Πειραιά)
2. ΒΟΛΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ – Νοσηλευτικής (Παν. Πατρών)
3. ΓΑΡΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Παν. Αιγαίου)
4. ΓΚΙΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ – Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
5. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.)
6. ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πατρών)
7. ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ – Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.)
8. ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Πληροφορικής (Παν. Πειραιά)
9. ΛΕΣΙΩΤΗ ΖΩΗ – Χημείας (Παν. Ιωαννίνων)
10. ΛΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
11. ΜΠΑΛΙ ΤΖΕΣΙΚΑ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πατρών)
12. ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ – Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ – Νοσηλευτικής (Παν. Πατρών)
14. ΡΑΔΙΤΣΑΣ-ΓΟΥΑΪΤ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Παν. Θεσσαλίας)
15. ΣΟΥΧΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ – Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Χαροκοπείου)
16. ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Παν. Πελ/νήσου)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Αναρτήθηκαν σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2022, τα προσωρινά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 με Α.Π. 5995/23.09.2022, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 5ώρες/ημέρα, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Καλών Τεχνών (Εικαστικών) και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγών και ελλείψει και αυτού ΠΕ Μουσικών, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση») (περίοδος 2022-2023), για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πόρου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης ατελώς, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@poros.gr.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων & Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022-2023 σε Υπηρεσίες, Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία αρμοδιότητάς της, εκ των οποίων μία (1) αφορά το Μουσείο Πόρου και τον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιερού του Ποσειδώνα (ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τη Δευτέρα 31.10.2022, ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 10.11.2022 και ώρα 08:00.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

Ανακοίνωση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

Στις 19.10.2022 ο Δήμος Πόρου με τα παιδιά και τους καθηγητές του Λυκείου Πόρου πραγματοποίησαν δράση καθαρισμού σε μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη βόρεια παραλία της περιοχής μας. Τα παιδιά είδαν από κοντά τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές νότιες ακτές του Σαρωνικού στις οποίες καταλήγουν καθημερινά μέσω των βόρειων θαλάσσιων ρευμάτων μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, και μέσα σε 2 ώρες κατάφεραν να αλλάξουν όψη στη συγκεκριμένη παραλία απομακρύνοντας όλα τα μεγάλα και εμφανή απορρίμματα. Βέβαια, πολλαπλάσια μικρότερα σκουπίδια και κυρίως θρύμματα πλαστικών, καλαμάκια, καπάκια κ.τ.λ. είναι αδύνατον να περισυλλεχθούν και θα παραμείνουν στην περιοχή για πολλές δεκαετίες αποκτώντας όλο και μικρότερες διαστάσεις. Επιπλέον, σε ελάχιστο χρόνο στην ίδια παραλία θα καταλήξουν νέα απορρίμματα και η εικόνα της θα αποκτήσει ξανά τη δραματική εικόνα στην οποία την βρήκαμε σήμερα. Και αυτή είναι μόνο μία από τις δεκάδες βόρειες – δυσπρόσιτες ακτές της ευρύτερης περιοχής του Πόρου και της Τροιζηνίας που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Οι δράσεις καθαρισμού λοιπόν τις οποίες συστηματικά διοργανώνει ο Δήμος Πόρου σκοπεύουν πρωτίστως στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κεντρικών αρχών που θα όφειλαν να είχαν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης, είναι βέβαιο ότι κάθε παιδί που σήμερα συμμετέχει σε μια τέτοια δράση αποκτά βιώματα που του διαμορφώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση με την οποία αύριο θα πορευτεί ως ενήλικας, έχοντας πλέον την ευθύνη να συμβάλει στη λύση των μεγάλων παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με την HELMEPA και την αμερικάνικη Μ.Κ.Ο. Ocean Conservancy , οι οποίες και ανέλαβαν το κόστος μεταφοράς των μαθητών και τους μοίρασαν μπλουζάκια με περιβαλλοντικά μηνύματα. Στα παιδιά επίσης μοιράστηκαν σάντουιτς και νερά χορηγία της δημοτικής αρχής Πόρου και του καταστήματος La Frianderie.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ (Π.Ο.Α.Υ.)

Παράταση δύο (2) επιπλέον ετών στην προθεσμία ίδρυσης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.) έδωσε η Κυβέρνηση με διάταξη που πέρασε σε ανύποπτο χρόνο στις 28 Ιουλίου 2022. Ειδικότερα, ενώ στις 22.12.2021 είχε εγκριθεί με διάταξη νόμου η παράταση της σχετικής προθεσμίας έως τις 4.11.2022 (προκαλώντας τότε τις διαμαρτυρίες κατοίκων και Δήμων περιοχών στις οποίες σχεδιάζεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ.) και ενώ η προθεσμία αυτή δεν είχε ακόμα λήξει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέταξε αιφνιδιαστικά στο Ν. 4964/2022 που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στις 28.7.2022 νέα διάταξη (ά.63) με την οποία δίδεται προθεσμία δύο επιπλέον ετών (δηλαδή έως τις 4.11.2024) στις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας προκειμένου να ιδρύσουν τις Π.Ο.Α.Υ.

Η κίνηση αυτή, η οποία έχει προκαλέσει προεκλογικά τη δημόσια ικανοποίηση των παραγόντων του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την περιφρόνηση με την οποία η Πολιτεία αντιμετωπίζει διαχρονικά τους Δήμους, στους οποίους σχεδιάζονται οι συγκεκριμένες «επενδύσεις» και την Κ.Ε.Δ.Ε., οι οποίοι ζητούν επανεξέταση του σχεδιασμού και εξαίρεσή συγκεκριμένων περιοχών από αυτόν (Πόρος, παραλιακό Μέτωπο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας κ.ά).

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω παράταση είναι η 4 η που εγκρίνεται για την συγκεκριμένη υπόθεση μετά τη θεσμοθέτηση του «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών» στις 4.11.2011 (Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ). Ειδικότερα, ενώ η αρχική προθεσμία που όριζε το Χωροταξικό ήταν έως τις 4.11.2016, στην συνέχεια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενέκρινε με Π.Ν.Π. την πρώτη παράταση για 3 επιπλέον έτη (έως τις 4.11.2019) και ακολούθως η σημερινή Κυβέρνηση με διαδοχικές διατάξεις Νόμων παρέτεινε τρεις φορές ακόμα την ανωτέρω προθεσμία, αρχικά έως τις 4.11.2021, στη συνέχεια έως τις 4.11.2022 και πλέον έως τις 4.11.2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ POROSEA 2023

Ο Δήμος Πόρου, το Saronic Triathlon Club και η εταιρεία whynot διοργανώνουν στις 27 & 28 Μαΐου 2023, την 6η αθλητική εκδήλωση multisport POROSEA (τρίαθλο, aquathlon, κολύμβηση και δρομικά) στο πανέμορφο νησί του Πόρου.

Η φυσική ομορφιά του Πόρου, με τις εντυπωσιακές διαδρομές και τη μοναδική περίκλειστη θάλασσα, η εμπειρία των διοργανωτών και η φιλοξενία των τοπικών επιχειρήσεων είναι οι απόλυτες εγγυήσεις για ένα ακόμα καταπληκτικό αθλητικό διήμερο.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13.10.2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Πέμπτη 13.10.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Όπως είναι γνωστό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πόρου διανέμει από το 2018 είδη σίτισης, ένδυσης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας στους περίπου 100 δικαιούχους που έχουν εγγραφεί σε αυτό με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αντίστοιχα, το Κοινωνικό Φαρμακείο, διανέμει από το 2019 στους δικούς του δικαιούχους παραφαρμακευτικό και φαρμακευτικό υλικό (κλειστές συσκευασίες προ ημερομηνίας λήξης). Τα είδη παρέχονται στους ωφελούμενους δωρεάν και προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες.

Η δυνατότητα του Κ.Π. να διανέμει σύνθετα πακέτα ειδών, ανά δύο μήνες και τον τελευταίο χρόνο ανά μήνα, βασίζεται στη σταθερή υποστήριξή του από τον όμιλο Σκλαβενίτη και τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε», απ’ όπου συνολικά εξασφαλίζονται είδη αξίας 2.500€ κατ’ έτος, καθώς και σε μεμονωμένες χορηγίες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Καθώς το κύμα ακρίβειας των τελευταίων μηνών έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη των ανωτέρω βασικών χορηγιών, το Κ.Π. χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ τη στήριξη όλων μας. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του Δήμου να στηρίξουν ενεργά την λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, την Δευτέρα 10.10.2022 και την Τρίτη 11.10.2022 και ώρες 09:00-20:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ειδών για τις δύο δομές στο κτίριο Συγγρού. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπως είναι η σημερινή, η συμβολή και η στήριξη όλων μας είναι αναγκαία!

Επικοινωνία: Τηλ. 22980 22596 Mail: koinpant@yahoo.com / koinpharm.poros@gmail.com

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 5995/23.09.2022 (ΣΟΧ 2/2022) – ΑΔΑ: 6Χ16ΩΞΝ-Ζ14, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 5ώρες/ημέρα, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην «Εναρμόνιση») (περίοδος 2022-2023), ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Καλών Τεχνών (Εικαστικών) και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγών και ελλείψει και αυτού ΠΕ Μουσικών, για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πόρου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 έως και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας. Α. Μανωλοπούλου.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ (10.6.2021)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο ΣΟΧ.6 (PDF)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο ΣΟΧ.6 (WORD)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη πραγματοποίησαν τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής την Τετάρτη 28.9.2022 στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά. Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πρωτοποριακής δραστηριότητας του Δικτύου στους τομείς της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων-μελών του και της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων και των αναπτυξιακών φορέων.

Κορωνίδα της έως σήμερα δραστηριότητας του Δικτύου αποτελεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πόρου για την πολυετή υποστήριξη των τρεχόντων και μελλοντικών έργων του με την παραχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού 6 ατόμων που συνδράμουν τους 3 μόνιμους μηχανικούς του Δήμου, η οποία μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η πρώτη στην χώρα που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνει στο σύγχρονο νομικό πλαίσιο (ά.12&44 του Ν.4412/2016, ά.4 του Ν.4674/2020, ά.9 του Ν.4782/2021). Επίσης, αξιοσημείωτη δραστηριότητα έχει παρουσιάσει το Δίκτυο στη διαχείριση του Προγράμματος CLLD/LEADER, μέσω του οποίου τα τελευταία χρόνια αντλήθηκαν 13,5 εκ.€ και εντάχθηκαν 84 ιδιωτικά και 41 δημόσια έργα στους 8 Δήμους μέλη του Δικτύου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δικτύου Δήμαρχος Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Αμανατίδης, ο Διαχειριστής του Δικτύου Μαρίνης Μπερέτσος, ο τεχνικός σύμβουλος Δημήτρης Μπογιατζής και άλλα στελέχη του Δικτύου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Σε μια ακόμα σημαντική διεθνή διοργάνωση για την τουριστική προβολή του, έδωσε το παρών ο Δήμος Πόρου εν όψει της επόμενης τουριστικής χρονιάς.

Ο Δήμος μας συμμετείχε, ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, στην τουριστική έκθεση IFTM Top Resa η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles.

Τον Δήμο Πόρου εκπροσώπησε, όπως πάντα, ο Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές με tour operators, influencers και media, μέσω έντυπου & ψηφιακού υλικού αλλά και μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας visitporos.com .

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εποικοδομητική και σταθερή συνεργασία την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλο καθώς και το προσωπικό της Διεύθυνσης Τουρισμού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Συνάντηση του Δημάρχου Πόρου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη πραγματοποίησε την Πέμπτη 17.9.2022 ο Δήμαρχος Πόρου Γ. Δημητριάδης στα γραφεία της Περιφέρειας στην Αθήνα. Βασικό θέμα που έθεσε στον κ. Πατούλη ο Δήμαρχος Πόρου ήταν η επιτακτική ανάγκη υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου-Περιφέρειας, ώστε να ενεργοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις τεσσάρων δράσεων του Δήμου συνολικού κόστους 1,17εκ.€ που είναι επί μακρόν ενταγμένες στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Ο κ. Πατούλης αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στη στήριξη των δράσεων του Δήμου Πόρου και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα θεραπευτεί άμεσα, ενώ ο κ. Δημητριάδης απάντησε ότι η τήρηση της δέσμευσης αυτής θα αποτελέσει εξέλιξη που ικανοποιεί πλήρως τον Δήμο, δεδομένου ότι την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο δεν έχει υπογραφεί ούτε μία Π.Σ. με την Περιφέρεια.

Επίσης, ο κ. Δημητριάδης εξέθεσε στον κ. Πατούλη το οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί από το 2010 στους Δήμους Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας- Μεθάνων, Αγκιστρίου και Αίγινας η υποχρέωση μεταφοράς των απορριμμάτων τους στην ηπειρωτική Αττική, εξαιτίας της οποίας το κόστος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ της Φυλής είναι για αυτούς διπλάσιο σε σχέση με των υπόλοιπων Δήμων της Αττικής. Ο Δήμαρχος Πόρου τόνισε ότι πρόκειται για άδικη και παράνομη αντιμετώπιση και επεσήμανε ότι οι 5 Δήμοι, οι οποίοι ζητάνε την πλήρη επιδότηση του κόστους μεταφοράς, στρέφονται πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα αστικά Δικαστήρια εναντίον του ΕΔΣΝΑ (ο οποίος ελέγχεται από την Περιφέρεια). Τέλος, κατά την συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η πρόθεση της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του γηπέδου του Κ.Ε. Πόρος και υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πολεμικό Ναυτικό συμφωνήσει να παραχωρήσει τη χρήση του γηπέδου στον Δήμο. Για το θέμα αυτό, δε, συμφωνήθηκε να εκδοθεί κοινό Δελτίο Τύπου και να αποσταλεί κοινή επιστολή στον Αρχηγό του Γ.Ε.Ν.

