ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πόρου γνωστοποιεί την πρόθεση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πόρου, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι/-νες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 27.5.2020 έως και 5.6.2020.

Δείτε αναλυτικά την Δημόσια Γνωστοποίηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Εκδόθηκε η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

Οι θέσεις που αφορούν τον Δήμο Πόρου είναι μία (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) ΤΕ Νοσηλευτών και μία (1) ΥΕ Οικιακών Βοηθών.

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και την Προκήρυξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου προς τον Δήμο μας, από 1.6.2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης δεν θα εκδίδονται άδειες καύσης για υπολείμματα κλαδεμάτων, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2020

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. πρωτ. 47458 ΕΞ2020/15.5.2020, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τα έτη 2020 έως και 2022. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ, κάθε ενδιαφερόμενος για τη μίσθωση χώρου αιγιαλού- παραλίας μπροστά από την επιχείρησή του, μπορεί να υποβάλει στον τοπικό Δήμο σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να διεκπεραιωθούν από τους Δήμους ή να διαβιβαστούν στην Κτηματική Υπηρεσία για να προβεί στον έλεγχο και έγκρισή τους. Η σχετική προθεσμία για τη διαβίβαση στην Κτηματική ειδικά φέτος, λόγω κορωνοϊού, είναι η 15 Ιουλίου, ενώ για το 2021 και το 2022 θα είναι η 1 η Μαΐου, όπως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι αναμένεται έκδοση Εγκυκλίου με οδηγίες για τη διαδικασία που θα τηρηθεί φέτος, με βάση τις οποίες θα κριθεί αν και για ποιες παραλίες του Πόρου θα πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, καθώς και αν θα διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες ο Δήμος ή η Κτηματική Υπηρεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, με την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1 ης Πρόσκλησης Δημοσίων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών, η οποία «εγκαινιάζει» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020 για την περιοχή της Τροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νησιά της Αττικής.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER και Δήμαρχος Κυθήρων - Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης: «Όσο πιο κοντά βρεθούμε στην εξυπηρέτηση των αλιέων, τόσο πιο πετυχημένο θα είναι το πρόγραμμα μας και τόσο καλύτερη θα είναι η διαπραγματευτική μας θέση για την Γαλάζια Ανάπτυξη που αποτελεί την στρατηγική της επόμενης μέρας και συνιστά πλέον μια από τις κορωνίδες της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στη νέα προγραμματική περίοδο. Το Δίκτυο Νήσων Αττικής κατάφερε να γεννηθεί από το μηδέν και μέσα σε τρία μόλις χρόνια να διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων Ευρώ που κατευθύνονται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα στους Δήμους της Π.Ε. Νήσων, περιοχές που επί πολλά χρόνια βρίσκονταν στο περιθώριο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 779.719,04€.
Οι ενδεικτικές δράσεις έχουν ως εξής:

• 4.2.2.1: Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων αλιείας και θάλασσας καθώς και της αλιευτικής περιοχής
• 4.2.2.2: Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή/και της κοινωνικής ευημερίας
• 4.2.2.3: Δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
• 4.2.2.4: Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός των προς υλοποίηση έργων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό και στους επισκέπτες και σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα.

Οι επενδύσεις συμβάλλουν με άμεσο ή/ και έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών και των περιοχών του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η Παρασκευή 15 Μάϊου 2020 (15/05/2020) και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (14/09/2020) και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες για τις δράσεις, την επιλεξιμότητα δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.atticalag.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής

Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9
Mail: info@atticalag.gr
Web: www.atticalag.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ/ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, εκ των οποίων μία (1) θέση αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου (ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 25.5.2020

Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Την προσωρινή πεζοδρόμηση οδών σε παραθαλάσσιους Οικισμούς προτείνει με επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ως τη μόνη λύση για την εξεύρεση χώρων στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματα που χάνουν από την ισχύ των μέτρων κατά το κορωνοϊού τα καταστήματα εστίασης.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Πόρου, η αναπλήρωση της χαμένης δυναμικότητας των καταστημάτων (περίπου 60%) αποτελεί εξίσωση που δεν μπορεί να λυθεί με άλλο τρόπο, αφού οι σημερινές παραχωρήσεις κατά κανόνα καλύπτουν ήδη το σύνολο των διαθέσιμων χώρων. Στο 99% των περιπτώσεων, στις δύο πλαϊνές πλευρές τους βρίσκονται οι παραχωρήσεις των γειτονικών καταστημάτων και στις άλλες δύο, το κτήριο του καταστήματος και απέναντι η οδός, με ελεύθερες μόνο τις ελάχιστες διελεύσεις πεζών (πλάτους 1,5μ. στα πεζοδρόμια και 3,5μ. στους πεζόδρομους). Επομένως, η μόνη κατεύθυνση προς την οποία θα μπορούσαν να απλωθούν τα τραπεζοκαθίσματα είναι η εκείνη προς την οδό. Αν αυτό φαντάζει αδύνατο στις αστικές περιοχές, σε μικρούς νησιωτικούς Οικισμούς είναι εφικτό, αφού οι παραθαλάσσιες οδοί βρίσκονται στην περίμετρο του οδικού δικτύου και επομένως οι συνέπειες στη συγκοινωνία από την πεζοδρόμηση τμημάτων τους μπορεί να είναι διαχειρίσιμες (σημειώνεται ότι σε όλους τους πεζοδρόμους υπάρχει ελεύθερη διέλευση 3,5μ. για πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας σε προκαθορισμένες ώρες).

Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι είναι σε θέση -και έχουν την αρμοδιότητα- να το κρίνουν και να αποφασίσουν. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση τέτοιων πράξεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του καλοκαιριού. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Πόρου ζητάει κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση, με βάση την οποία η θεσμοθέτηση τέτοιων κανονιστικών πράξεων να γίνεται μόνο με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.

Στον Πόρο, μια τέτοια δυνατότητα θα έδινε λύση στο πρόβλημα για όλα σχεδόν τα καταστήματα της παραλίας από την πιάτσα ταξί και μετά. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης υπολειπόμενων χώρων επί πλατειών και χερσαίας ζώνης λιμένα, στα λίγα σημεία που οι διαστάσεις τους επιτρέπουν την παραχώρηση χώρων 3x4μ. (ελάχιστος χώρος για τραπέζι 4 ατόμων σύμφωνα με τα μέτρα) και παράλληλη διατήρηση των ελεύθερων διελεύσεων.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ «ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ - ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ»

Ο Δήμος Πόρου φέρνει κοντά τους δημότες του και κάθε φίλο του νησιού, με τη δημιουργία της σελίδας «Δήμος Πόρου – Ζωντανές Συνδέσεις» στο facebook. Το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, οι υπεύθυνοι των τομέων Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και εθελοντές συνεργάτες του Δήμου, ξεκινούν πιλοτικές ζωντανές συνδέσεις, με στόχο να απασχολήσουν τα πρωινά τους μικρούς μας φίλους που τα σχολεία τους παραμένουν κλειστά, αλλά και να παρουσιάσουν ενδιαφέροντα θέματα για τους μεγαλύτερους που αναζητούν δημιουργική απασχόληση, όπως μαγειρική, χορό κ.ά.

Η σελίδα θα είναι επίσης διαθέσιμη για παρουσιάσεις σε όλους τους δασκάλους και καθηγητές που δραστηριοποιούνται στο νησί, προκειμένου να έρθουν σε διαδραστική επαφή με τους μαθητές τους, να κάνουν επαναλήψεις, καθώς και να προσφέρουν επιμορφωτικές παρουσιάσεις στα παιδιά του Πόρου. Επίσης, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη στους Συλλόγους Γονέων και στα ίδια τα παιδιά (15μελη Γυμνασίου και Λυκείου).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στέλνει μήνυμα στο INBOX και να εξασφαλίζει ώρα παρουσίασης, επικοινωνιακή προβολή και δυνατότητα μετάδοσης Livestreaming μέσω της σελίδας, έχοντας ως κοινό όλους τους διαδικτυακούς «φίλους» του Πόρου, με τους οποίους θα υπάρχει ζωντανή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και σχολίων.

