ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ροίδη Μπήτρου Αικατερίνη

Κανατσίδη Ελένη

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την τακτοποίηση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.


Κλείσας Γεώργιος

Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας – συντονισμού του Τομέα Τουρισμού του «Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».


Λίτσας Χρήστος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας-συντονισμού: 1) του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 2) των τομέων (α) Παιδείας, πλην των δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, (β) Αθλητισμού και (γ) Πολιτισμού του «Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού» και 3) των δράσεων που αφορούν στις Παιδικές Χαρές, καθώς και Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών.


Μοσχογιάννη Καραμάνη Κωνσταντίνα

Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την εποπτεία του Ηπειρωτικού Τμήματος του Δήμου.


Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας – συντονισμού της Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην της αρμοδιότητας έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και Αποφάσεων μεταδημότευσης, και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.


Παπαχρήστου Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας – συντονισμού: 1) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου, 2) του Δημοτικού Κοιμητηρίου.


Ροή Χριστίνα

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας – συντονισμού των ακόλουθων Τομέων του «Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: (α) Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, πλην των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της προώθησης εθελοντικών δράσεων, (β) Παιδικού Σταθμού και (γ) Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων, καθώς και υπεύθυνη για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.


Στάϊκος Τζέφρη

Εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη την προώθηση και συντονισμό περιβαλλοντικών και εθελοντικών δράσεων.

Στρατηγός Δημήτριος - Ανδρέας

Επικεφαλής


Δόσκαρης Κωνσταντίνος (τ. επιλαχών σύμβουλος)


Ζεντέλης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Μακρή Αγγελική

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Μητσιοπούλου Σταματίνα


Μούγιος Κωνσταντίνος (τ. επιλαχών σύμβουλος)

Κουτουζής Γεώργιος


Ταρταράκης Ευάγγελος

Sign In