Συνάντηση του Δημάρχου Πόρου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 13.9.2022 και ώρα 08:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε όλο το χερσαίο τμήμα του Δήμου Πόρου για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης-βελτίωσης του δικτύου.

Την Πέμπτη 8.9.2022 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Πέμπτη 8.9.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Πόρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, επί της οδού Νικήτα 15 – 6ος όροφος – στον Πειραιά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2022»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου 2022 οι πέμπτες εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», ύστερα από δύο χρόνια αναγκαστικής διακοπής τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με τις εκδηλώσεις, οι οποίες από το 2018 έχουν καθορισθεί ως τοπική εορτή, τιμάται η επέτειος της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 1828 στο λιμάνι του Πόρου μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των πρέσβεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, κατά την οποία επιτεύχθηκε η τεράστια διπλωματική νίκη του καθορισμού των πρώτων συνόρων του Ελληνικού Κράτους στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 1 η Σεπτεμβρίου με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Πόρος το 1821» από τους Μπάμπη Ανδριανόπουλο, Μπάμπη Κανατσίδη, Σπύρο Μάνεση, Γιάννη Μανιάτη και τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και συνεχίστηκαν την Παρασκευή με τη συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και της Ποριώτισσας καλλιτέχνη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αγγελικής Μαρινάκη στην πλατεία Ηρώων. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν το Σάββατο με τη δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργίου και την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια το πρωί και τη συναυλία των Locomondo το βράδυ στον Ρώσικο Ναύσταθμο, όπου περισσότεροι από 2.000 θεατές διασκέδασαν και χόρεψαν με τους ρυθμούς του συγκροτήματος.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, κατά τον χαιρετισμό του στην κεντρική εκδήλωση της Παρασκευής, τόνισε ότι οι εορτασμοί των Συνοριακών αποτελούν μια αφορμή κατά την οποία ο Δήμος οφείλει να διαμηνύσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαχρονική εγκατάλειψη του νησιού σε κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας του κεντρικού Κράτους, όπως η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός και η ασφάλεια, με τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι να είναι η επικείμενη υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων στο νησί. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, το μήνυμα που στέλνει ο Δήμος στην Πολιτεία με την αφορμή των Συνοριακών είναι ότι οι κάτοικοι του Πόρου πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες, ώστε η σημερινή τους δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε ευγνωμοσύνη προς όσους επιλύσουν τα ανωτέρω ζητήματα και όχι σε οργή.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές Α’ Πειραιά και Νήσων Νόνη Δούνια και Νίκος Μανωλάκος, ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, ο Διοικητής του Κ.Ε. Πόρος, εκπρόσωποι των τοπικών σωμάτων ασφαλείας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πολύτιμοι χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν:
• Πολεμικό Ναυτικό
• Κ.Ε. Πόρος
• Hellenic Seaways
• Saronic Ferries
• Άσπρος Γάτος
• Aspros Gatos by Kouzino-Therapy
• Hotel Άγκυρα
• Hotel Manessi
• Hotel Pavlou
• Hotel Χριστίνα – Πέρλια
• Russian Bay
• «Λεμονοδάσος» (Δημήτρης Βλάχος)
• Λέμβος Τζων Νάκης
• Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική υποστήριξη)
• Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2022»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2022»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 2022»

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης του κοινού στην συναυλία των LOCOMONDO στον Ρώσικο Ναύσταθμο το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022:

✔ Διενέργεια δρομολογίων λέμβων από το λιμάνι (αφετηρία λέμβου Νεωρίου) προς Ρώσικο από τις 19:45 και επιστροφή αμέσως με την ολοκλήρωση της συναυλίας (εισιτήριο 2€).

✔ Συνεχής διενέργεια δρομολογίων δημοτικού λεωφορείου προς/από Ρώσικο από τις 19:30, για μεταφορά ΑμεΑ, ατόμων άνω των 65 ετών, παιδιών και συνοδών αυτών. Δωρεάν επιβίβαση - αναχώρηση με την κάλυψη των θέσεων καθήμενων.

✔ Οδηγίες για πρόσβαση οχημάτων:
- Αποβίβαση/επιβίβαση και στάθμευση μόνο επί της κεντρικής οδού.
- Όλα τα οχήματα να σταθμεύουν με πρόσωπο προς Νεώριο.
- Απαγορεύεται η στάθμευση επί της στροφής προ του όρμου του Ρώσικου (βίλα Λεοντόπουλου), ώστε να υπάρχει χώρος αναστροφής οχημάτων.
- Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα καθόδου στον χώρο της συναυλίας από τον πίσω χωματόδρομο σε ταξί και σε οχήματα ΑμεΑ και μηχανάκια. Τα ανωτέρω οχήματα θα σταθμεύουν πίσω από το μνημείο και όχι στο πλάι.

✔ Μη–εκτέλεση των απογευματινών δρομολογίων (19:00-24:00) της δημοτικής συγκοινωνίας της Σφαιρίας την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου.

Αναρτήθηκαν σήμερα, 30 Αυγούστου 2022, τα οριστικά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 με Α.Π. 4857/29.7.2022, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Πίνακας Απορριπτέων

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

Συνεχίζονται τα σημαντικά βήματα εξωστρέφειας του Δήμου Πόρου, με την έναρξη λειτουργίας και αγγλικής εκδοχής της ιστοσελίδας poros.gr , καθώς και την έκδοση όλων των Δελτίων Τύπου του Δήμου στα αγγλικά.

Το poros.gr , το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015 και εκσυγχρονίστηκε εκ νέου το 2019, αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου στην οποία παρατίθενται όλες οι πληροφορίες για την περιοχή και για τη λειτουργία του Δήμου. Ταυτόχρονα, από το 2020 λειτουργεί και η δίγλωσση επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου visitporos.com , η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της εφαρμογής «Poros Island my Guide» που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2015 και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την τοπική αγορά στους επισκέπτες της περιοχής, σημειώνοντας τεράστια νούμερα επισκεψιμότητας. Τέλος, από τα μέσα του 2022 λειτουργεί και η δίγλωσση επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου portofporos.gr με όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του λιμανιού του Πόρου.

Η ενεργοποίηση της αγγλικής εκδοχής του poros.gr , καθώς και η δημοσίευση όλων των Δελτίων Τύπου του Δήμου Πόρου και στην αγγλική γλώσσα η οποία έχει ξεκινήσει του τελευταίους μήνες, αποσκοπούν στην ενημέρωση των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων του νησιού για όλα τα θέματα που αφορούν στην περιοχή μας και στην λειτουργία του Δήμου μας.

Αναρτήθηκαν σήμερα, 25 Αυγούστου 2022, τα προσωρινά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 με Α.Π. 4857/29.7.2022, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από αύριο Παρασκευή 26.08.2022 έως και την Δευτέρα 29.08.2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΣΤΙΝΓΚ

Για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας ΚΙΟΥΚΑ.

Για άλλη μια φορά ο Πόρος θα αποτελέσει το σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «ΚΙΟΥΚΑ», σε σκηνοθεσία του Κωστή Χαραμουντάνη και σε παραγωγή της Heretic . Η ομάδα κάνει πρόσκληση για κάστινγκ σε άτομα από την περιοχή. Το κάστινγκ θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Αυγούστου στις 7 μ.μ. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού στον Πόρο.

Άντρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών

Η πρόσκληση για κάστινγκ απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στον Πόρο ή κοντά στον Πόρο και θέλουν να συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί στα γυρίσματα της ταινίας. Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία. Προβλέπεται αμοιβή για τα άτομα που θα συμμετέχουν. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως και αρχές Οκτωβρίου 2022 στον Πόρο.

Η ομάδα της κινηματογραφικής ταινίας θα βρίσκεται στις 28 και 29 Αυγούστου στον Πόρο και ανυπομονεί να σας γνωρίσει από κοντά!

Λίγα λόγια για την ταινία

Η «ΚΙΟΥΚΑ» είναι μια ιστορία για την ενηλικίωση και την οικογένεια. Κιούκα (Kyuka) στα ιαπωνικά σημαίνει διακοπές. Το πλαίσιο της ιστορίας είναι πως το καλοκαίρι επιτέλους ήρθε και μια τριμελής οικογένεια, ένας πατέρας με τα δίδυμα ενήλικα παιδιά του, ταξιδεύουν με ένα ιστιοφόρο στον Πόρο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Μια πρωτοβουλία του πατέρα τους, ο οποίος θέλει να ξανασμίξει τα παιδιά του με το παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο Κωνσταντίνος και η Έλσα, τα δύο αδέλφια, στο μετεφηβικό στάδιο της ζωής τους, θα αποφασίσουν να δραπετεύσουν από τον αυταρχικό πατέρα τους, αφού θα τους αναγκάσει να επανασυνδεθούν και να πάρουν εκδίκηση από τη βιολογική τους μητέρα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Ελένη Μολφέτα 6930480707, eleni.molfeta@hotmail.com

Ο Δήμος Πόρου, μετά τη διακοπή δύο χρόνων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, διοργανώνει ξανά φέτος τους τοπικούς εορτασμούς «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου 2022. Με τις εν λόγω εκδηλώσεις εορτάζεται η επέτειος των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Πόρου το Φθινόπωρο του 1828, μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωματικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν στον καθορισμό των πρώτων συνόρων του Ελληνικού Κράτους. Στο πλαίσιο της φετινής επετείου, ο Δήμος Πόρου παρουσιάζει επίσης την καταγραφή και ανάλυση των εν λόγω γεγονότων σε κείμενα που επιμελήθηκαν το 2016 ο αείμνηστος Γεώργιος Καλός και το 2017 ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Παναγιώτης Ήφαιστος, τα οποία βρίσκονται πλέον αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. { Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας (poros.gr) }

Χορηγοί των εκδηλώσεων είναι:
• Hellenic Seaways
• Saronic Ferries
• Άσπρος Γάτος
• Aspros Gatos By Kouzino-Therapy
• Hotel Άγκυρα
• Hotel Manessi
• Russian Bay
• Μαρία Ζεντέλη
• Γιάννης Δημητριάδης

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα και οι αφίσες των επιμέρους εκδηλώσεων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

Μετά τη δημοτική συγκοινωνία της Σφαιρίας, και οι τοπικές θαλάσσιες συγκοινωνίες του Πόρου απέκτησαν τις δικές τους καλαίσθητες ξύλινες πινακίδες, με τις οποίες οι πολίτες ενημερώνονται για τη θέση των αφετηριών και για τα δρομολόγια.

Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν στις προβλήτες Νεωρίου, Ασκελίου και Μοναστηρίου όπου προσεγγίζουν οι επιδοτούμενες λέμβοι του Δήμου, καθώς και στο λιμάνι στην αφετηρία προς Γαλατά, ενώ στα σημεία αναχώρησης προς Νεώριο, Ασκέλι και Αλυκή τοποθετήθηκαν τρίποδες κινητές ταμπέλες ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό ποια ακριβώς είναι η λέμβος που εκτελεί τα αντίστοιχα δρομολόγια.

Τέλος, ειδική σήμανση διατέθηκε από τον Δήμο και τοποθετήθηκε πάνω στις τρεις βάρκες (Τάκης-Κωνσταντίνος, Τζων Νάκης και Σωκράτης) που εκτελούν τα δρομολόγια Νεωρίου, Ασκελίου και Αλυκής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

Σε λειτουργία βρίσκεται το νέο σύγχρονο site του ΔΛΤ Πόρου στη διεύθυνση www.portofporos.gr .

Στις σελίδες του υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του λιμένα σχετικά με τον καθορισμό θέσεων πρόσδεσης και παροχής υπηρεσιών, παρουσίαση του κεντρικού λιμένα, της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και της ευρύτερης περιοχής του Πόρου καθώς συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα από τον Πλοηγό «Ελλάς Θαλασσινός Οδηγός» που παραχωρήθηκαν από τον Αρχιπλοίαρχο (ΠΝ) και εκδότη Ν. Ηλία ενώ στο κάτω μέρος της σελίδας οι χρήστες μπορούν να βρουν ζωντανά δεδομένα από την πλατφόρμα του Marine Traffic και πρόγνωση του καιρού από το windyty.com .

Επίσης υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων και σύνδεση με τη σελίδα του ΔΛΤΠ στη Διαύγεια. Το site είναι δημιουργία της εταιρείας New Tech Advs.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Πόρου μπάρες και πινακίδες αποκλεισμού κυκλοφορίας σε δασικές οδούς του νησιού του Πόρου, οι οποίες θα διασφαλίζουν την εφαρμογή της Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εν λόγω περιοχές σε όλες τις μέρες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, 4 και 5 (δηλαδή, σχεδόν όλες τις μέρες του καλοκαιριού).

Η ίδια απαγόρευση ισχύει «στα χαρτιά» ήδη πριν από το 2014 για όλες τις δασικές περιοχές των νησιών της Π.Ε. Νήσων, χωρίς όμως να διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο η εφαρμογή της (υποτίθεται ότι η αστυνομία θα έπρεπε να αστυνομεύει τα σημεία με μπλόκα, αλλά δεν έχει προσωπικό). Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια είχε προτείνει στο Δασαρχείο Πόρου να αναλάβει την τοποθέτηση των μπαρών, πράγμα που εγκρίθηκε πρόσφατα για 5 σημεία με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Κ. Αραβώση μετά από θετική εισήγηση του Δασαρχείου.