Ο Δήμος θα ανακοινώνει μία μέρα νωρίτερα κάθε παρουσίαση που είναι προγραμματισμένη στη σελίδα, μαζί με μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της, ώστε οι θεατές να είναι συντονισμένοι και προετοιμασμένοι για το θέμα (π.χ. υλικά χειροτεχνίας, υλικά μαγειρικής κ.τ.λ.).

Τέλος, με την επαναφορά στη συνηθισμένη λειτουργία του Δήμου και των πολιτιστικών του δρώμενων, η σελίδα θα μεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις.

Συντονιστείτε μαζί μας κάνοντας LIKE και «ακολουθώντας» τη σελίδα, και γίνετε μέλος του διαδικτυακού κοινού των μεταδόσεων του Δήμου μας!

Δήμος Πόρου - Ζωντανές Συνδέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των σχολικών κτηρίων του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 24.190,00€, μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 8.5.2020, ώρα 14:00.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15.5.2020, ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΡΟΥ

Με ομόφωνη Απόφασή του στις 10 Απριλίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου αποφάσισε τον καθορισμό των ακόλουθων απαλλαγών, για όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, για επιχειρήσεις και πολίτες που πλήττονται από αυτά:

α) Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους.
β) Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων: απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους, σε ποσοστό ανάλογο των ημερών κατά τις οποίες δεν θα γίνεται χρήση του κ/χ χώρου, επί των 366 ημερών του έτους (ίδια απαλλαγή θα εγκρίνει και το Δ.Λ.Τ. Πόρου για τις παραχωρήσεις που αφορούν σε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).
γ) Επαγγελματικές μισθώσεις: απαλλαγή από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους.
δ) Τροφεία Παιδικού Σταθμού: απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο των ημερών κατά τις οποίες δεν λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός, επί των ημερών της κανονικής λειτουργίας του.
ε) Διευκρινίσεις: Οι απαλλαγές των περιπτώσεων (α) και (γ) θα εγκρίνονται κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, συνοδευόμενης από αντίγραφα λογαριασμού Δ.Ε.Η. και καταχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ, στην πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο www.poros.gr. Οι απαλλαγές των περιπτώσεων (β) και (δ) θα ισχύσουν συνολικά χωρίς υποβολή αιτήσεων.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Τέλος, με την ίδια Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου, αποφασίστηκε η αναστολή του Πολιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του 2020 και ο επανακαθορισμός τους με τη λήξη των μέτρων, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης της ετήσιας εργολαβίας συντήρησης των Παιδικών Χαρών με παράταση ισχύος της κατά αντίστοιχο διάστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα 24.4.2020 οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1048/12.2.2020 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστών/-στριών, με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – Περίοδος 2019-2020", συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (άρθρο 46 παρ. 1 ΠΝΠ 75/30.3.2020/ΦΕΚ 75Α), ΣΤΟ prosl.enstasi@asep.gr. Κατά τα λοιπά ισχύει το Κεφάλαιο Τέταρτο της Ανακοίνωσης 1048/12.2.2020 (ΣΟΧ 3/2020).

Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας Αιτούντων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου, προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις της εποχής, παρέχει στο εξής τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στους δημότες του και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Οι χρήστες θα εισέρχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.poros.gr, όπου σε ειδική ενότητα θα βρίσκουν τη σχετική φόρμα, στην οποία θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και την αίτησή τους.
Με την υποβολή της αίτησης θα παραλαμβάνουν e-mail με το οποίο θα βεβαιώνεται η καταχώρησή της στο πρωτόκολλο του Δήμου, ενώ οι απαντήσεις θα αποστέλλονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.
Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επισύναψης και αρχείων που σχετίζονται με την αίτηση. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία θα είναι υποχρεωτική για κάθε υποβολή αίτησης κατά τη σημερινή περίοδο περιορισμένης λειτουργίας του Δήμου, με την εξαίρεση ιδιαίτερων υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται έντυπη υποβολή, κατόπιν ραντεβού που θα κανονίζεται τηλεφωνικά.