Οι μπάρες, οι οποίες κλειδώνουν στην κλειστή ή στην ανοιχτή θέση με λουκέτο το οποίο μπορούν να ανοίγουν μόνο οι τοπικές αρχές, τοποθετήθηκαν:
1) στην ασφαλτοστρωμένη οδό από μονάδα ΒΙΟΚΑ έως Φούσα,
2) στον χωματόδρομο από Βρυσούλα έως ΒΙΟΚΑ,
3) στον χωματόδρομο προς προφήτη Ηλία (από Αγ. Νεκτάριο και από κατασκήνωση).

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με διάταξη που ενέκρινε φέτος η Κυβέρνηση, από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις δασικές περιοχές και εν προκειμένω στον Πόρο οι εργαζόμενοι στα ιχθυοτροφεία. Για τον λόγο αυτό δεν εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου για τοποθέτηση μπάρας στην δασική οδό προς τις περιοχές Μπίστι και Πυρκαλή. Με λίγα λόγια, η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των χερσαίων εγκαταστάσεων των ιχθυοτροφείων μέσα στο δάσος του Πόρου κρίνεται από την Πολιτεία ως ανώτερη από την ανάγκη προστασίας του δάσους, ενώ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον κίνδυνο που θα προκαλέσει σε όλο το νησί του Πόρου τυχόν ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. και ο πολλαπλασιασμός των μετακινήσεων και μεταφορών της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στο δάσος σε περιόδους που η ίδια η Πολιτεία αξιολογεί ότι κάθε μετακίνηση συνιστά άμεση απειλή για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Σε μία ζεστή τελετή στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης ζωγραφικής «Στα ίδια νερά» στην αίθουσα του κτηρίου Συγγρού, ο Δήμος Πόρου τίμησε τον Ποριώτη εικαστικό Χρήστο Παπαδόπουλο για τη διαχρονική προσφορά του στον πολιτισμό του Πόρου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης: «Ο Χρήστος Παπαδόπουλος με το έργο του ξεπέρασε τα όρια, όχι μόνο του Πόρου, αλλά και της Ελλάδας, κοσμώντας σημαντικά κτήρια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η καλλιτεχνική συνεισφορά του στον Πόρο είναι συνεχής και πολυδιάστατη, καθώς επί χρόνια μεταλαμπάδευε την τέχνη του στις νέες γενιές διδάσκοντας στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Πόρου, έχει φιλοτεχνήσει το λογότυπο του Δήμου και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του νησιού ζωγραφίζοντας ταμπέλες για αμέτρητα τοπικά καταστήματα. Για τους λόγους αυτούς, αποτελούσε χρέος για τον Δήμο και για το Δημοτικό Συμβούλιο να τον τιμήσουν για την διαχρονική προσφορά του στον τοπικό πολιτισμό».

Από την μεριά του, ο καλλιτέχνης αποδέχτηκε με φανερή συγκίνηση τον τιμητικό έπαινο και το μετάλλιο που του απένειμε ο Δήμαρχος, εξιστορώντας ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές από την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, στην οποία ο Χρήστος Παπαδόπουλος παρουσιάζει τα έργα του μαζί με εκείνα της κόρης του Τζίνας έως τις 16 Αυγούστου, έδωσαν το παρών πολλοί φίλοι των δύο καλλιτεχνών, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και το τιμώμενο πρόσωπο ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο πρ. Δήμαρχος Πόρου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α., Σπύρος Σπυρίδων και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης, για ένα έτος (δώδεκα μήνες), για τον Δήμο Πόρου, το Ν.Π.Δ.Δ. και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 155.254,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) μόνο ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 9.8.2022 και ώρα αμέσως μετά την ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26.8.2022 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Αγαπητοί γονείς,
Σάς ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση voucher για τον Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πόρου.
Όσοι γονείς επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν voucher και να εγγράψουν τα παιδιά τους στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πόρου, θα μπορούν να προσέρχονται είτε στο ΚΔΑΠ, είτε στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κτήριο της πρ. ΔΗΚΕΠ, 2 ος όροφος) τις ακόλουθες ημέρες και ώρες, ώστε να ολοκληρώνουν, με τη βοήθεια του προσωπικού, την αίτησή τους.

ΚΔΑΠ Δήμου Πόρου: Προσέλευση έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου από τις 10:00 έως τις 14:00.
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών: Προσέλευση έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου, από τις 09:30 μέχρι και τις 13:30 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

• Οι έγγαμοι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους κωδικούς taxisnet και των δύο γονέων.
• Διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς να έχουν μαζί τους κωδικούς taxisnet του γονέα που έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/-ών. 
Όλοι οι γονείς θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποβάλει την φετινή φορολογική δήλωση.
• Οι αλλοδαποί γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί στην χώρα τους μετά την 1.6.2021 ΚΑΙ την επίσημη μετάφρασή του.
• Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία (γονέας ή παιδί), θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό απόδειξης της αναπηρίας (βεβαίωση ΚΕΠΑ κ.λπ.).
• Οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή αντίγραφο πράξης συνεπιμέλειας, αν έχει οριστεί συνεπιμέλεια.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Πόρου, τηλ. 2298029099.
ΚΔΑΠ Πόρου, τηλ. 2298022760.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 218.779€ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Μια ιδιαίτερα απαιτητική και κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης έργων και εργασιών ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πόρου τις προηγούμενες μέρες. Ειδικότερα, στις 22.6.2022 ο Δήμος μας, και 15 ακόμα Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολ. Προστασίας», ενώ με Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε με 100.000€ για διενέργεια δράσεων πυροπροστασίας (όπως και άλλοι 47 Δήμοι). Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις, οι δράσεις αυτές μπορούσαν να ανατεθούν με κατεπείγουσες διαδικασίες έως την 1.8.2022 και να ολοκληρωθούν έως τις 12.8.2022. Δεδομένων των ασφυκτικών αυτών προθεσμιών και του αιφνιδιαστικού χαρακτήρα των ανωτέρω Αποφάσεων, ο Δήμος μας από τις αρχές Ιουλίου ανέτρεψε τις προτεραιότητές του προκειμένου να αξιοποιήσει την έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά και επιπλέον πόρους που είχε διαθέσιμους. Για τη δρομολόγηση των δράσεων, χρειάστηκε μέσα σε 3 βδομάδες -μεταξύ άλλων- να διενεργηθούν 13 κατεπείγουσες συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων, να υπογραφούν 2 Προγραμματικές Συμβάσεις με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και να ανατεθούν τελικά οι ακόλουθες 7 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 218.779€:

1) Καθαρισμός, βελτίωση βατότητας και σήμανση δασικών πεζοπορικών διαδρομών μήκους 48,7χλμ - π/υ 94.000€ (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 2)
2) Συντήρηση δεξαμενών και συγκροτημάτων πυρόσβεσης και προσθήκη πυροσβεστικών κρουνών - 36.828€
3) Καθαρισμοί αντιπυρικών ζωνών - 25.726€
4) Συντήρηση του δικτύου πυρασφάλειας - 23.934€
5) Συντήρηση γεωτρήσεων - 12.948€
6) Εργασίες αναβάθμισης κεντρικού αγωγού ύδρευσης – πυρασφάλειας Λεμονοδάσους - 17.279€ (ίδιοι πόροι Δήμου).
7) Προμήθεια μπαρών και πινακίδων αποκλεισμού κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τις μέρες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς - 7.500€ (ίδιοι πόροι Δήμου).

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί για τη συνεργασία: τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά, τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κ. Αραβώση και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου, την Δασάρχη Πόρου κα Αθ. Κουτσούμπα και τον δασοπόνο κ. Π. Βούρτσα, τον δασολόγο της Δ/νσης Δασών Πειραιά κ. Θ. Κολοβό, τα μέλη του Σ.Τ.Ο. Πόρου και, τέλος, τους υπαλλήλους του Δήμου που υπερέβαλαν τον εαυτό τους προκειμένου να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις αναγκαίες διαδικασίες, χωρίς μάλιστα να προκύψει υστέρηση στις υπόλοιπες δράσεις του Δήμου.

Επισυνάπτουμε πληροφορίες αναφορικά με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες στον Δήμο μας τις επόμενες ημέρες:

• Παρασκευή 5.8.2022, στις 21:00 στο αμφιθέατρο του κτηρίου Συγγρού: Παρουσίαση του βιβλίου του Ποριώτη ιστορικού Αναστάσιου Καράμπαμπα «Στα ίχνη των Εβραίων της Ελλάδας».
• Σάββατο 6.8.2022, στις 20:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού: Εγκαίνια Έκθεσης ζωγραφικής Χρήστου και Τζίνας Παπαδοπούλου. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο Χρήστος Παπαδόπουλος για την προσφορά του στον πολιτισμό του Πόρου. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 16.8.2022.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου για την έκθεση ζωγραφικής 'Στα ίδια νερά' εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5 & 6.8.2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5 & 6.8.2022

Την Πέμπτη 4.8.2022 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Πέμπτη 4.8.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει της κορύφωσης της επισκεψιμότητας της περιοχής μας, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες να κάνουν τη μέγιστη δυνατή οικονομία στη χρήση νερού, καθώς η υπερβολική κατανάλωση που ήδη σημειώνεται θέτει σε κίνδυνο την επάρκεια της υδροδοτικής ικανότητας των γεωτρήσεων, τη σωστή λειτουργία του απονιτροποιητή, αλλά και τις δυνατότητες κατάσβεσης σε περίπτωση φωτιάς.

Όπως κάθε καλοκαίρι, μεταξύ των μέτρων που υποδεικνύονται είναι η αποφυγή κάθε μη-αναγκαίας χρήσης νερού (πλυσίματα οχημάτων και αυλών, γεμίσματα δεξαμενών κτλ), ο περιορισμός των ποτισμάτων στο ελάχιστο και η χρήση εμφιαλωμένου νερού για πόση. Η σύσταση για μη-πόση του νερού του δικτύου ειδικά στο νησιωτικό τμήμα του Δήμου απευθύνεται επιπλέον και για υγειονομικούς λόγους, καθώς ο απονιτροποιητής του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν οι δεξαμενές αδειάζουν.

Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, καθώς η καθημερινή κατανάλωση νερού αγγίζει ήδη τα ύψιστα επίπεδα (έως και 2.500 κυβικά ημερησίως).

Ειδικά για το τμήμα του Δήμου μας στην Πελοπόννησο σημειώνεται ότι μία από τις γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτείται έχει στερέψει ολοκληρωτικά, με συνέπεια οι υπόλοιπες γεωτρήσεις της περιοχής να έχουν εκτραπεί αποκλειστικά προς το Λεμονοδάσος και τις γύρω περιοχές. Με τη ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται μεν η έλλειψη, αλλά το δίκτυο επιβαρύνεται με μεγαλύτερη πίεση με συνέπεια να προκαλούνται περισσότερες βλάβες σε αδύναμα σημεία του. Σημειώνεται ότι εντός του μήνα θα ολοκληρωθούν συμπληρωματικά έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω την υδροδοτική ικανότητα του συγκεκριμένου δικτύου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε μεσοπρόθεσμο διάστημα τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την υλοποίηση του έργου αφαλάτωσης που έχει σχεδιάσει ο Δήμος, για το οποίο ενώ έχει εξασφαλισθεί η περιβαλλοντική άδεια, δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 4857/29.07.2022 (ΣΟΧ 1/2022) – ΑΔΑ: 6ΟΟΝΩΞΝ-ΝΟΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων τρεις (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Πόρου, για το Διδακτικό Έτος 2022-2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 έως και Τρίτη 16 Αυγούστου 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (PDF)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)

Επισυνάπτουμε πληροφορίες αναφορικά με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες στον Δήμο μας σήμερα και αύριο:

• Σάββατο 30.7.2022, στις 21:00 στο αμφιθέατρο του κτηρίου Συγγρού: Θεατρική παράσταση «Η ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό».
• Κυριακή 31.7.2022, στις 21:30 στην πλατεία Ηρώων: Συναυλία Νίκου Πορτοκάλογλου.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου για τη θεατρική παράσταση εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30 & 31.7.2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30 & 31.7.2022

Ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου Ο.Τ. 382 του Πολεοδομικού Σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 29.8.2022 στις 14:00.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά έγγραφα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου μας που πραγματοποιήθηκε στις 22, 23 και 24 Ιουλίου. Συνολικά προσήλθαν 102 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 101, αριθμοί ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, ενώ τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους καθώς και τους χορηγούς: «Κάβα Μπιτούνη», «Το αλάτι της γης» (Ράνια Καπέτα) και την Αντιδήμαρχο Καίτη Ροΐδη.

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και η Τράπεζα Πειραιώς, διοργανώνουν την πλωτή Έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21», η οποία, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 επισκέπτεται το λιμάνι του Πόρου με το ιστιοφόρο εκπαιδευτικό σκάφος «Μάνια», στο πλαίσιο της περιήγησής της σε 20 λιμάνια της χώρας.

Το σκάφος θα βρίσκεται στην Ακτή Κανάρη (προβλήτα πρ. Αγροτικής Τράπεζας) και η Έκθεση θα είναι επισκέψιμη στο κοινό από τις 12:00 έως τις 19:00, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλία του επιτελούς της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού Πλωτάρχη Αθανασίου Παπαδημητρόπουλου Π.Ν. και χαιρετισμό του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη.

Η έκθεση εντάσσεται στις Επετειακές Δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

«ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21: η πλωτή έκθεση»

Δελτίο τύπου

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος  ̶ Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και η Τράπεζα Πειραιώς, με χαρά ανακοινώνουν ότι η προγραμματισθείσα για το 2021, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πλωτή έκθεση κειμηλίων του ’21,  από τις Συλλογές του Μουσείου, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας Covid-19, θα πραγματοποιηθεί φέτος, αρχής γενομένης από το λιμάνι της Χίου, την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022.

Η Έκθεση έχει περιληφθεί στο πολύπλευρο επετειακό πρόγραμμα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Εθνικό Ιστορικό Μουσείο υπό τον τίτλο «EΠANACΥΣΤΑΣΗ ΄21: η πλωτή έκθεση». Την Έκθεση θα περιαγάγει σε περίπου 20 λιμάνια της νησιωτικής Ελλάδας το ιστιοφόρο εκπαιδευτικό σκάφος «Μάνια» του Ναυτικού Λυκείου του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», ευγενώς διατεθέν για τον σκοπό αυτό. Αν οι επιχειρησιακές τους ανάγκες, στη θαλάσσια περιοχή πλου του «Μάνια», το επιτρέπουν, η Έκθεση θα πλαισιώνεται από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος και στολίσκο ιδιωτικών συνοδευτικών σκαφών.

Από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του πολυσχιδούς επετειακού της προγράμματος «ελεύθεροι», έχει εντάξει και υποστηρίζει τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της πρωτότυπης αυτής πλωτής έκθεσης, όπως αντίστοιχα και τη δημιουργία του αναμνηστικού μεταλλίου της ΙΕΕΕ/ΕΙΜ.

Η Έκθεση αποσκοπεί να αναδείξει τον ναυτικό Αγώνα του ’21, τόσο με αυθεντικά κειμήλια από τις Συλλογές του Μουσείου (π.χ. ο σταυρός από το πλοίο του Μιαούλη, η αρπάγη από το πυρπολικό του Κανάρη, ναυτικά όπλα, φιλελληνικά αντικείμενα αφιερωμένα στον ναυτικό Αγώνα κ.ά.) όσο και με ψηφιακές εφαρμογές (ενδεικτικά αναφέρονται videos μικρής διάρκειας, ψηφιακές αναπαραστάσεις ναυμαχιών, ηχητικά αποσπάσματα από ιστορικές πηγές ή μουσικά κομμάτια, γραφιστικές αναπαραστάσεις, εκτυπώσεις κ.ά.).

Το αφήγημα της Έκθεσης θα ξεκινήσει από το Αιγαίο των προεπαναστατικών χρόνων και τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία αξιόμαχων ελληνικών μονάδων απέναντι στον κυρίαρχο οθωμανικό στόλο. Θα αναδείξει ναυτότοπους, ιστορικά νησιά, κρίσιμα γεγονότα και πρόσωπα του ναυτικού Αγώνα και θα κλείσει με ιστορικά τεκμήρια που θα ενθαρρύνουν και παροτρύνουν τον επισκέπτη να στοχαστεί για τον αντίκτυπο που είχε ο ναυτικός Αγώνας στο εσωτερικό του μαχόμενου Έθνους και στην Ευρώπη γενικότερα και την τύχη των πρωταγωνιστών του μετά την απελευθέρωση.

Στους ναυτότοπους που θα επισκεφθεί η Έκθεση, συγκαταλέγονται, εκτός της Χίου (Χώρα και Καρδάμυλα), οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Λέσβος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, ο Άγιος Ευστράτιος, η Σκύρος, η Άνδρος, η Σύρος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, ο Πόρος, η Αίγινα. Η κατάληξη της Έκθεσης είναι ο Πειραιάς. Κάτοικοι και επισκέπτες από τα ως άνω λιμάνια θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Έκθεση αλλά και να συμμετάσχουν σε συναφείς επετειακές εκδηλώσεις, για τη διοργάνωση των οποίων θα επιληφθούν τοπικοί φορείς και η Τράπεζα Πειραιώς.

Την Έκθεση, η επίσκεψη στην οποία θα είναι ελεύθερη στο κοινό, θα συνοδεύει, εκτός από Επιμελητές και Συντηρητές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία, ευγενώς προσφερθείσα, θα πραγματοποιήσει σειρά ομιλιών για την καθοριστική συμβολή του Ναυτικού στην αίσια έκβαση του Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Το εγχείρημα της πλωτής Έκθεσης διακρίνεται, μεταξύ των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν για να τιμηθεί η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ως εξαιρετικά πρωτοποριακό και πρωτότυπο. Δεν είναι, ωστόσο, χωρίς προηγούμενο στη μακρόχρονη ιστορία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, η οποία, με ανάλογη ενέργεια, συγκέντρωσε, στα πρώτα χρόνια της δημόσιας παρουσίας της, το 1884, πολύτιμα κειμήλια από τα οποία δημιουργήθηκε ουσιαστικά ο πρώτος πυρήνας των συλλογών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Η Έκθεση συμπληρώνεται από επιστημονικό κατάλογο-λεύκωμα με τίτλο «Ο ναυτικός αγώνας του 1821», μία πολύτιμη συνέκδοση της ΙΕΕΕ/ΕΙΜ και του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», από τις σημαντικότερες συμβολές στις επετειακές εκδόσεις του 2021.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 50 ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Στη τοποθέτηση 50 νέων παγκακιών προχώρησε ο Δήμος Πόρου σε κατάλληλα σημεία δημοτικών χώρων, καθώς και χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα. Πρόκειται για σημεία στα οποία είτε δεν υπήρχαν έως σήμερα καθόλου παγκάκια, είτε υπήρχαν σε μη-επαρκή αριθμό, είτε υπήρχαν παλαιού τύπου παγκάκια που έπρεπε να αντικατασταθούν για λόγους εκσυγχρονισμού και ομοιογένειας.

Η δαπάνη για την αγορά των παγκακιών, ύψους 17.500€, χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω» (LEADER), στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος μας αναβαθμίζει τους κοινόχρηστους χώρους του, εμπλουτίζοντάς τους με νέους αστικούς εξοπλισμούς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 50 ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 50 ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Δέκα χιλιάδες (10.000) ακόμα υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων με τα λογότυπα του Δήμου Πόρου, οι οποίες μεταδίδουν το μήνυμα του περιορισμού πλαστικών μιας χρήσης, διανέμονται, από σήμερα, δωρεάν σε κατοίκους και επισκέπτες του Πόρου. Οι τσάντες παραδόθηκαν, ως χορηγία, στον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη από τον Ινδό παραγωγό του Bollywood κ. Ravindar Dariya, ο οποίος έχει επιλέξει το νησί μας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας της εταιρίας του Big Bat Films που πρόκειται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Η διανομή των τσαντών θα γίνεται από το Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου) και από τα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τον κ. Ravindar Dariya για τη σημαντική δωρεά του, καθώς και τον Ποριώτη διπλωμάτη Δημοσθένη Κοράλλη για την διαμεσολάβησή του.

ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ RAVINDAR DARIYA

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.7.2022 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΚΑΣ ΠΡΟΣ ΝΕΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ/ΑΛΥΚΗ

Ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, με επιδότηση του Δήμου Πόρου, δρομολόγια λέμβων από το λιμάνι του Πόρου προς το Νεώριο και την Πλάκα/Αλυκή, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022. Τα δρομολόγια του Νεωρίου θα είναι τα ίδια που έχουν καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η αναβίωση της «γραμμής» προς/από Πλάκα και Αλυκή, η οποία είχε λειτουργήσει τα έτη 2015 και 2017 χωρίς τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον λεμβούχο για τη λειτουργία της.

Αναλυτικά τα δρομολόγια των δύο «γραμμών» θα είναι τα εξής:

1. Πόρος – Νεώριο (λέμβος «ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»)
Καθημερινά 9 δρομολόγια στις 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 και 21:00 από το λιμάνι και στις 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 18:10, 19:10 και 21:10 από το Νεώριο. Η αφετηρία στο λιμάνι θα βρίσκεται στην περιοχή της πιάτσας ταξί και στο Νεώριο στην προβλήτα μπροστά από το εστιατόριο «Βασίλης» (Μουρτζούκος), ενώ θα υπάρχει δυνατότητα στάσης στο ξενοδοχείο Poros Image. Τιμή εισιτηρίου: 2€.

2. Πόρος – Πλάκα/Αλυκή (λέμβος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»)
Καθημερινά 5 δρομολόγια στις 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 και 18:00 από το λιμάνι και στις 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 και 19:00 από την Αλυκή. Η αφετηρία στο λιμάνι θα βρίσκεται μπροστά από το περίπτερο Μητσόπολου και η στάση στην Πλάκα θα γίνεται περίπου 15 λεπτά μετά την αναχώρηση από το λιμάνι και 10 λεπτά μετά την αναχώρηση από Αλυκή. Τιμή εισιτηρίου: 2€.

Όλα τα δρομολόγια των λέμβων προς Νεώριο, Πλακα/Αλυκή και Ασκέλι/Μοναστήρι θα βρίσκονται αναρτημένα στα ελληνικά και στα αγγλικά στο www.poros.gr (Ενότητα: «Δρομολόγια Τοπικών Συγκοινωνιών»).

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.7.2022 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΚΑΣ ΠΡΟΣ ΝΕΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ/ΑΛΥΚΗ

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την επέκταση των υπηρεσιών της κοινωνικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο τμήμα του Δήμου στην Πελοπόννησο από την περιοχή της Μπούγιας έως και το Καραπολίτι. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες κατ' οίκον σε ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπηρία και σε ασθενείς που αναρρώνουν, εφόσον οι ανωτέρω διαβιούν μόνοι τους και δεν μπορούν να φροντίσουν επαρκώς τον εαυτό τους ή βιώνουν καταστάσεις απομόνωσης ή οικογενειακής κρίσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από νοσηλεύτρια, όπως κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση της πίεσης, συνταγογράφηση φαρμάκων, συνοδεία σε νοσοκομεία για εξετάσεις κ.ά, καθώς και από οικογενειακή βοηθό που αναλαμβάνει διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, καθαριότητα του σπιτιού και προσφορά συντροφιάς. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο Πόρου με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία καταβάλλεται μέσω της ΕΕΤΑ και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τα κριτήρια εγγραφής που ορίζονται από το νόμο.

Κάθε ενδιαφερόμενος από το ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου ή από το νησί του Πόρου, που επιθυμεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα, μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 2298029099 και 6940693069 κάθε μέρα εκτός Σ&Κ και ώρες 09:00 έως 13:00.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Μ.Ε.

Σε όλα σχεδόν τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας προβλήθηκε ο Πόρος τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο press trip που διοργάνωσε η δημοτική αρχή με αφορμή το 4ο Φεστιβάλ Χειροτεχνίας. Ειδικότερα, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από το νησί μας μεταδόθηκαν σε εκπομπές της πρωινής ζώνης και στα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ, τον ΣΚΑΪ, τον ΑΛΦΑ, το MEGA και το ΟPEN, προβάλλοντας στο πανελλήνιο κοινό όμορφες εικόνες του νησιού και μεταφέροντας χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες για τον Πόρο.

Ο Δήμος Πόρου επιθυμεί να ευχαριστήσει τα ανωτέρω κανάλια για την διάθεση τόσο πολύτιμου τηλεοπτικού χρόνου στο πρόγραμμά τους, τους δημοσιογράφους Ελένη Λαζάρου και Χρήστο Νέζο για τα αναλυτικά ρεπορτάζ τους, καθώς και τις ακόλουθες επιχειρήσεις και φορείς που υποστήριξαν - κατόπιν παράκλησης της δημοτικής αρχής- τις ανάγκες του συγκεκριμένου press trip:

• Sirene Blue Resort
• Odyssey Apartments
• Oasis
• Andreas’ Family
• Άσπρος Γάτος
• Colona Sea Side
• Εργάνη & Ef zin
• Ν.Ο.Π.Τ.

Την Πέμπτη 14.7.2022 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Πέμπτη 14.7.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.7.2022 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.
Δείτε τους όρους της Διακήρυξης.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 ξεκινούν τα καθημερινά δρομολόγια βάρκας από το λιμάνι του Πόρου προς το Ασκέλι και το Μοναστήρι, ενώ την Παρασκευή 15 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς Νεώριο, αλλά και προς την Αλυκή, όλα έως την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου.