Η δημιουργία της πλατφόρμας και η άμεση ενεργοποίησή της οφείλεται στο μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου Τάσο Φιακά, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσφορά του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τα ειδικά μέτρα που ισχύουν εν όψει του Πάσχα για την αποτροπή συγχρωτισμού κατοίκων λόγω θρησκευτικών αναγκών και εθίμων και για την αποτροπή και έλεγχο αφίξεων νέων προσώπων στο νησί:

1. Από την Μ.Τετάρτη και στο εξής δεν θα διενεργούνται νυκτερινά δρομολόγια λέμβων Πόρου-Γαλατά, αλλά μόνο από 06:00 το πρωί έως 22:30 το βράδυ. Επίσης, ισχύει αναλογία 1 επιβάτη ανά τ.μ. εντός της λέμβου, ελάχιστη απόσταση 2μ. μεταξύ τους και ανώτατο όριο 5 ατόμων σε αναμονή σε ουρά.
2. Από την Μ.Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, το Κοιμητήριο του Πόρου θα παραμείνει κλειστό (εκτός από περιπτώσεις κηδειών).
3. Το Λιμεναρχείο Πόρου, με διαρκή παρουσία του στο λιμάνι, διενεργεί ελέγχους σε όλα πρόσωπα που επιθυμούν να εισέλθουν στο νησί και τονίζεται ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αφιχθούν πρόσωπα που δεν επιτρέπεται, ενώ τυχόν τέτοια προσπάθεια τιμωρείται με υψηλό πρόστιμο.
4. Το Α.Τ.Πόρου θα διενεργεί αυξημένες περιπολίες προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις μη-επιτρεπόμενων συναθροίσεων ειδικά την Κυριακή του Πάσχα και τις ώρες των λειτουργιών που θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών στους Ι.Ναούς.
5. Τα δρομολόγια του πορθμείου εκτελούνται ως εξής, κατόπιν αιτήματος των κοινοπραξιών που εγκρίθηκε από το Λιμεναρχείο:
Δευτέρα έως Σάββατο: 07:00/07:10 έως 08:30/08:40 ανά μισή ώρα, 08:30/08:40 έως 14:30/14:40 ανά μία ώρα, 14:30/14:40 έως 20:30/20:40 ανά δύο ώρες.
Κυριακή: 07:30/07:40 έως 11:30/11:40 & 14:30/14:40 έως 20:30/20:40 ανά δύο ώρες.

Ο Δήμος Πόρου παρακαλεί τους συντοπίτες μας που σήμερα δεν διαμένουν στην επικράτειά του, να μην ταξιδέψουν προς αυτή τις ημέρες του Πάσχα και γενικότερα όσο διαρκεί η κρίσιμη σημερινή κατάσταση.
Είναι αναγκαία η υπομονή όλων, όσων βρίσκονται σήμερα στον Πόρο και όσων δεν βρίσκονται, προκειμένου να μην πάνε χαμένες οι θυσίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και προκειμένου το νησί και το ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου μας να αποτελέσουν ασφαλή τόπο τον οποίο σύντομα θα μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι μαζί.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα που αφορούν στις συγκοινωνίες Πόρου–Γαλατά:

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 11.4.2020, ορίστηκαν νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις προς τα νησιά της χώρας. Σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με όσα ίσχυαν από τις 20.3.2020 με βάση την προηγούμενη ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009), είναι ότι καταργήθηκε η δυνατότητα του Λιμεναρχείου να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση με ειδική άδεια τη μετακίνηση μη-μονίμων κατοίκων προς τα νησιά «για λόγους έκτακτης ανάγκης», με βάση την οποία όλο το προηγούμενο διάστημα το Λιμεναρχείο Πόρου (λειτουργώντας άριστα) επέτρεπε σε κατοίκους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων να μετακινούνται προς τον Πόρο για εύλογους λόγους (εργασία, πρόσβαση στην τράπεζα, πρόσβαση στην ακτοπλοΐα κ.ά.).