Τα δρομολόγια της γραμμής Ασκελίου, στην οποία θα δραστηριοποιείται και φέτος η λέμβος «ΤΖΩΝ ΝΑΚΗΣ» θα είναι για αρχή τα ακόλουθα: 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:00 και 19:00 αναχώρηση από Λιμάνι (απέναντι από το καφέ Τυρόπουλου), άφιξη στο Ασκέλι (κεντρική προβλήτα «10 ης στάσης»), αναχώρηση από Ασκέλι «και τέταρτο», άφιξη στο Μοναστήρι περίπου «και 25». Τα δρομολόγια επιστροφής θα ξεκινούν «και μισή» από το Μοναστήρι και «παρά 20» από το Ασκέλι, ενώ και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπάρχει δυνατότητα στάσης στο ξενοδοχείο Σιρένε. Τιμή εισιτηρίου: 2€.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια εκτελούνται με επιδότηση του Δήμου Πόρου και ότι οι λεμβούχοι στους οποίους έγιναν οι σχετικές αναθέσεις ήταν οι μοναδικοί που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμος στο Σωματείο Λεμβούχων στις 14.6.2022 για την ανάληψη των γραμμών Ασκελίου, Νεωρίου, Αλυκής και Πούντας, με επιθυμητή έναρξη από 1.7.2022.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΡΚΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΕΛΙ, ΝΕΩΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Σε μια ακόμα πρωτοποριακή κίνηση προχωράει ο Δήμος Πόρου, διανέμοντας από σήμερα επικοινωνιακό υλικό περιβαλλοντικής ευθύνης στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ειδικότερα, το υλικό που θα διανεμηθεί είναι το εξής:

• 4.000 δίπτυχα φυλλάδια, στα οποία εκτίθεται συνοπτικά το ζήτημα των ιχθυοτροφείων και η αντίθεση του Δήμου στη δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).
• 1.000 μικρά χάρτινα σταντς που τοποθετούνται στα τραπέζια των καταστημάτων εστίασης, με τα οποία οι επισκέπτες ενημερώνονται για το ζήτημα της ΠΟΑΥ και παραπέμπονται με QR code στην ιστοσελίδα του Δήμου για περισσότερες πληροφορίες.
• 2.000 κρεμαστά καρτελάκια (doorhangers) για τις πόρτες των μπάνιων των καταλυμάτων, με τα οποία οι επισκέπτες παρακαλούνται να κάνουν οικονομία και ορθή χρήση νερού και ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής πετσετών.
• 2.000 οβάλ καρτελάκια για τα κρεβάτια των καταλυμάτων, με τα οποία οι επισκέπτες ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής κλινοσκεπασμάτων.

Όλο το ανωτέρω υλικό, το οποίο είναι γραμμένο στα ελληνικά και τα αγγλικά και θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα με επόμενες δημοσιεύσεις, θα διανεμηθεί από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να το προμηθεύονται ήδη από σήμερα απευθείας από το Γραφείο Δημάρχου (τηλ. 22980 20512).

Η δαπάνη για την αγορά του υλικού, κόστους 2.529€, έγινε με χορηγία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη και η γραφιστική επιμέλεια - αφιλοκερδώς- από την Μαρία Ζεντέλη.

ΝΕΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ένας ακόμα υποβρύχιος καθαρισμός στο λιμάνι του Πόρου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22.6.2022 από την Aegean Rebreath και τον Δήμο μας. Αυτή τη φορά στη δράση συμμετείχαν και 40 διάσημοι Γερμανοί επισκέπτες που ταξίδεψαν για τον σκοπό αυτό στον Πόρο με 10 ιστιοπλοϊκά καταμαράν, ενώ υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη από μεγάλα γερμανικά Μ.Μ.Ε.

Όπως και τις προηγούμενες φορές, από τον βυθό ανασύρθηκαν εκατοντάδες αντικείμενα, όπως ποτήρια, σχοινιά, σίδερα κ.ά., τα οποία έχουν συσσωρευτεί εκεί επί δεκαετίες -όπως και σε κάθε λιμάνι- λόγω των καιρικών συνθηκών (αέρας, βροχή, όμβρια) αλλά και λόγω ανεύθυνων συμπεριφορών.

Στο περιθώριο της δράσης έγιναν επίσης υποβρύχιες λήψεις από ειδικό ρομπότ στον βυθό στις περιοχές των ιχθυοτροφείων, όπου καταγράφηκαν εικόνες απόλυτης απουσίας ζωής (φύκια, ψάρια) και κυριαρχίας ενός απέραντου πέπλου ιζήματος, το οποίο προκαλείται από τη διάχυση των αποβλήτων της ιχθυοκαλλιέργειας.

ΝΕΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΝΕΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ευχαριστεί δημόσια τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Αλ. Ράπανο και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολ. Προστασίας κ. Χρ. Στυλιανίδη για την ανταπόκρισή τους στο αίτημά του για ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του νησιού του Πόρου, με την τοποθέτηση 5 επαγγελματιών πυροσβεστών στο Εθελοντικό Κλιμάκιο Πόρου για την αντιπυρική περίοδο του 2022.

Στο ΕΠΚ, το οποίο ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία του Δήμου Πόρου, υπηρετούν 13 εθελοντές και 3 επαγγελματίες πυροσβέστες, ενώ ο Δήμος παρέχει τον χώρο, τα οχήματα και τις δαπάνες για τη λειτουργία του. Το 2020 η Πολιτεία ίδρυσε 80 επαγγελματικά Εποχιακά Πυροσβεστικά Κλιμάκια σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά δυστυχώς όχι στον Πόρο, ενώ, με μία ακόμα ατυχή για την περιοχή μας απόφαση, την αντιπυρική περίοδο του 2021 οι περιπολίες του Πυροσβεστικού Σταθμού Τροιζηνίας στο νησί μας μειώθηκαν κατά το ήμισυ (από 2 ημερησίως σε 1).

Όταν έγιναν αντιληπτά τα ανωτέρω, η δημοτική αρχή Πόρου με διαδοχικά έγγραφά της ζήτησε από την ηγεσία της Πυροσβεστικής την ενίσχυση της πυροπροστασίας του νησιού, πράγμα που έγινε αποδεκτό, με συνέπεια εδώ και λίγες ημέρες να έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νησί μας οι 5 νέοι πυροσβέστες, τους οποίους και καλωσορίζουμε.

Τέλος, κάθε δημοσίευση που αναφέρεται στην πολιτική προστασία του νησιού αποτελεί και μια ευκαιρία για να επαναλαμβάνουμε το μεγάλο «ευχαριστώ» που οφείλουμε στους 13 Ποριώτες εθελοντές πυροσβέστες που διαθέτουν απολύτως αφιλοκερδώς αναρίθμητες ώρες από την ζωή τους για να προστατεύουν τις ζωές και τις περιουσίες των υπόλοιπων συμπολιτών τους και το φυσικό περιβάλλον του νησιού, καθώς και τους 3 μόνιμους πυροσβέστες το Ε.Π.Κ. Πόρου.

ΔΩΡΕΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μια σημαντική δωρεά ύψους 1.014€ για την αγορά ενός νέου απινιδωτή για τον Δήμο Πόρου έκανε ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου στην μνήμη της συζύγου του Σοφίας Κλάδου – Θεοδώρου η οποία απεβίωσε το 2021.

Η δημοτική αρχή Πόρου και ο Δήμαρχος, Γιάννης Δημητριάδης, ευχαριστούν ιδιαίτερα τον κ. Θεοδώρου και την οικογένειά του για την σημαντική χειρονομία τους και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλειά τους.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διανέμεται τις ημέρες αυτές από τον Δήμο Πόρου σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του Δήμου το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους πολίτες και τις αρχές, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Το Σχέδιο έχει συνταχθεί από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και ισχύει ως τοπική κανονιστική πράξη από τα τέλη του 2021. Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου σχεδίου με αναφορά σε όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες και καταγραφή διαφορετικών σεναρίων καταστροφών, αποτελεί μια πρωτοποριακή πρακτική, ειδικά για έναν μικρό νησιωτικό Δήμο, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, πλημμύρας και άλλων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.

Η λειτουργικότητα του Σχεδίου δοκιμάστηκε την Παρασκευή 10.6.2022 στο πλαίσιο μιας ακόμα πρωτοποριακής πρακτικής προσομοίωσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Το σενάριό της άσκησης αφορούσε πυρκαγιά στο ΒΑ τμήμα του νησιού του Πόρου με άμεση απειλή των Οικισμών Ασκελίου και Συνοικισμού και ανάγκη οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού. Η άσκηση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο και το Κ.Ε. Πόρος και σε αυτήν συμμετείχε το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι του Δασαρχείου, του Δημ. Λιμενικού Ταμείου και του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η δαπάνη για την εκτύπωση και διανομή του Σχεδίου μέσω των ΕΛΤΑ καλύφθηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Την Τετάρτη 22.6.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι Δήμαρχοι των νησιών της χώρας με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, μεταξύ των οποίων και ο Πόρος, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης ανέφερε στον κ. Πρωθυπουργό τα εξής:

• Επεσήμανε τις θετικές συνέπειες των διατάξεων που έχει θεσπίσει η Κυβέρνηση αναφορικά με τις δυνατότητες σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Δικτύων, τις οποίες έχει αξιοποιήσει στο έπακρο ο Δήμος Πόρου, όντας σήμερα ο πρώτος και μόνος Δήμος που έχει ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό της Τεχνικής του Υπηρεσίας με 5 άτομα.

• Επεσήμανε ότι, τα νησιά της Αττικής αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμα θεσμικής εκπροσώπησης, καθώς η υπαγωγή τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην εκλογική Περιφέρεια Ά Πειραιά & Νήσων τους στερεί τη δυνατότητα που έχουν τα υπόλοιπα νησιά της χώρας να εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στα ανώτερα επίπεδα Διοίκησης και κατέθεσε την άποψη υπέρ της δημιουργίας αυτόνομης εκλογικής Περιφέρειας για τα νησιά της Π.Ε. Νήσων από την Αίγινα και νότια.

• Επανέλαβε το πάγιο αίτημα των Δήμων Πόρου, Κυθήρων, Μήλου, Σκοπέλου και Σπετσών για αύξηση του πληθυσμιακού ορίου χαρακτηρισμού των νησιωτικών Δήμων ως «μικρών» από τις 3.500 στις 5.000 κατοίκους, ώστε να ισχύουν και για αυτούς σε μόνιμη βάση οι πρόνοιες που ισχύουν για τους «μικρούς» Δήμους (3 ος Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, 3 ος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, ετήσια ειδική χρηματοδότηση) και που μόνο εκτάκτως έχουν δοθεί την τρέχουσα περίοδο στους εν λόγω 5 Δήμους από την σημερινή Κυβέρνηση.

• Ζήτησε να αντιμετωπιστεί νομοθετικά η αδικία που υπάρχει σε βάρος αρκετών νησιωτικών Δήμων οι οποίοι υποχρεώνονται από τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Απορριμμάτων να επιβαρύνονται με δυσβάσταχτες δαπάνες μεταφοράς των απορριμμάτων τους (π.χ. οι Δήμοι του Αργοσαρωνικού καθημερινά στην Φυλή) χωρίς να λαμβάνουν καμία απολύτως οικονομική αντιστάθμιση.

• Πρότεινε να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να επανακαθορίσουν τις χερσαίες ζώνες λιμένα ευθύνης τους με χρηματοδοτική βοήθεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και με συγκεκριμένη προθεσμία για την έγκριση των σχετικών πράξεων.

• Τόνισε ότι τα προβλήματα που εξέθεσαν πολλοί συνάδελφοι από ακριτικά νησιά σχετικά με τις τοπικές δομές υγείας, ισχύουν εξίσου και στον Πόρο, όπου το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο υπολειτουργεί με μία ιατρό μόνο κάποια πρωινά και ζήτησε άμεση ενίσχυσή του.

• Τέλος, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της δημιουργίας βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων και επεσήμανε ότι ο Πόρος είναι ο μοναδικός μικρός νησιωτικός Δήμος στον οποίο προβλέπεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ., γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα ακραίο λάθος του σχεδιασμού το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Κλείνοντας, τόνισε ότι το λάθος αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο από τον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό και τον προσκάλεσε στον Πόρο προκειμένου να ανακοινώσει τη ματαίωση του εν λόγω καταστροφικού σχεδιασμού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Εν όψει του τριήμερου του Αγ. Πνεύματος, στο οποίο αναμένεται απόλυτη πληρότητα του νησιού, ο Δήμος Πόρου καλεί τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους να φροντίσουν για την τήρηση όλων των μέτρων που ισχύουν στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε το νησί μας να παρουσιάζει όλη την τουριστική περίοδο την εικόνα και την λειτουργικότητα που πρέπει. Ειδικότερα οι τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουν όλοι ιδιαίτερη έμφαση είναι οι εξής:

• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ: τήρηση όλων των τοπικών ρυθμίσεων και των γενικών κανόνων του Κ.Ο.Κ. Οι τοπικές ρυθμίσεις στο κέντρο του Πόρου είναι πλέον γνωστές σε όλους και υποδεικνύονται παντού από σχετική σήμανση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα ορίων ταχύτητας (έως 30χλμ) και απαγόρευσης στάθμευσης λόγω στενότητας των οδών (π.χ. οδοί προς Ασκέλι και Νεώριο, εσωτερικό Ασκελίου).

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: τήρηση των αυτονόητων οδηγιών που είναι γραμμένες σε όλους τους κάδους (όχι απορρίμματα εκτός κάδων, κλείσιμο καπακιών), όχι κλαδέματα και ογκώδη απορρίμματα στους δρόμους, συνεργασία με το πρόγραμμα απευθείας αποκομιδής από τα μαγαζιά στο κέντρο.  

• ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: τήρηση των ορίων των παραχωρήσεων, τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού τραπεζιών και χρήση των «πρόσθετων» παραχωρήσεων για την αραίωσή τους και όχι για την παράνομη αύξησή τους, απόσταση 0,5μ. των τραπεζιών από την κίτρινη γραμμή του πεζοδρόμου, όχι τοποθέτηση ταμπελών και άλλων προωθητικών αντικειμένων εκτός των παραχωρούμενων χώρων.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησε η δημοτική αρχή Πόρου με τον Διοικητή του Α.Τ. και τον Λιμενάρχη Πόρου, συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα που παρατηρούνται μέχρι σήμερα αναφορικά με τη μη-τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαπιστώθηκε ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πόρου, και συμφώνησαν οι δύο αρμόδιοι Διοικητές, δεν μπορεί να υπάρξει πλέον καμία περίοδος χάριτος για όσους συνεχίζουν να παραβιάζουν και να αγνοούν τα μέτρα, καθώς το νησί μας στο εξής θα υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες και όλα θα πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια.

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 10 Ιουνίου στις 11:00π.μ. θα διενεργηθεί άσκηση προσομοίωσης πυρκαγιάς στην περιοχή βορείως του Ασκελίου. Η άσκηση διοργανώνεται από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο, το Δασαρχείο και το Κ.Ε. Πόρος και σε αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή το πρωτοποριακό Τοπικό Σχέδιο Δράσεων Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Τ.Σ.Δ.Α.Φ.Κ.) που έχει θεσμοθετήσει ο Δήμος από τα τέλη του 2021.

Στην άσκηση θα συμμετέχει μόνο το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών και η παρούσα ενημέρωση προς τους κατοίκους και επισκέπτες γίνεται μόνο προκειμένου να μην θορυβηθούν και ανησυχήσουν από την κινητοποίηση των Υπηρεσιών.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι λόγω της άσκησης (και της προετοιμασίας της νωρίτερα) οι Υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν μόνο με προσωπικό ασφαλείας μέχρι τις 12:30.

Ο Δήμος Πόρου καλεί τους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πόρου τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, να επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατόν με τις υπεύθυνες των Δομών, ώστε να ενημερωθούν λεπτομερώς και εξατομικευμένα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Παιδικός Σταθμός: τηλ. 2298023102, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-14:00, υπεύθυνη Δομής Νόση Βασιλική.

ΚΔΑΠ: τηλ. 2298022760, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-13:30, υπεύθυνη Δομής Μπαρδάκα Μαρία.

ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ STRING THEORY - ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 9-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Το χορωδιακό σεμινάριο String Theory με τον μαέστρο Γιώργο Πατεράκη διοργανώνεται για πρώτη φορά στον Πόρο, υπό την αιγίδα του Δήμου, στο κτήριο Συγγρού από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2022. Στο σεμινάριο, το οποίο αποτελείται από 6 δίωρες συναντήσεις και μία ανοιχτή συναυλία, μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος κάτοικος ή επισκέπτης του νησιού.

Η Χορωδία String Theory ιδρύθηκε το 2015 από τον Γιώργο Πατεράκη και σήμερα είναι μια από τις πιο δραστήριες και πρωτότυπες χορωδίες του είδους της, με ρεπερτόριο που καλύπτει μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών (αναγέννηση-μπαρόκ, κλασική- ρομαντική, παραδοσιακά, ελληνική μουσική, ethnic, καντάδες, pop κ.ά). Εκτός από την καλλιτεχνική της δράση, τα δύο εκπαιδευτικά τμήματα της Χορωδίας (προπαρασκευαστικό και τμήμα ρεπερτορίου) δίνουν τη σπάνια ευκαιρία σε ερασιτέχνες και φίλους της μουσικής για συμμετοχή και εκπαίδευση σε ψηλού επιπέδου πολυφωνική μουσική πράξη.

Πληροφορίες – συμμετοχή: 6945 632941, stringtheorychoirs@gmail.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμα διοργάνωση POROSEA το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Μαΐου 2022. Τα αγωνίσματα (τρίαθλο, aquathlon, κολύμβηση, δρομικά) πραγματοποιήθηκαν στον Ρώσικο Ναύσταθμο, στην παραλία του Κ.Ε. Πόρος, στο εσωτερικό του Οικισμού και στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Σφαιρίας και της Καλαυρίας, συγκεντρώνοντας φέτος περισσότερες από 500 συμμετοχές αθλητών.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης τους συνδιοργανωτές, την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, τη διοργανώτρια εταιρία Whynot και τον επικεφαλής της Πάνο Ρότα και το Saronic Triathlon Club και τον επικεφαλής του Σπύρο Ροή. Επίσης, ευχαριστεί το Κ.Ε. Πόρος, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τον Ν.Ο.Π.Τ., τους εθελοντές ιατρούς Μάνο Δρίτσα και Γιώργο Κεραμίδα, τους χορηγούς και τους δεκάδες Ποριώτες εθελοντές κάθε ηλικίας που και πάλι αποτέλεσαν το κλειδί της επιτυχίας του POROSEA. Από πλευράς Δήμου, υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τον συντονισμό της διοργάνωσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Λίτσας και Τάσος Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του Δημ. Λιμ. Ταμείου Αλέξανδρος Δημητριάδης, και οι συνεργάτιδες του Δημάρχου Κατερίνα Ανδρεάδη και Κατερίνα Ρεΐζη.

Τοπικοί χορηγοί:
• ΑΠΑΝΑ (εργολάβος καθαριότητας)
• Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου
• Δημητριάδης Αλέξανδρος (Πρόεδρος ΔΛΤ)
• Δημητριάδης Γιάννης (Δήμαρχος)
• Παπαχρήστου Τάσος (Αντιδήμαρχος)
• Κοινοπραξία Πορθμεία Πόρου
• Porosnews
• Saron Oil / Ηλιάδης Βαγγέλης (καύσιμα)
• Saronic Ferries
• Saronic Magazine
• Saronic Outdoor Activities
• Hellenic Seaways

Διαμονή:
• Διόνυσος
• Θοδώρα Apartments
• Καΐκας Νίκος Studios & Apartments
• Καλημέρα
• Παύλου
• Golden View
• New Aegli
• Ninetta’s Studios
• Odyssey Apartments
• Saron
• Sirene Blue Resort
• Xenia Poros Image
• 7 Brothers

Εστίαση:
• Αλλοτινό
• Απάγκιο
• Ασκέλι
• Άσπρος Γάτος
• Βασίλης
• Γειά μας
• Θεανώ
• Μουράγιο
• Όαση
• Πέτρος
• Πλάτανος
• Στη Ρότα
• Clock
• Colona
• Porto
• Unique

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2022

Όπως κάθε χρόνο, τις ημέρες διοργάνωσης του POROSEA θα υπάρχουν έκτακτες απαγορεύσεις κίνησης ΟΛΩΝ των οχημάτων για την προστασία των αθλητών και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Ειδικότερα:

• ΣΑΒΒΑΤΟ, 17:00 έως 20:00: Σε όλη τη Σφαιρία και από Κανάλι μέχρι Άσπρο Γάτο.
• ΚΥΡΙΑΚΗ, 8:00 έως 14:00: Σε όλο το νησί (σταδιακή απελευθέρωση οδών με το πέρασμα των τελευταίων αθλητών).
• ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00: Από πιάτσα ταξί έως πλατεία Σολομωνίδη.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να σεβαστούν τα μέτρα, ενώ για απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Α.Τ. Πόρου (22980 22462) και με τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303 ή με το ταξιδιωτικό τους γραφείο αν πρόκειται να ταξιδέψουν.

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Συγκοινωνία δεν θα λειτουργήσει και τις δύο μέρες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ POROSEA

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση του Δήμου μας για χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου στο Ρολόι, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (2021β΄ - άξονας προτεραιότητας 2). Το έργο έχει προϋπολογισμό 240.000€, εκ των οποίων οι 163.000€, εφόσον η πρόταση γίνει δεκτή, θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο και οι υπόλοιπες 77.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου αποτελεί τμήμα της εγκεκριμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού «Μελέτης Αναβάθμισης της γειτονιάς Καστέλι και των προσβάσεων της», η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και βρισκόταν από το 2005 αναξιοποίητη στα συρτάρια του Δήμου.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ: ΖΟΦΕΡΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σύσκεψη για το θέμα της αποτροπής δημιουργίας βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένων Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Σαρωνικό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21.5.2022 στον Πόρο, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη. Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί όλοι οι Δήμαρχοι και οι βουλευτές νησιών και ακτών του Σαρωνικού δυτικά και νότια της Σαλαμίνας έως την Ύδρα, καθώς και οι Περιφερειάρχες και τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου. Ωστόσο, το παρών έδωσαν μόνο οι Δήμαρχοι Επιδαύρου Τ. Χρόνης και Ξηρομέρου Γ. Τριανταφυλλάκης (συντονιστής της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής περιοχών με ιχθυοκαλλιέργειες), η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Μπόγρη–Θεοδωρακοπούλου και οι βουλευτές Γ. Γκιόλας (Αργολίδας/ΣΥΡΙΖΑ), Θ. Δρίτσας (Α΄ Πειραιά/ΣΥΡΙΖΑ) και Χρ. Μπουτσικάκης (Α΄ Πειραιά Ν.Δ.). Επίσης, ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να παραβρεθούν εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων οι Δήμαρχοι Αγκιστρίου Γ. Αθανασίου, Αίγινας Γ. Ζορμπάς και Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλος και οι βουλευτές (Α΄ Πειραιά/ΝΔ) Κ. Κατσαφάδος, Ν. Μανωλάκος και Γ. Μελάς. Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Δημητριάδης είχε αρχικά καλέσει τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη να συγκαλέσει την σύσκεψη αυτή στην Αθήνα και καθώς ο Περιφερειάρχης δεν το έπραξε, ο Δήμαρχος Πόρου ανέλαβε ο ίδιος την πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της.

Τα συμπεράσματα της σύσκεψης ήταν τα ακόλουθα:

1. Το περιορισμένο ενδιαφέρον των αιρετών εκπροσώπων των περιοχών του Δυτ. & Νότ. Σαρωνικού για το θέμα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει έδαφος και νομιμοποίηση για κοινό αγώνα με κοινό αίτημα την ματαίωση του σχεδιασμού ιχθυο-βιομηχανοποίησης του Σαρωνικού.

2. Το περιορισμένο ενδιαφέρον των αιρετών εκπροσώπων των παράκτιων περιοχών όλης της χώρας, οδηγεί σε αντίστοιχο συμπέρασμα και αναφορικά με τον αγώνα για αναθεώρηση του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών.

3. Η απόλυτη αδιαφορία όλων των Περιφερειών της χώρας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το θέμα ενισχύει τα παραπάνω συμπεράσματα και επιπλέον προκαλεί απογοήτευση σχετικά με τον ρόλο τους και με την αποδοχή του θεσμικού παραγκωνισμού τους.

4. Κανένα κόμμα δεν έχει δηλώσει ότι είναι στις προθέσεις του η αναθεώρηση του σχεδιασμού και κανένας βουλευτής δεν έχει καταθέσει δημόσια (ούτε κατά τη σύσκεψη) συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.

5. Η θέση του Δήμου Πόρου αναφορικά με την δική του περιοχή, είναι ότι ζητάει την πλήρη ακύρωση του σχεδιασμού δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. και δηλώνει ότι η μη-αποδοχή του αιτήματος συνιστά casus belli για την τοπική κοινωνία και δεν μπορεί γίνει αποδεκτή. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν αποσύρει άμεσα (πριν τις εθνικές εκλογές) τον σχεδιασμό, ο Δήμος μας έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις και ολοκληρωτική σύγκρουση προκειμένου να προστατεύσει το νησί. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθεί καταρχάς από το Δ.Σ. Απόφαση αποχής των κατοίκων του Πόρου από τις εθνικές εκλογές και κήρυξης όλων των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της Βουλής ως θεσμικά ανεπιθύμητων στην περιοχή μας. Επίσης, ο Δήμος ξεκινάει ήδη καμπάνια (φυλλάδια, πανό, social media) για να επικοινωνήσει τις θέσεις του.

6. Σε ό,τι αφορά την ανάληψη κοινών ενεργειών, ο Δήμος Πόρου επαναπροσδιορίζει το κάλεσμά του προς όσους Δήμους τυχόν επιθυμούν να αγωνιστούν για την αποτροπή δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. στις δικές τους περιοχές ή για άλλες «κόκκινες γραμμές» που τυχόν προσδιορίσουν (π.χ. ως προς το μέγεθος των Π.Ο.Α.Υ. ή συγκεκριμένες ζώνες τους):
- Πραγματοποίηση συνάντησης με τον Πρωθυπουργό εντός του Ιουνίου, στην οποία όποιοι Δήμοι συμμετέχουν θα θέσουν τα αιτήματά τους αναφορικά με τις περιοχές τους και θα ζητήσουν καθαρή απάντηση για το αν αυτά γίνονται αποδεκτά. Κατά τη σύσκεψη του Πόρου ο βουλευτής Α΄ Πειραιά κ. Χρ. Μπουτσικάκης ανέλαβε να ζητήσει το ραντεβού αυτό και όσοι βουλευτές και Περιφερειάρχες ενδιαφέρονται για το θέμα καλούνται να ενισχύσουν το αίτημα και να συμμετέχουν στη συνάντηση.
- Κάθε Δήμος που επιθυμεί να συμμετέχει στη συνάντηση, καλείται να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο Πόρου και να αποσαφηνίσει εν όψει της συνάντησης ποια είναι τα αιτήματά του.

Δεδομένης της κρισιμότητάς του θέματος, η αντιμετώπιση του οποίου δεν πρέπει να επηρεαστεί από την αντικειμενική αδυναμία ορισμένων να προσέλθουν στη σύσκεψη του Πόρου, ο Δήμος Πόρου καλεί δημόσια κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο και βουλευτή που τυχόν θέλει να ακολουθήσει, να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, να ενημερώσει σχετικά τον Δήμο Πόρου εντός δύο εβδομάδων.