Πέραν αυτού, η νέα ΚΥΑ είναι κατά γενική ομολογία κακογραμμένη και την πρώτη ημέρα εφαρμογής της (Δευτέρα 13.4.2020) προκάλεσε σε όλη τη χώρα εμπλοκές σε αναγκαίες μετακινήσεις για θέματα τροφοδοσίας, εργασίας και υγείας. Μετά τις εμπλοκές αυτές, το Υπουργείο Ναυτιλίας διένειμε αργά το απόγευμα οδηγίες (διαταγή) προς όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, με τις οποίες στην πραγματικότητα «ακυρώνει» τις προβλέψεις της νέας ΚΥΑ και επιτρέπει τις αυθημερόν μετακινήσεις μη-μονίμων κατοίκων προς τα νησιά της χώρας για σκοπούς τροφοδοσίας και εργασίας με την επίδειξη Βεβαίωσης Κυκλοφορίας και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τους σκοπούς αυτούς. Κατά πληροφορίες, δε, άμεσα θα δοθεί και οδηγία που θα επιτρέπει και μετακινήσεις για λόγους υγείας και πρόσβασης σε τράπεζες. Έτσι, η νέα ΚΥΑ αποδεικνύεται ότι ήταν μια «τρύπα στο νερό» που απλώς προκάλεσε προβλήματα για μία ημέρα, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητά της.

Επί των ανωτέρω σχολιάζονται τα εξής:

1. Καταρχήν πρόκειται για νομοθεσία που εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, η οποία καθορίζεται από την κυβέρνηση και όχι από τον κάθε τοπικό Δήμαρχο ή τον κάθε τοπικό Λιμενάρχη.
2. Η σχετική νομοθεσία δεν κάνει περιπτωσιολογικές αναφορές, αλλά θέτει γενικές απαγορεύσεις και εξαιρέσεις.
3. Πριν την έκδοση της πρώτης ΚΥΑ (20.3.2020), ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ζήτησε από την κυβέρνηση, στις περιπτώσεις νησιών στα οποία λειτουργούν τοπικές πορθμειακές και δρομολογιακές συνδέσεις, να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων του απέναντι ηπειρωτικού Δήμου. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης ενημέρωσε εγγράφως τον Λιμενάρχη Πόρου ότι συμφωνεί με κάθε ειδική άδεια που χορηγεί σε κατοίκους του Γαλατά προκειμένου να μεταβαίνουν στον Πόρο για οποιοδήποτε εύλογο λόγο.
4. Πριν την έκδοση της νέας ΚΥΑ, στις 7.4.2020 ο Δήμαρχος Πόρου, μαζί με άλλους 25 Δημάρχους νησιών, συνυπέγραψε αίτημα προς την κυβέρνηση, με το οποίο ζητήθηκε να απαγορευτούν εν όψει Πάσχα οι μετακινήσεις προς τα νησιά ακόμα και των μονίμων κατοίκων τους (ώστε να αποφευχθεί κύμα αφίξεων που θα θέσει σε κίνδυνο όσα έχουμε καταφέρει τόσο καιρό) και καταγράφηκαν αναλυτικά όλες οι εύλογες εξαιρέσεις (μεταξύ αυτών και εκείνες που αφορούν στους Δήμους με τοπικά πορθμεία). Το αίτημά δεν υιοθετήθηκε και συνεπώς ούτε οι προτεινόμενες εξαιρέσεις.
5. Διαπιστώνοντας τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε τοπικό επίπεδο από την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ, ο κ. Δημητριάδης επικοινώνησε με τους αρμόδιους Υπουργούς, επισημαίνοντάς τα και προτείνοντας λύσεις. Το ίδιο έκαναν πολλοί Δήμαρχοι νησιών, βουλευτές και κάθε φορέας που ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία των νησιών (αλλά και για την περιφρούρηση των απαγορεύσεων που τα θωρακίζουν). Είναι βέβαιο, δε, ότι την ίδια προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος κατέβαλε και η δημοτική αρχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ενεργώντας εξ ονόματος των δημοτών της.
6. Είναι προφανές ότι η αναδίπλωση του Υπουργείου δεν έγινε για χάρη του Πόρου και του Γαλατά, αλλά έγινε επειδή τα ίδια προβλήματα παρατηρήθηκαν σε όλη την χώρα.
7. Τέλος, τονίζεται ότι στην προσπάθεια του Κράτους να μάς προστατεύσει είναι αναπόφευκτο να γίνονται λάθη και παραλείψεις. Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη και κρίσιμη και δεν υπάρχει κανένας οδικός χάρτης που να καταγράφει τις σωστές ενέργειες με όλες τις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει χώρος για οργή και για πολιτική κριτική σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται υπομονή από όλους μέχρι να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

Επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και κοινοποίηση σε όλους τους βουλευτές της Α’ Πειραιά, με την οποία ζητάει την άμεση στελέχωση του Π.Π.Ι. Πόρου και την ανεξάρτητη λειτουργία του από το Κ.Υ. Γαλατά, απέστειλε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης: Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Πόρου αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Όπως έχουμε αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας με πλήθος εγγράφων μας, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου, το οποίο έχει ιδρυθεί στις 2.11.2017 (ΦΕΚ 3830/Β) ως αναβάθμιση της έως τότε υφιστάμενης δομής του Περιφερειακού Ιατρείου, υπάρχουν πέντε (5) οργανικές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δυστυχώς, οι θέσεις αυτές δεν έχουν στελεχωθεί ποτέ και έτσι στο Π.Π.Ι. υπολειτουργεί, αφού σε αυτό υπηρετεί μόνο μία μόνιμη ιατρός και ενίοτε κάποια επιπλέον αγροτική ιατρός. Μάλιστα, στο προσωπικό αυτό ανατίθενται παγίως απογευματινές εφημερίες στο Κ.Υ. Γαλατά, με συνέπεια να λαμβάνει αντίστοιχες ημερήσιες άδειες και το Π.Π.Ι. να παραμένει κλειστό κατά τις ημέρες αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια το Π.Π.Ι. έχει παραμείνει απολύτως κλειστό για 15 ημέρες τον Αύγουστο και μάλιστα απολύτως απροειδοποίητα.

Επιπλέον, παρότι ο νησιωτικός χαρακτήρας του Δήμου μας το επιτάσσει, στο Π.Π.Ι. δεν λειτουργεί 24ωρη βάρδια ετοιμότητας και έτσι ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο πληθυσμός και οι επισκέπτες του Δήμου μας στερούνται απολύτως ακόμα και τις ελάχιστες υπηρεσίες που αφορούν στην επέμβαση και διακομιδή σε επείγοντα περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίζονται μέσω του Κ.Υ. Γαλατά, δηλαδή μέσω πρόσβασης ιατρού και ασθενοφόρου στο νησί με φέρρυ μποτ (τα οποία το βράδυ δεν λειτουργούν και χρειάζεται να κληθούν εκτάκτως με συνέπεια να υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον μιας ώρας στην διαδικασία). Η απαράδεκτη αυτή διαδικασία είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα, καθώς ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά με τις πλέον αστελέχωτες δομές, υπάρχουν τουλάχιστον διαθέσιμοι ένας ιατρός και ένα ασθενοφόρο. Για το γεγονός αυτό διενεργείται, δε, κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, μετά από μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλα ως Δήμαρχος του νησιού στις αρχές του 2019.

Οι ανωτέρω ελλείψεις και στρεβλώσεις αποδεικνύονται ακόμα περισσότερο κρίσιμες στη σημερινή συγκυρία που σε κάθε νησί θα πρέπει να λειτουργούν οι ελάχιστα αυτονόητες πρωτοβάθμιες παροχές υγείας για τη διαχείριση κάθε περιστατικού που σχετίζεται με τον κορωνοϊό. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ για την κατά προτεραιότητα κατεπείγουσα στελέχωση των οργανικών θέσεων του Π.Π.Ι. Πόρου και για τη ρητή οδηγία από το Υπουργείο ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργεί αυτοτελώς από το Κ.Υ. Γαλατά, ώστε το προσωπικό του να υποχρεούται να διενεργεί 24ωρες βάρδιες ετοιμότητας και να μην επιτρέπεται να καλύπτει κενά στο Κ.Υ. Γαλατά. Με τιμή, ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης».