Σημειώνεται ότι, στον Σαρωνικό επίκειται η ίδρυση 5 Π.Ο.Α.Υ. (Σαλαμίνα-Διαπόρια, Μέγαρα, Κόρφος-Επίδαυρος, Μέθανα, Πόρος), μέσω των οποίων η έκταση της ιχθυοκαλλιέργειας θα αυξηθεί 32 φορές και η παραγωγή θα απελευθερωθεί μετά από 5 χρόνια. Έτσι, η πλέον επιβαρυμένη θάλασσα της χώρας και διέξοδος των 4εκ. κατοίκων της πρωτεύουσας στη θάλασσα, θα μετατραπεί σε μια ενιαία βιομηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας που θα αποτελεί την 1η ιχθυοπαραγωγό περιοχή στην Ελλάδα (από 7η σήμερα). Από την αύξηση αυτή θα απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα λύματα ιχθύων που αντιστοιχούν σε ανθρώπινο πληθυσμό άνω των 1,7 εκ. ατόμων και τόνοι φορμόλης, φαρμάκων, τροφών κ.ά. Μάλιστα, στα παραπάνω νούμερα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία μεμονωμένων ιχθυοτροφείων, όπως εκείνων στο Αγκίστρι και το Τρίκερι Ύδρας. Οι παραπάνω θαλάσσιες εκτάσεις, μαζί με αντίστοιχου μεγέθους χερσαίες εκτάσεις, θα περιέλθουν στη διαχείριση της πολυεθνικής εταιρίας που σήμερα ελέγχει τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, και σε αυτές πρόκειται να κατασκευαστούν συσκευαστήρια, αποθήκες, ιδιωτικοί δρόμοι και λιμενικές εγκαταστάσεις κ.ά. σε δάση, αιγιαλούς και παραλίες και σε ιδιωτικούς χώρους που πλέον δεν θα έχουν άλλες επιτρεπτές χρήσεις.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ Κ/Χ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Εγκρίθηκε στις 16.5.2022 από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων η χρηματοδότηση του Δήμου μας με 255.816€ για την ανάπτυξη δράσης «μικροκινητικότητας» με την δημιουργία και λειτουργία σταθμών διάθεσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Με την αξιοποίηση της δράσης, ο Δήμος μας σκοπεύει να λειτουργήσει από το 2023 τρεις μεικτούς σταθμούς δωρεάν διάθεσης συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι οποίοι θα βρίσκονται στο Νέο Δυτικό Λιμάνι (υφιστάμενος), στο κέντρο στην περιοχή της Δημοτικής Αγοράς (νέος) και στην πλατεία Σολομωνίδη στην Πούντα (νέος).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (άξονας Προτεραιότητας 14, πρόσκληση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων») και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, Νήσων & Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών προκηρύσσει ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας στις θέσεις «Γερολιμάνι» και «Τσιλίδη» του Δήμου Πόρου.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη.

Την Τετάρτη 25.5.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Την Τετάρτη 25.5.2022 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Πρόσκληση σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος μας και η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης την Κυριακή στις 19:00 στο αμφιθέατρο του κτηρίου Συγγρού αναφορικά με τους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία στον Πόρο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Σάς ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων spam με φερόμενους αποστολείς δημόσιες Υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και Υπηρεσίες του Δήμου Πόρου (π.χ. «Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πόρου»), καθώς και «Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης».

Επισημαίνουμε ότι τα email αυτά είναι ψεύτικα, γεγονός που φαίνεται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής η οποία δεν είναι εκείνη του υποτιθέμενου αποστολέα. Συνεπώς, εφιστούμε την προσοχή σας να μην ανοίγετε τέτοια emails και τα συνημμένα σε αυτά ζιπαρισμένα αρχεία.

Επισημαίνουμε ότι τα emails του Δήμου Πόρου αποστέλλονται πάντα από τις επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Δήμου (…@poros.gr).

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, εκ των οποίων μία (1) θέση αφορά τον Πόρο (ΠΕ Γεωπόνοι ή, εν ελλείψει, ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή, εν ελλείψει, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων).

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το Παράρτημα.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

Προκηρύχθηκε στις 11.5.2022 ο διαγωνισμός για τη διαμόρφωση του ιδιόκτητου δημοτικού οικοπέδου που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του Λυκείου Πόρου (Ο.Τ.382). Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου, στο οικόπεδο προβλέπονται εργασίες ανάπλασης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου αναψυχής και ξεκούρασης των μαθητών και γονέων, αλλά και προσέλκυσης κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η Μελέτη συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου το 2018 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 8.2.2021, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 225.000€, εκ των οποίων οι 163.000€ προέρχονται από χρηματοδότηση που ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο στις 21.4.2021 και οι 72.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου Ο.Τ. 382 του Πολεοδομικού Σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 10.6.2022 στις 14:00.

Κατεβάστε εδώ το φάκελο με τα σχετικά έγγραφα.

«ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Την Πέμπτη 5 Μαΐου ο Δήμος Πόρου συμμετέχει στη δράση 50 Δήμων της Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και του "Όλοι Μαζί Μπορούμε" για τη συγκέντρωση ειδών για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Συγκεντρώνουμε: φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές, γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη κουζίνας (όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες, φούρνοι μικροκυμάτων, μικρά φουρνάκια) και ρούχα.

Χώρος συγκέντρωσης το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (κτήριο πρ. ΚΑΠΗ) και ώρες από 10:00 έως 18:00.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Τον πρώτο του Σταθμό Κοινόχρηστων Ποδηλάτων απέκτησε ο Δήμος Πόρου, με 11 ποδήλατα να είναι διαθέσιμα στους χρήστες που θέλουν να μεταβούν από το «Νέο Δυτικό Λιμάνι» στο κέντρο του Πόρου.

Η χρήση των ποδηλάτων, τα οποία έχουν ηλεκτρονικό σύστημα ταχυτήτων, είναι δωρεάν για 3 ώρες, ενώ για χρήση 3 επιπλέον ωρών υπάρχει χρέωση 2€/ώρα και για χρήση πέραν της 6ης ώρας 5/€ώρα. Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η επιστροφή των ποδηλάτων εντός 24 ωρών από την παραλαβή, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους εκτός του Οικισμού του Πόρου.

Η εγγραφή στο Σύστημα είναι απλή και γίνεται επί τόπου στο αυτόματο μηχάνημα που βρίσκεται στον χώρο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και χρέωση 1€. Από τη στιγμή της εγγραφής του, ο χρήστης λαμβάνει με μήνυμα κωδικούς με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιεί ξανά το Σύστημα όσες φορές θέλει.

Ο Δήμος Πόρου έχει ήδη κάνει ενέργειες για τη δημιουργία δύο ακόμα σταθμών (στην πλατεία Ηρώων και στην Πούντα) στους οποίους θα τοποθετηθούν συμβατικά αλλά και ηλεκτροκίνητα κοινόχρηστα ποδήλατα, με στόχο ο αριθμός τους να είναι σύντομα τέτοιος που θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Ε.Π. Αλιείας (Leader) μετά από σχετική πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου τον Νοέμβριο του 2020.

Μετά από δύο χρόνια που οι εορτασμοί του Πάσχα ματαιώθηκαν ή έγιναν με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών μέτρων, φέτος μπορούμε να γιορτάσουμε ξανά μαζί και να συμμετέχουμε στις γιορτές της Εκκλησίας μας! Ο Δήμος Πόρου, σε συνεννόηση με τους ιερείς των Ναών και με γνώμονα την εξασφάλιση όρων μέγιστης δυνατής συμμετοχής του κοινού υπό συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας και άνεσης, ενημερώνει για το Πρόγραμμα των πομπών των Επιταφίων των Ιερών Ναών του Πόρου την Μ. Παρασκευή 22.4.2022, το οποίο είναι το ακόλουθο:

• Ι.Μ.Ν. Αγ. Γεώργιου: Έξοδος από τον Ι.Ν. στις 21:00, πορεία μέσω της οδού Μητροπόλεως προς την πλ. Ηρώων (δέηση στις 21:15) και επιστροφή στον Ι.Ν. μέσω της παραλιακής οδού προς Γυμνάσιο και της οδού Χρ. Μέξη (πρ. Δημοσθένους).

• Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης: Έξοδος από τον Ι.Ν. στις 21:00 και πορεία μέσω της οδού Χρ. Μέξη προς την παραλιακή οδό και στη συνέχεια δεξιά και επιστροφή στον Ι.Ν. μέσω των οδών Ρωθλάουφ (οικία Σαμπάνη) και Ι. Μιχαήλ.

• Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου: Έξοδος από τον Ι.Ν. στις 21:15 και πορεία μέσω της παραλιακής οδού προς την πλ. Ηρώων (δέηση στις 21:30), επιβίβαση στο γρι-γρι «Χρυσούλα» και πομπή προς την Πούντα (ο επιτάφιος δια θαλάσσης και οι πολίτες διά ξηράς ή επιβιβαζόμενοι σε λάντζες που θα ακολουθήσουν) και στη συνέχεια αποβίβαση στην Πούντα και επιστροφή στον Ι.Ν.

• Ι.Ν. Αγ. Νικολάου: Έξοδος από τον Ι.Ν. στις 21:00 και περιφορά εντός των ορίων του Στρατοπέδου Κ.Ε. Πόρος.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνει η καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία Ηρώων, προκειμένου να αποφευχθούν ακραίες συνθήκες συνωστισμού.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, τις μέρες του Πάσχα ο Δήμος Πόρου, αλλά και το δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, πραγματοποίησαν διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, ο Δήμος, κατόπιν ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, χορήγησε με βάση ενιαία εισοδηματικά κριτήρια, πακέτα τροφίμων σε 103 οικογένειες συμπολιτών μας, ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο διένειμε πακέτα στους 146 ωφελούμενους του Προγράμματός του.

Η δαπάνη για την αγορά των ειδών που διανεμήθηκαν από τον Δήμο καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ τα είδη που μοιράστηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελούν στο σύνολό τους χορηγίες που συλλέγονται από μικρούς και μεγάλους χορηγούς. Όλα τα πακέτα εμπλουτίστηκαν από είδη που αγοράστηκαν με ιδιωτική δαπάνη του Δημάρχου και όλων των υπόλοιπων αιρετών μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν αντιμισθία, από επιπλέον χορηγίες επιχειρηματιών του Πόρου, αλλά και από λαμπάδες που έφτιαξε το προσωπικό των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Οι χορηγοί των δράσεων, τους οποίους και ευχαριστεί θερμά ο Δήμος μας είναι οι εξής:

• Σκάι – «Όλοι μαζί μπορούμε»
• Super Market «Σκλαβενίτης»
• Super Market ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε.
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου
• Γεωργούσης Γκρουπ Ο.Ε. - Colona bakery
• Κανατσίδης Νικόλαος – Ζαχαροπλαστείο
• Καραγιάννης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φούρνος
• Φαρμακείο Δημήτριου Ροΐδη
• Κουνέλη Μαρία

Η δημοτική αρχή, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Δήμου Πόρου εύχονται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους!!!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές και λοιπές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το Σάββατο του Λαζάρου 16.4.2022 στο κέντρο του νησιού:

1. Ξεκινάει η ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο όπως ακριβώς είχαν ισχύσει τις τουριστικές περιόδους του 2020 και 2021. Ειδικότερα:

Πεζοδρόμηση από πιάτσα ταξί έως Πούντα με τοποθέτηση τραπεζοκαθίσματων επί του οδοστρώματος.
✔ Ώρες επιτρεπόμενης διέλευσης οχημάτων για λόγους πρόσβασης στην αγορά: 06:30 – 14:00 και 17:00 – 19:00.
Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης αυτοκινήτων από το Σινεμά έως την πλ. Σολομωνίδη (εξαίρεση το Parking της Δημοτικής Αγοράς μόνο κατά τις ώρες επιτρεπόμενης διέλευσης και τα οχήματα με άδεια στις καθορισμένες θέσεις).
✔ Επιπλέον επιτρεπόμενη ζώνη στάθμευσης δικύκλων: από οικία Καρρά έως προ πιάτσας ταξί.
✔ Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε όλη την παραλιακή οδό (πούλμαν, λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα άνω του 1 άξονα και μ.β. 16τ.)
Τροφοδοσία καταστημάτων: α) Οχήματα διαστάσεων Ι.Χ.: 06:30 έως 14:00 & 17:00 έως 19:00, β) Οχήματα μεγαλύτερων διαστάσεων: 06:30 έως 08:30 & 16:00 με 17:30.
✔ Η ισχύς όλων των ειδικών αδειών που είχαν εκδοθεί το 2021 παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου 2022 (έως ότου κατατεθούν και εξεταστούν νέες αιτήσεις).
✔ Απαγόρευση κυκλοφορίας από Νέο Δυτικό Λιμάνι έως πιάτσα ταξί από 20:00 έως 01:00 την Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο και εκτάκτως σε περίπτωση μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και καλών καιρικών συνθηκών.
Πεζοδρόμηση από πιάτσα ταξί έως Πούντα με τοποθέτηση τραπεζοκαθίσματων επί του οδοστρώματος.

2. Έναρξη λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας με ωράρια:

✔ 10:00-15:00 και 19:00-24:00

3. Έναρξη προγράμματος παραλαβής απορριμμάτων απευθείας από τα καταστήματα του κέντρου:

✔ Σύμμεικτα απορρίμματα: 05:30 και 17:00
✔ Ανακύκλωση: 07:30 και 11:30

4. Έναρξη λειτουργίας Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες παρακαλούνται να υποστηρίξουν την εφαρμογή των μέτρων συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Δήμου να διατηρήσει νοικοκυρεμένο το νησί μας σε μια περίοδο που αναμένεται τεράστια επισκεψιμότητα.

Επίσης, ο Δήμος παρακαλεί το Α.Τ. Πόρου και το Λιμεναρχείο, ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητά τους, να φροντίσουν για την αστυνόμευση των ανωτέρω κανόνων.

Για κάθε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303.

Με νεότερη ανακοίνωση, ο Δήμος θα ενημερώσει για τον Πρόγραμμα των Επιταφίων την Μ. Παρασκευή.

Ευχόμαστε σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!

Την Πέμπτη 14.4.2022 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14.4.2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι παρατάθηκε με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 31.3.2022 η ισχύς των διατάξεων που δίνουν την δυνατότητα στους Δήμους να εγκρίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έτσι, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην έγκριση και για το 2022 των ίδιων ρυθμίσεων που ίσχυσαν τις θερινές περιόδους του 2020 και 2021 (πεζοδρόμηση) και στην παραχώρηση των ίδιων «πρόσθετων» χώρων που είχαν δοθεί στα καταστήματα επί της πεζοδρομημένης οδού (και επί πλατειών, πεζοδρομίων και της χερσαίας ζώνης λιμένα). Φέτος, για πρώτη φορά, όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν ήδη από την περίοδο του Πάσχα (Παρασκευή 15 Απριλίου), ώστε το νησί μας να «φορέσει τα καλά του» από την αρχή της τουριστικής περιόδου!

Για τον λόγο αυτό οι καταστηματάρχες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστων δημοτικών ή λιμενικών χώρων καλούνται να υποβάλουν άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο στον Δήμο τις αιτήσεις για την παραχώρηση των ίδιων τμημάτων που τους είχαν παραχωρηθεί το 2021 και να καταβάλουν τα σχετικά τέλη (η παραχώρηση των «πρόσθετων» δημοτικών χώρων είναι δωρεάν).

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πόρου μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα διενεργήσει επαναχρωματισμό των διαγραμμίσεων, θα τοποθετήσει τα πορτοκαλί κολωνάκια και τις ταμπέλες του Κ.Ο.Κ., ενώ από την Παρασκευή 15 Απριλίου θα λειτουργήσει και η δημοτική συγκοινωνία.

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει του Πάσχα, προτίθεται να προμηθεύσει με τρόφιμα δημότες και κατοίκους του Δήμου Πόρου που έχουν ανάγκη και καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πόρου (πρώην ΔΗΚΕΠ) από 1.4.2022 έως και 6.4.2022 και ώρες 09:00 έως 15:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2020.
4. Έντυπο Ε1.
5. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
6. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ από 1 έτος κ άνω (όσοι διαθέτουν).
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 67% και άνω (όσοι διαθέτουν).
8. Απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης Ανασφαλίστων.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

και εισοδηματικά κριτήρια ένταξης ως εξής:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€)
1 ΑΤΟΜΟ 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω 15.000,00

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Πέμπτη 7.4.2022 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαρτίου η πρώτη φετινή εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου μας. Συνολικά προσήλθαν 102 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 101, αριθμοί ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, ενώ τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που υποδεικνύουν το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους, καθώς και τους χορηγούς: «Κάβα Μπιτούνης», «Το αλάτι της γης» - Ράνια Καπέτα και την Αντιδήμαρχο Καίτη Ροΐδη.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23.2.2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Τρίτη 29.3.2022 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσης τους (τηλ. 2298029099 & 6940693069).

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, μεταξύ των οποίων έναν/μία (1) υπάλληλο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και έναν/μία (1) υπάλληλο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στο Μουσείο Πόρου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ ΑΣΕΠ

Ειδικό Παράρτημα (Α1)

Ειδικό Παράρτημα (Α2)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ο Δήμος Πόρου συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά της Ουκρανίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Η συνέργεια με τη συγκεκριμένη δράση εξασφαλίζει ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει στοχευμένα, πιστοποιημένα και με απόλυτη διαφάνεια, καθώς και ότι τυχόν πλεόνασμα θα διατεθεί για τις ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πόρου μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ουκρανικής κοινωνίας:

Τρόφιμα: μπάρες δημητριακών, γάλα ν.1&2 (σκόνη), ρυζάλευρο, έτοιμες βρεφικές τροφές, ατομικά νερά.
Φάρμακα: Depon, Algofren, Ponstan, Voltaren, Brufen, Muscoril, Aerolin, Flixotide, Betadine, Octenicept, Celestoderm-v with garamycin, σπρέυ gel για εγκαύματα, σταγόνες Tobrex, Soldesanil και Otrivin.
Σιρόπια: Augmentin, Ceclor, Zinadol, Claripen, Atarax, Xozal.
Αλοιφές: Sudocream, Fissan, Penaten, Tobradex, Fucicort, Fucidin, Fenistil gel, Kenacomb, Bepanthol, αλοιφές για εγκαύματα.
Αναλώσιμα: φυσιολογικοί οροί 0,9%, οροί γλυκόζης 5%, ringer, γάζες, σύριγγες, αιμοστατικά, ιατρικές μάσκες, απολυμαντικά, οινόπνευμα, θερμόμετρα, βρεφικές πάνες, μωρομάντηλα, χαρτιά υγείας.
Εξοπλισμοί: θερμός, σκηνές, κουβέρτες, sleeping bags, βρεφικοί μάρσιποι.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η σημαντικότερη μέχρι στιγμής προσπάθεια σε θεσμικό επίπεδο για τη διαμόρφωση πλαισίου καθαρισμών από «θαλάσσια απορρίμματα», έλαβε χώρα την Τετάρτη 23.2.2022 στα γραφεία της ΚΕΔΕ με πρωτοβουλία της Aegean Rebreath και του νεοσύστατου δικτύου Μπλε Δήμων, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πόρου και 15 ακόμα Δήμοι της χώρας.

 

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι του Δικτύου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος Π. Βαρελίδη (Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων) και Μ. Γραφάκο (Γ.Γ. Διαχείρισης Συντονισμού Αποβλήτων) τις δράσεις τους στο επίπεδο της απομάκρυνσης απορριμμάτων από βυθούς και ακτές και να τονίσουν την έλλειψη νομικού και χρηματοδοτικού πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην τεράστια κλίμακά του. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, επισημαίνοντας ότι μέσω των εθελοντικών και δημοτικών δράσεων απομακρύνεται ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό των απορριμμάτων αυτών. Ο Γιάννης Δημητριάδης τόνισε επίσης, ότι τα μεταφερόμενα πλαστικά και η βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές του Σαρωνικού.

Επιστέγασμα της σύσκεψης ήταν η έκφραση βούλησης της ΚΕΔΕ για στενή συνεργασία με το Δίκτυο Μπλε Δήμων και η δέσμευση των δύο Γεν. Γραμματέων για μελέτη του θέματος και αναζήτηση λύσεων. Φυσικά, οι εξελίξεις αυτές είναι μεν ιδιαίτερα θετικές, αλλά απέχουν πολύ από το να θεωρηθεί ότι τίθενται χειροπιαστές βάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων της ΚΕΔΕ Δήμαρχος Κυθήρων Στρ. Χαρχαλάκης, ο επικεφαλής της Aegean Rebreath Γ. Σαρελάκος και 33 Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων και Λιμενικών Ταμείων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των 16 μελών του Μπλε Δικτύου (Αλόννησος, Ανάφη, Αντίπαρος, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, Κέα, Κεντρ. Κέρκυρα, Λευκάδα, Νάξος, Πάρος, Πόρος, Ραφήνα, Σαντορίνη, Σύρος, Τήνος και τα Λιμενικά Ταμεία Ραφήνας, Σαντορίνης και Σκύρου).

Με δύο μέρες καθαρισμών στο εσωτερικό του Οικισμού του Πόρου από το Καστέλι μέχρι την Πούντα, ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος της «Γενικής Καθαριότητας».

 

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεύτερη βδομάδα του Νοεμβρίου και διήρκησε 13 βδομάδες, κατά τις οποίες μία φορά εβδομαδιαίως τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου επικεντρώνονταν στην καθαριότητα μίας συγκεκριμένης περιοχής αναστέλλοντας το πάγιο πρόγραμμα εργασιών τους. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, ξεκινάει πλέον ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος στις ίδιες περιοχές με την ίδια σειρά.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τους υπαλλήλους της εταιρίας καθαριότητας (ΑΠΑΝΑ) για την προσπάθειά τους και υπενθυμίζει την παράκληση οι κάτοικοι, με την αφορμή της διενέργειας «Γενικής Καθαριότητας» στις γειτονιές τους, να υποδεικνύουν στη δημοτική αρχή και στα συνεργεία ανάγκες καθαριότητας που τυχόν δεν έχουν γίνει αντιληπτές και σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών) για την πενταετία 2022-2026, στον όρμο Ασκελίου (10η Στάση Λεωφορείων). Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:15 στο κτήριο Συγγρού.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και εδώ τον χάρτη.

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την AMKE «Με Οδηγό τον Διαβήτη» διοργανώνει δράση ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο του σακχαρώδους διαβήτη με διενέργεια δωρεάν εξετάσεων στο κτήριο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου (κτήριο πρ. «ΚΑΠΗ»).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25.2.2022 ώρες 12.00 - 14.30 & Σάββατο 26.2.2022 ώρες 10.00 - 13.30 και περιλαμβάνει:

• Μετρήσεις σακχάρου
• Εξετάσεις γλυκοζιλιωμένης αιμοσφαιρίνης
• Εξετάσεις διαβητικής νευροπάθειας
• Συνεδρίες με σύμβουλο ψυχικής υγείας

 

Το κοινό μπορεί να προσέρχεται κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού στο τηλέφωνο 6940693069 ή χωρίς ραντεβού με αναμονή στον χώρο υποδοχής του κτηρίου. Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια της δράσης θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αποφυγής του κορωνοϊού covid-19 και όσοι εισέρχονται στον χώρο (πολίτες και υγειονομικό προσωπικό) θα διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικό rapid test.

Χορηγοί: Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, Ξενοδοχείο Μάνεση, Ξενοδοχείο 7 Brothers, Εστιατόριο «Η Ρότα».

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23.2.2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Τετάρτη 23.2.2022 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:00 έως τις 16:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Συνεχίζεται ο εμπλουτισμός της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου μας με σημαντικές ενότητες. Μία τέτοια είναι η νέα ενότητα με τίτλο «Ο Πόρος στην Ιστορία». Πρόκειται για μια περιεκτική ιστορική αναδρομή του τόπου μας, η οποία ξεκινάει από την μυθολογία και τα προϊστορικά χρόνια και καταλήγει στην σύγχρονη εποχή, με παραπομπή και στο link της ειδικής εργασίας για την περίοδο του 1821 που βρίσκεται δημοσιευμένη στην ίδια ενότητα του poros.gr. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες της νέας ενότητας δημοσιεύονται επίσης στο λεύκωμα «Νησιά της Αττικής – όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο εκδόθηκε το 2021 από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Δήμος Πόρου | Ιστορία (poros.gr)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την έναρξη της τρίτης και τελευταίας φάσης της «Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021» από την Τρίτη 15.2.2022 και έως την Δευτέρα 21.2.2022. Κατά την φάση αυτή, οι πολίτες που δεν έχουν απογραφεί καλούνται να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ statistics.gr και να καταχωρήσουν στην ειδική εφαρμογή τον Ταχυδρομικό Κώδικα και τη διεύθυνσή τους και στη συνέχεια να απογραφούν με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

• Ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή: Λαμβάνοντας από την εφαρμογή τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί στην κατοικία τους, με τον οποίο (καθώς και με τον κωδικό τους στο taxisnet) μπορούν να απογραφούν μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr .

• Απογραφή διά ζώσης ή τηλεφωνικά στον Πόρο: Με επίσκεψη στο κτήριο των δημοτικών Ιατρείων (πρ. ΚΑΠΗ) στην Πέρλια (στην πρώτη αίθουσα δεξιά αμέσως μετά την κεντρική είσοδο), καθημερινά από 09:00 έως 16:00 ή τηλεφωνικά κατά τις ίδιες ώρες στους αριθμούς 22980-22596 και 6977 724740.

Αναλυτικές πληροφορίες:
https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous

Ο Δήμος Πόρου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2021-2022, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημότες όλων των ηλικιών να γυμναστούν με πολύ χαμηλό κόστος.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στον Δήμο μας είναι:
1. Τμήμα άσκησης ενηλίκων που θα περιλαμβάνει: μυϊκή ενδυνάμωση, αερόβια άσκηση και πετοσφαίριση.
2. Τμήμα άσκησης στην Τρίτη ηλικία που θα περιλαμβάνει: αερόβια άσκηση και γενική ενδυνάμωση.
Οι αθλούμενοι θα αθλούνται 3 φορές την εβδομάδα και η μηνιαία συνδρομή τους θα ανέρχεται στο πόσο των 15€.

Σημειώνεται ότι τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση των τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλούμενων στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και για εγγραφές μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6956027293 (κ. Άννα Καλομπράτσου).

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