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Με ρεκόρ συμμετοχής πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου Πόρου. Συνολικά 188 αιμοδότες από τον Πόρο και τον Γαλατά (εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 176) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου για παροχή αίματος στην τόσο κρίσιμη σημερινή συγκυρία που οι τράπεζες αίματος πανελληνίως σημειώνουν σημαντικές ελλείψεις επάρκειας.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους, καθώς και τη μικροβιολόγο κ. Μαρία Βαρβάρου, την κ. Νίκη Χατζηπέρου και τα νερά ΒΙΚΟΣ για τη στήριξη της δράσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΦΕΤΟΣ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Όπως ενημέρωσε τον Δήμο μας η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, φέτος η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει στις 15 Απριλίου και όχι την 1 η Μαΐου όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή (με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου) απαγορεύεται κάθε χρήση πυρός σε δασικές, χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, ενώ σε αγροτικές εκτάσεις μπορεί να επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με την τήρηση αυστηρών μέτρων.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και κήπων στην επικράτειά του ότι κάθε εργασία κλαδέματος και καλλωπισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα, ώστε η καύση των σχετικών αποβλήτων να έχει συντελεστεί πριν τις 15 Απριλίου. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου (Απόφαση Δ.Σ. 151/2011), η καύση αυτή και γενικότερα η διαχείριση των πράσινων αποβλήτων γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και αποτελεί παράβαση η απόρριψή τους σε κοινόχρηστους χώρους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ - 2 & 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΚΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για διενέργεια δράσεων αιμοδοσίας και προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια της δημοτικής τράπεζας αίματος, διενεργεί κανονικά, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, την πρώτη προγραμματισμένη αιμοδοσία του 2020 την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρες 08:30-14:30 στο κτήριο Συγγρού.

Η συμμετοχή των αιμοδοτών του Πόρου στην αιμοδοσία είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ, καθώς τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού και ο φόβος των αιμοδοτών να εισέρχονται στα Νοσοκομεία έχουν μειώσει την προσέλευση των αποθεμάτων αίματος της χώρας. Όμως, η ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος σε χιλιάδες συνανθρώπους μας παραμένει η ίδια, όπως και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις οποίες μέχρι σήμερα καλύπτει απολύτως η δημοτική τράπεζα αίματος.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ, ενώ, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτό χώρο. Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να συνεννοούνται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 22983 20520).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας από το Λιμεναρχείο Πόρου, τα δρομολόγια του πορθμείου Πόρου-Γαλατά τροποποιούνται ως ακολούθως από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020:

Δευτέρα έως Σάββατο:
07:00 από Γαλατά (07:10 από Πόρο) έως 09:30 (09:40 από Πόρο) ανά μισή ώρα
10:30 από Γαλατά (10:40 από Πόρο) έως 14:30 (14:40 από Πόρο) ανά μία ώρα
16:30 από Γαλατά (16:40 από Πόρο) έως 20:30 (20:40 από Πόρο) ανά δύο ώρες

Κυριακή:
07:30 από Γαλατά (07:40 από Πόρο) έως 13:30 (13:40 από Πόρο) ανά δύο ώρες
14:30 από Γαλατά (14:40 από Πόρο) έως 20:30 (20:40 από Πόρο) ανά δύο ώρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Πόρου καλεί με ανακοίνωσή του τους γονείς των μαθητών που δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμα τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9bfVGcrO0UcedMofmwVnRW4rY3lisX4zzS-C5jpwY1xDjw/viewform?fbclid=IwAR0lU5DEQYc8RhMd6zFJFT1rUU-0gXKTUyzVkrj-5wZOxcA4amEvuaVYrEQ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ POROSEA - ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 3 & 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τον κορωνοϊό και συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους του θέματος, ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την αναβολή της διοργάνωσης POROSEA (που είχε προγραμματισθεί να γίνει στις 30 & 31 Μαΐου) για το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Οκτωβρίου 2020.

*Θα ακολουθήσει αναλυτική συμπληρωματική ενημέρωση από την WHYNOT.

Sign In